ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ
Bookmark and Share
 
 
Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής

 

Προσόντα
1. Δικαστικός λειτουργός δε διορίζεται όποιος δεν έχει ελληνική ιθαγένεια.
2. Έλληνας το γένος που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια είναι δυνατό να διοριστεί δικαστικός λειτουργός σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους.
3. Αλλογενείς δεν μπορούν να διοριστούν δικαστικοί λειτουργοί προτού παρέλθουν 5 έτη από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του (η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 88 παρ. 2 του ν. 4055/2012 -ΦΕΚ Α51/12.03.2012- και ισχύει από 02.04.2012)
5. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως ημέρα γέννησης, λαμβάνεται εκείνη που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από της ημέρα της γέννησης.
6. Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται η 30η Ιουνίου του έτους γέννησης. Τότε το έτος γέννησης αποδεικνύεται για τους άνδρες από το μητρώο των δημοτών. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί η χρονικά προγενέστερη.
7. Δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές δεν λαμβάνονται υπόψη.
8. Για το διορισμό σε θέση δικαστικού λειτουργού απαιτείται πτυχίο νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
9. Τα απαιτούμενα προσόντα, για το διορισμό σε θέση δικαστικού λειτουργού, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού.
10. Διατάξεις νόμων που θεσπίζουν προνόμια για την κατά προτίμηση κατάληψη θέσεων δεν έχουν εφαρμογή για το διορισμό σε θέση δικαστικού λειτουργού.
1 – Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο διορισμού. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ρυθμίζει με απόφαση της οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό.
2 – Η εξέταση της υγείας αυτών που θα επιτύχουν στο διαγωνισμό θα γίνει κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους από την Επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 37 παρ.1 εδ. ια’ του ανωτέρω κώδικα.

Δικαιολογητικά για συμμετοχή στο διαγωνισμό

1– Αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή της οικείας υπηρεσίας, ή αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις) ή αντίγραφο πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων Πολιτικού και Νομικού της Νομικής Σχολής, ώστε να αποδεικνύουν μία από τις ιδιότητες που απαιτούνται από το άρθρο 10 του Ν.1968/1991.
2 – Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, εφόσον έχει συνταχθεί μέσα σε Ενενήντα (90) ημέρες το πολύ από την ημέρα της γέννησης.
3 – Πισοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρες ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει το έτος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας.
4 – Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής τους από αυτή.
5 – Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
6 – Πιστοποιητικό της υπηρεσίας που υπηρετεί, αν πρόκειται για δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο ή πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, αν πρόκειται για δικηγόρο, ότι δεν έχει παυθεί για λόγους ποινικής καταδίκης ή ανεπάρκειας ή πειθαρχικού αδικήματος.
7 – Βεβαίωση του γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του οικείου Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του/της ότι υπέβαλε αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο δικαστικό συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
8 – Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα του τόπου καταγωγής και του τόπου κατοικίας του, ότι δεν παραπέμφθηκε με οριστικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 παρ.1 περ. ε’ του ανωτέρω κώδικα.
9 – Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (βλ. σελ. 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ):
1 – Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο διορισμού. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ρυθμίζει με απόφαση της οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό.
2 – Η εξέταση της υγείας αυτών που θα επιτύχουν στο διαγωνισμό θα γίνει κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους από την Επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 37 παρ.1 εδ. ια’ του ανωτέρω κώδικα.

Δικαιολογητικά για διορισμό μετά το διαγωνισμό

1 – Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών.
2 – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον σας ποινική δίωξη και ότι δεν έχετε παραπεμφθεί με οριστικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 παρ.1 περ. ε΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων.
3 – Πιστοποιητικά υγείας: α) από την πρωτοβάθμια υπηρεσιακή υγειονομική επιτροπή του τόπου κατοικίας και β) από Ψυχίατρο και Ψυχολόγο Δημοσίου Νοσοκομείου.
4 – Ληξιαρχική πράξη γάμου (για τους έγγαμους).
5 – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6 – Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού (εφόσον υπάρχουν).
7 – Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).
8 – Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου (εφόσον διατηρείτε την ιδιότητα δικηγόρου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε παυθεί για λόγους ποινικής καταδίκης ή ανεπάρκειας ή πειθαρχικού παραπτώματος.
9 – Αίτηση προς το Ανώτατο δικαστικό συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης σχετικά με το Ειρηνοδικείο που θα προτιμούσατε να τοποθετηθείτε (προαιρετικά).
10 – Απλή δήλωση για τα υπάρχοντα κωλύματα εντοπιότητας σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων.
11 – Βεβαίωση του γραμματέα του Δικαστικού Συμβουλίου του οικείου Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι υποβλήθηκε αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και τ ου χαρακτήρα σας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (βλ. σελ. 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ):

1 – Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο διορισμού. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ρυθμίζει με απόφαση της οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό.

