ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
Bookmark and Share
 
 
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc σας προετοιμάζουν υπεύθυνα με εξειδικευμένους καθηγητές από τους σημαντικότερους του χώρου με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας κάθε χρόνο.

 


ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (Σ.Η.Μ.Μ.Υ)

Αριθμός εισακτέων με κατατακτήριες

Το ποσοστό κατάταξης θα είναι το 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Κατηγορίες κατατασσομένων
Το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων των εξετάσεων στη  ΣΗΜΜΥ καθορίζεται ανάλογα με τη Σχολή ή το Τμήμα προέλευσης των επιτυχόντων ως εξής:

Ι Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
α. Στο 5ο εξάμηνο κατατάσσονται:
α1. Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργοί, Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων, Πτυχιούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.
α2. Απόφοιτοι των Σχολών Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών), Ναυτικών Δοκίμων (Τμήμα Μηχανικών) και ΣΤΗΑΔ (Σχολής Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Διαβιβάσεων).

β. Στο 3ο εξάμηνο κατατάσσονται:
β1. Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων.
β2. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μαθηματικών και Τμημάτων Στατιστικής Πανεπιστημίων. β3. Πτυχιούχοι του Φυσικού και Χημικού Τμήματος των Φυσικομαθηματικών Σχολών των Πανεπιστημίων, Τμημάτων Επιστήμης Υλικών και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
β4. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής των Πανεπιστημίων.
β5. Πτυχιούχοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των Τμημάτων Βιολογίας και Γεωλογίας των Πανεπιστημίων, καθώς και απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών Ευελπίδων, Ικάρων (πλην Μηχανικών) και Ναυτικών Δοκίμων (Μαχίμων).
γ. Στο 1ο εξάμηνο κατατάσσονται οι απόφοιτοι Σχολών και Τμημάτων που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες(α) ή(β).

ΙΙ. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
δ. Στο 3ο εξάμηνο κατατάσσονται οι απόφοιτοι

των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. (ενδεικτικά αναφέρονται τα Τμήματα: Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικής, Ναυπηγικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Αυτοματισμού, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) ή άλλων Τμημάτων ισότιμων προς αυτά.
ε. Στο 1ο εξάμηνο κατατάσσονται

οι απόφοιτοι των λοιπών Τμημάτων (πλην Τμημάτων Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών) των ΤΕΙ (ενδεικτικά αναφέρονται τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικής, Ναυπηγικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων, Αυτοματισμού, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) ή  άλλων Τμημάτων (πλην Τμημάτων Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών) των ΤΕΙ ή άλλων Σχολών ισότιμων προς αυτά.

Σε ό,τι αφορά στην ισοτιμία τίτλων προς τους τίτλους σπουδών των Τ.Ε.Ι. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικού Τομέα της τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Δε θα γίνει κατάταξη κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων καθώς και κατόχων τίτλων ισότιμων προς αυτούς(αρ. 1, παρ. 5ης ΥΑΦ2/121871/Β3), καθώς δεν υπάρχουν τέτοιες σχολές που να είναι αντίστοιχες ή συναφείς με τη Σ.Η.Μ.Μ.Υ.

Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Σ.Η.Μ.Μ.Υ κατά το διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου.  Δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς τις σχολές αυτές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο νόμος για τις κατατακτήρεις ΦΕΚ 3185/2013ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (Σ.Η.Μ.Μ/Υ)

Εξεταζόμενα μαθήματα

Όλοι οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στα παρακάτω τρία μαθήματα. Για κάθε μάθημα, ακολουθεί η εξεταστέα ύλη και τα αντίστοιχα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων.  Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται η επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων (αρ. 2, παρ. 5, εδ. ι της ΥΑ Φ2/121871/Β3).

1. Aνάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων
Εισαγωγή στα σήματα και συστήματα. Θεμελιώδεις αρχές ηλεκτρικών κυκλωμάτων (ηλεκτρικό ρεύμα, τάση, νόμοι Kirchhoff, στοιχεία τοπολογίας κλπ.).
Ανάλυση στοιχείων δικτύου (ωμικός αντιστάτης, πυκνωτής, πηνίο, πηγές ρεύματος και τάσης). Βασικές αρχές ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Απλά θεωρήματα ηλεκτρικών δικτύων. Σύνθεση στοιχείων κυκλωμάτων εν σειρά και εν παραλλήλω, θεώρημα Kennely. Θεωρήματα Thevenin και Norton. Μετασχηματισμός πηγών. Συμμετρικά δίκτυα. Στοιχειώδη μεταβατικά φαινόμενα. Δίκτυα στην ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση (χρήση μιγαδικών phasors στην ανάλυση κυκλωμάτων, εξισώσεις δικτύου στην ΗΜΚ. Σύνθετη αντίσταση. Ισχύς στην ΗΜΚ. Θεωρήματα ηλεκτρικών δικτύων. Τριφασικά δίκτυα (φασικά μεγέθη και μεγέθη γραμμής. Γενική μέθοδος ανάλυσης τριφασικών κυκλωμάτων. Ισχύς στα τριφασικά δίκτυα. Μέτρηση ισχύος στα τριφασικά δίκτυα).

