ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Νομική Αθηνών
Bookmark and Share
 
 
Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020


Νομική Αθηνών


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ


Διδασκόμενα Μαθήματα - Ενδεικτικά

 

 1. Συνταγματικό Δίκαιο
 2. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
 3. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
 4. Οικογενειακό Δίκαιο
 5. Γενικό Ποινικό Δίκαιο
 6. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 7. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
 8. Εμπράγματο Δίκαιο
 9. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
 10. Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
 11. Εμπορικό Δίκαιο
 12. Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 13. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
 14. Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
 15. Πολιτική Δικονομία Ι, ΙΙ
 16. Ποινική Δικονομία
 17. Κληρονομικό Δίκαιο
 18. Διοικητική Δικονομία
 19. Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών
 20. Δίκαιο Αξιογράφων
 21. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
 22. Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου
 23. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 24. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο
 25. Εφαρμογές Αστικού Δικαίου
 26. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου
 27. Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας
 28. Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας

 

Για μαθήματα που δεν υπάρχουν παραπάνω επικοινωνήστε με τα φροντιστήρια atc στο τηλ. 210 36.40.040

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νομικής, η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σε σαράντα ένα (41) μαθήματα εκ των οποίων:

τα τριάντα ένα (31) μαθήματα είναι υποχρεωτικά, και

τα δέκα (10) είναι μαθήματα επιλογής.

Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος Νομικής.

Η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άμεση επαφή με τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος.

Επιλεγόμενα είναι τα μαθήματα που ο φοιτητής είναι κατ' αρχήν ελεύθερος να επιλέξει ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Υποχρεούται όμως να επιλέξει έξι (6) τουλάχιστον μαθήματα (υποχρεωτικής επιλογής) από τους βασικούς κλάδους του δικαίου («ενότητες») που αντιστοιχούν στους Τομείς, στους οποίους διαιρείται οργανωτικά από άποψη ειδικότερου γνωστικού αντικειμένου το Τμήμα Νομικής.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νομικής περιλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) επιλεγόμενα μαθήματα, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε:

τριάντα (30) μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής, και

σαράντα δύο (42) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής κατανέμονται ανάλογα με τη συγγένεια του γνωστικού τους αντικειμένου σε πέντε (5) ενότητες:

α) Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου,

β) Ιδιωτικού Δικαίου,

γ) Δημοσίου Δικαίου,

δ) Ποινικών Επιστημών και

ε) Διεθνών Σπουδών.

Οι εξετάσεις γίνονται από το διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε καθορισμένη ύλη. Οι εξετάσεις μπορεί να γραπτές ή προφορικές. Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν-δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5) και χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα μιας συμπληρωματικής εξετάσεως. Εάν ο φοιτητής αποτύχει και στη συμπληρωματική εξέταση, τότε θα πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.

Ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που προσφέρει κάθε υποχρεωτικό μάθημα, ισούται με το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και το ήμισυ των ωρών φροντιστηριακών ασκήσεων, εφόσον οι ώρες αυτές είναι τουλάχιστον δύο.

Οι φροντιστηριακές ασκήσεις δεν είναι αυτοτελή μαθήματα, αλλά συμπληρώνουν τη διδασκαλία κάθε μαθήματος, με την εμπέδωση της ύλης, που έχει διδαχθεί και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τις παραδόσεις. Τα φροντιστήρια διεξάγονται σε ολιγομελείς ομάδες φοιτητών, γεγονός που επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή τους σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό οι φροντιστηριακές ασκήσεις συμβάλλουν αποφασιστικά στην πληρέστερη κατανόηση της ύλης κάθε μαθήματος.

Τα μαθήματα εφαρμογών/συνθέσεων έχουν επίσης ιδιαίτερη συμβολή στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων. Τα μαθήματα των εφαρμογών συνθέτουν τους επιμέρους τομείς των βασικών κλάδων του δικαίου και εμβαθύνουν μεθοδικά και συστηματικά με την επεξεργασία της νομολογίας και πρακτικών θεμάτων και τη διεξαγωγή «εικονικών» ή «εκπαιδευτικών δικών» στην αντίληψη του εκάστοτε γνωστικού τους αντικειμένου. Οι εφαρμογές προσφέρονται για τον λόγο αυτό στα τελευταία εξάμηνα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νομικής και λαμβάνεται μέριμνα να παρέχονται σε περισσότερα κλιμάκια φοιτητών, ώστε να καθίσταται δυνατή η ενεργητική συμμετοχή τους.

Μεγάλη σημασία για την εξάσκηση των φοιτητών στην έρευνα και την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών καθώς και στη συμμετοχή τους σε γόνιμο κριτικό διάλογο έχουν τέλος τα σεμιναριακά μαθήματα, τα οποία βασίζονται σε εισηγήσεις φοιτητών και επακολουθούσα επιστημονική συζήτηση. Τα σεμινάρια διεξάγονται με την ενεργητική συμμετοχή περιορισμένου αριθμού φοιτητών, των τελευταίων κυρίως εξαμήνων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

Οργάνωση και διδασκαλία

- οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.

- ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα,

προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.

- ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.

- άριστα εστιασμένα μαθήματα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

- δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας

- είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

επιμέλεια - εργασιών

καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών

σχεδιαγράμματα εργασίας

υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία

απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις

η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

κατεβάστε εδώ


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009