2 – Η εξέταση της υγείας αυτών που θα επιτύχουν στο διαγωνισμό θα γίνει κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους από την Επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 37 παρ.1 εδ. ια’ του ανωτέρω κώδικα.

Διορισμός (άρθρο 34 του ν. 1756/1988 – ΦΕΚ Α35/1988)
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αφού προηγηθεί ο έλεγχος των προσόντων και η διαδικασία επιλογής που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτού του κώδικα.
2. Το διάταγμα του διορισμού δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιλαμβάνει: α) τη χρονολογία του διατάγματος, β) όλα το στοιχεία του διοριζόμενου (το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, τον τόπο και το έτος γέννησης), γ) το δικαστήριο στο οποίο τοποθετείται, ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και δ) το βαθμό.
3. Ο διορισμός ανακοινώνεται στο διοριζόμενο με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, το οποίο επιδίδεται από δικαστικό επιμελητή μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση του διατάγματος. Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός και η χρονολογία του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύτηκε η περίληψη του διατάγματος διορισμού. Στο έγγραφο ορίζεται και προθεσμία εύλογη, μέχρι τριάντα ημέρες από την επίδοση, για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας από το διοριζόμενο. Αν δεν έχει οριστεί, η προθεσμία αυτή είναι τριάντα ημερών. Ύστερα από αίτηση του διοριζόμενου, είναι δυνατό να παραταθεί η προθεσμία αυτή, και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, μέχρι τριάντα ακόμη ημέρες.
4. Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση του δικαστικού λειτουργού καταρτίζεται με το διορισμό και την αποδοχή του.
5. Η αποδοχή δηλώνεται με την ορκωμοσία για την οποία συντάσσεται πρακτικό. Πριν από την ορκωμοσία δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας.
6. Ο διοριζόμενος δικαστικός λειτουργός ορκίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, στο οποίο τοποθετείται ως δόκιμος, και μετά τη δοκιμαστική υπηρεσία, ως ισόβιος, σε δημόσια συνεδρίαση του. Οι αντεπίτροποι της επικρατείας, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ορκίζονται ενώπιον της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι διοριζόμενοι δικαστικοί λειτουργοί στο Ελεγκτικό Συνέδριο ορκίζονται ενώπιον της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι δόκιμοι εισηγητές και οι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορκίζονται ενώπιον της ολομελείας των δικαστηρίων αυτών. Οι δικαστικοί λειτουργοί που διορίζονται σε ειρηνοδικεία ή πταισματοδικεία ορκίζονται ενώπιον του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια αυτά.
7. Ο τύπος του όρκου είναι: «Ορκίζονται να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
8. Η ανάληψη των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού βεβαιώνεται με έκθεση. Αυτή συντάσσεται από το γραμματέα του δικαστηρίου, της εισαγγελίας ή της γενικής Επιτροπείας όπου τοποθετήθηκε και υπογράφεται και από το διοριζόμενο.

Eιρηνοδίκες

*Το άρθρο 77Α προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α150). **Ο τίτλος Ειρηνοδίκες τέθηκε ως άνω αντί του προηγούμενου «Προϋποθέσεις διορισμού στη θέση του Ειρηνοδίκου Δ τάξεως» με το άρθρο 99 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 – ΦΕΚ Α51/12.03.2012 με έναρξη ισχύος την 02.04.2012.

1. Στη θέση ειρηνοδίκη Δ` τάξεως διορίζεται αυτός που πέτυχε σε διαγωνισμό για πρόσληψη ειρηνοδικών. Ο διαγωνισμός γίνεται από επιτροπή, που αποτελείται από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή τον υπ` αυτού οριζόμενο αντιπρόεδρο, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ή τον υπ` αυτού οριζόμενο αντεισαγγελέα του Αρείου πάγου, από έναν αρεοπαγίτη που ορίζει με τον αναπληρωτή του η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και δύο καθηγητές του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν του εμπορικού και έναν του αστικού ή του αστικού δικονομικού δικαίου, που ορίζει με τους αναπληρωτές τους η Γενική Συνέλευση του Νομικού Τμήματος. Της επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος ή ο εισαγγελέας ή ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί ο γραμματέας της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών κατά τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (το όριο ηλικίας των 40 ετών αντικατέστησε το όριο των 35 ετών με το άρθρο 99 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 – ΦΕΚ Α51/12.03.2012 με έναρξη ισχύος την 02.04.2012). και