Αντίστοιχα μέλη της επιτροπής: Ι. Βενιέρης, Π. Φράγκος

 

2. Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Άλγεβρα Boole, λογικές πύλες. Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων. Συνδυαστική λογική (Σχεδιασμός, ανάλυση, αθροιστές, αφαιρέτες, μετατροπές κωδίκων, συγκριτές, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, ROM, PLAS κλπ.).
Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα (flip flops, ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων, σχεδιασμός ακολουθιακών κυκλωμάτων με ρολόι). Καταχωρητές, μετρητές και μονάδες μνήμης. Μηχανές αλγοριθμικών καταστάσεων. Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα.

Αντίστοιχα μέλη της επιτροπής: Θ. Βαρβαρίγου, Κ. Παπαοδυσσεύς

3. Αρχές Προγραμματισμού
Εισαγωγή στον προγραμματισμό και τις δομές δεδομένων με τη γλώσσα προγραμματισμού C++.  Απλές εντολές, δομές ε΄λεγχου, συναρτήσεις, πέρασμα παραμέτρων.  Πίνακες, δείκτες, δυναμική διαχείριση της μνήμης.  Ανάδρομη.  Εισαγωγή στην αλγοριθμική πολυπλοκότητα.  Αλγόριθμοι αναζήτησης: γραμμική αναζήτηση, δυαδική αναζήτηση. Αλγόριθμοι ταξινόμησης: με επιλογή, με  εισαγωγή, με τη μέθοδο της φυσαλίσας, με συγχώνευση, με διαμέριση.  Σύνθετοι τύποι δεδομένων: συμβολοσειρές, δομές, ενώσεις, αρχεία Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός: κλάσεις και αντικέιμενα, πεδία και μέθοδοι, κατασκευαστές και καταστροφείς, κληρονομικότητα, κανόνες προσπέλασης, επισκίαη μεθόδων, πολυμορφισμός, εικονικές μέθοδοι, υπερφόρτωση τελεστών, υπερφόρτωση συναρτήσεων και μεθόδων, templates.  Aφηρημένοι και συγκεκριμένοι τύποι δεδομένων.  Δομές δεδομένων: συνδεδεμένες λίστες, στοίβες, ουρές, δυαδικά δέντρα, δέντρα αναζήτησης, ισοζυγισμένα δένδρα, γράφοι, διάσχιση κατά βάθος και κατά πλάτος.

Αντίστοιχα μέλη της επιτροπής: Ν. Παπασπύρου Γ.Στάμου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απαυθύνονται στη Γραμματεία της Σ.Η.Μ.Μ.Υ, που βρίσκεται στο Νέο Κτ. Ηλεκτρολόγων της Πολυτεχνιούπολης Ζωγράφου, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 έως 13.00 τηλ.  210 772 3995 και 210 7723996, fax 210 7723991


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

3/5/2018

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για τις κατατακτήριες εξετάσεις της Σ.Η.Μ.Μ.Υ για το ακαδ έτος 2018-2019.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η υποβολή αιτήσεων για κατάταξη στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το Ακαδ. Έτος 2013-2014 παίρνουν παράταση και οι νέες ημερομηνίες υποβολής είναι από τις 13/01/2014 έως και τις 23/01/2014 .Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής με επικυρωμένο το αντίγραφο πτυχίου τους.

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις κατατακτήριες

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε διευκρινιστική  εγκύκλιο για τις κατατακτήριες ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 στην οποία αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 (260 Α΄) «το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής» .

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στα Τμήματα και Σχολές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ορίσθηκε βάσει της  Φ.151/65680/Β6/8-6-2011(1202/10-6-2011),ΥΑ  και ειδικότερα με τις παραγράφους Α, Β α(ποσοστό 10%),Ββ (ποσοστό 20% ΕΠΑΛ Ομάδα Α),Βγ(1%Εσπερινού ΕΠΑΛ Ομάδα Α),Βδ ( λοιπές θέσεις εισακτέων), Γ (1% Εσπερινών ΓΕΛ και Εσπερινών ΕΠΑΛ Ομάδα Β ν. 2909/2001),Δ (ειδικών περιπτώσεων- πολύτεκνοι, τρίτεκνοι,  κοινωνικά κριτήρια) και  Ε (αθλητές με διακρίσεις, τέκνα Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαπών-αλλογενών και  υποψηφίων της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,  5% πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις ).

Πρόγραμμα κατατακτηρίων ακαδ. έτους 2013-2014

Επιτυχόντες κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2011 -2012

Τρόπος εξέτασης κατατακτηρίων εξετάσεων έτους 2011


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009