α) είναι δικηγόροι ή
β) έχουν διατελέσει δικηγόροι ή
γ) είναι οποιουδήποτε βαθμού και κλάδου υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων και εισαγγελιών και έχουν συμπληρώσει δύο έτη υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος πανεπιστημίου ή ένα έτος, εφ` όσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού υπαλλήλου ή
δ) είναι ασκούμενοι δικηγόροι επί ένα τουλάχιστον έτος ή
ε) είναι πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφ` όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών νομικών σπουδών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις και
στ) κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού και νομικού), εφ` όσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς.

Δεν διορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, όσοι πάσχουν από γενική αναπηρία ή έχουν απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους ψυχικής ασθενείας.


Κωλύματα διορισμού
1. Δε διορίζεται δικαστικός λειτουργός:

α) Εκείνος που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει απαλλαγεί απ` αυτές νόμιμα, καθώς επίσης και εκείνος που είναι ανυπότακτος ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία.

β) Εκείνος που δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρα ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκα.

γ) Εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδίκη, και μετά τη λήξη του χρόνου στέρησης.

δ) Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για αδίκημα που τελέστηκε με δόλο.

ε) Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για – κλοπή (άρθρα 372 – 374 Π.Κ.), – απάτη (άρθρο 386 Π.Κ.), – υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 Π.Κ.), – εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), – πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.), – πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), – πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (άρθρο 218 Π.Κ.), – ψευδή βεβαίωση (άρθρο 242 Π.Κ.), – ψευδορκία και ψευδή ανωμοτί κατάθεση (άρθρα 224, 225 Π.Κ.), – παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 Π.Κ.), – ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 Π.Κ.), – απιστία δικηγόρου (άρθρο 235 Π.Κ.), – απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 Π.Κ.), – δωροδοκία (άρθρα 235 – 237 Π.Κ.), – καταπίεση (άρθρο 244 Π.Κ.), – παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), – συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 Π.Κ.), – υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), – υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.), – παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 Π.Κ.), – έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 – 353 Π.Κ.), – έκδοση ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για – παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών.

(Οι περιπτώσεις του εδαφίου ε΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 88 παρ. 3 του ν. 4055/2012 – ΦΕΚ Α51/12.03.2012 και ισχύει από 02.04.2012).

στ) Εκείνος που έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη,

ζ) Εκείνος που έχει παυθεί, ύστερα από δικαστική απόφαση, από θέση δικαστικού λειτουργού, δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου λόγω ποινικής καταδίκης.

η) Εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, με αμετάκλητη απόφαση του οικείου δικαστηρίου ή του αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια.

θ) Εκείνος που δεν έχει το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζουν σε δικαστικό λειτουργό. Γιο το ήθος και το χαρακτήρα του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται δύο μήνες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού:

αα) για τους δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών – ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων το δικαστικό συμβούλιο του οικείου πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας τους και

ββ) για τους δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου τριμελές συμβούλιο αποτελούμενο από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και δύο μέλη που ορίζονται από την ολομέλεια για ένα έτος. Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, κατά τροποποίηση της προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. (η εξαίρεση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ. 3 ν. 4186/2013 – ΦΕΚ Α193/17.09.2013).

Σε περίπτωση που η απόφαση του συμβουλίου δεν είναι θετική, ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψήφιων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται, από το συμβούλιο υποχρεωτικά στην ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου.

ι) Εκείνος που έχει παραπεμφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση ε, καθώς και εκείνος που έχει καταδικαστεί με οριστική απλώς απόφαση για ένα απ` αυτά τα αδικήματα. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

ια) Εκείνος που δεν είναι υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η εξέταση της υγείας των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών γίνεται, κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, από επιτροπή στην οποία μετέχει υποχρεωτικώς ένας ψυχολόγος και ένας ψυχίατρος διευθυντής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Με διάταγμα καθορίζονται οι παθήσεις και βλάβες που εμποδίζουν της είσοδο στη δικαστική υπηρεσία, ο τρόπος εξέτασης της υγείας των υποψηφίων και κάθε άλλη, αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Τα παραπάνω κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού.

 

Ο διαγωνισμός για Ειρηνοδίκες του 1997 έγινε από επιτροπή, που αποτελείται από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή τον υπ’ αυτού οριζόμενο αντιπρόεδρο, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ή τον υπ’ αυτού οριζόμενο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από έναν αρεοπαγίτη που ορίζει με τον αναπληρωτή του η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και δύο καθηγητές του νομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν του εμπορικού και έναν του αστικού ή του αστικού δικονομικού δικαίου, που ορίζει με τους αναπληρωτές τους η γενική συνέλευση του νομικού τμήματος.

Στο διαγωνισμό υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ τάξεως της 22-9-1997 (απόφαση Υπουργού δικαιοσύνης 59607/15-5-1997) επέτυχαν, σύμφωνα με τον δημοσιευθέντα στο ΦΕΚ (9-7-1997 τεύχος παράρτημα αρ. 33) τελικό πίνακα επιτυχόντων, 310 άτομα.

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειαςδιαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ ́ Τάξεως»

Διορισμοί δόκιμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης (ΦΕΚ Γ946/22-07-2014)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου: "Κώδικας συμβολαιογράφων"

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στον τελευταίο διαγωνισμό υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ τάξεως της 22-9-1997 (απόφαση Υπουργού δικαιοσύνης 59607/15-5-1997) επέτυχαν, σύμφωνα με τον δημοσιευθέντα στο ΦΕΚ (9-7-1997 τεύχος παράρτημα αρ. 33) τελικό πίνακα επιτυχόντων, 310 άτομα. Από αυτούς διορίστηκαν 75 ως Ειρηνοδίκες Δ τάξεως και άλλοι 95 επέτυχαν στις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών και γράφτηκαν εκεί. Έτσι σήμερα εναπομένουν αδιόριστοι 130 περίπου επιτυχόντες Ειρηνοδίκες, οι οποίοι καθίστανται αναγκαίοι για την στελέχωση των 298 Ειρηνοδικείων και των 100 Πταισματοδικείων της χώρας. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ως γνωστόν, οι ανά τη χώρα Ειρηνοδίκες - Πταισματοδίκες επιτελούν και έργο Πρωτοδίκη και έργο Ανακριτή και Εισαγγελέα, μετέχουν σε συνθέσεις Πολυμελών Πρωτοδικείων, Τριμελών Πλημμελειοδικείων, παρίστανται σε έρευνες και σε άλλες πολλές Δικαστικές και εξώδικες διαδικασίες. Έχει γίνει γνωστό, ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος, παρίσταται ανάγκη περί των 40 Ειρηνοδικών - Πταισματοδικών στο νομό Αττικής, περί των 20 στο νομό Θεσσαλονίκης και περί των 80 στην υπόλοιπη χώρα.
Ο προαναφερθείς τελικός πίνακας επιτυχόντων Ειρηνοδικών ισχύει σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού έως την 31-12-1999 και ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη παράτασης του μέχρις εξαντλήσεως του όπως ακριβώς συνέβαινε σε ΟΛΟΥΣ τους διαγωνισμούς Ειρηνοδικών μέχρι τώρα (βλ. άρθρο 26 Ν. 1478/1984, άρθρο 6 Ν. 785/1978, άρθρο 5 Ν. 195/1967, άρθρο 4 Ν. 1649/1986, άρθρο 8 Ν. 1487/84).
Επειδή παρίσταται ανάγκη παράτασης του άνω τελικού πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών (που λήγει την 31-12-99) μέχρις εξαντλήσεως του.
Πρέπει επομένως, τώρα εν όψει των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν και για λόγους ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοικήσεως, να ληφθεί μέριμνα και για τους άνω εναπομείναντες 130 (αδιόριστους) επιτυχόντες Ειρηνοδίκες, να παραταθεί ο προαναφερθείς πίνακας, ούτως ώστε αυτοί να διοριστούν σ εύλογο χρόνο, όπως το Δίκαιο και οι ανάγκες των Δικαστηρίων επιτάσσουν.
Να λάβει υπόψη της η Κυβέρνηση τα προαναφερθέντα στοιχεία και να κάνει δεκτή την παρούσα τροπολογία.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
«Παράταση του πίνακος των επιτυχόντων υποψηφίων Ειρηνοδικών Δ τάξεως του διαγωνισμού της 22-9-1997 μέχρις εξαντλήσεως του».
«Η ισχύς του πίνακος των επιτυχόντων υποψηφίων Ειρηνοδικών Δ τάξεως του διαγωνισμού της 22-9-1997, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ. 33/9-7-1997 ΦΕΚ (τεύχος παράρτημα) παρατείνεται από της λήξεως του μέχρις εξαντλήσεως του.

Αθήνα 7/3/2000
Οι προτείνοντες Βουλευτές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009