ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Bookmark and Share
 
 
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2011


ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ                    Αθήvα,   20 / 7/2011
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ                 Αριθ. πρωτ.:64839
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ   : Α'
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ: Δ3
ΤΜΗΜΑ        : Α8
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ταχ. Δ/vση        :Μεσoγείωv 96
Ταχ. Κώδικας    :115 27
Πληρoφoρίες    : Ε. Πανδή, Μ. Γιαννουλάτος.
Τηλέφωvo        :213-130-7234, 213-130-7232


ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων».


Έχοντας υπόψη:
1)    Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 2 και 3 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν.
β) 19 έως 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων»
(Α΄ 96), όπως ισχύουν.
2)    Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού συμβολαιογράφων» (Β΄ 483/2002), όπως ισχύει.
3)     Τη με αριθμό 40123/18.5.2004 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Καθορισμός ποσού εξέταστρων του διαγωνισμού συμβολαιογράφων» (Β΄ 533/2005).
4)    Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 842/2004), όπως ισχύει.
5)     Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 4-10-2011. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 29-9-2011.
Ο διαγωνισμός διενεργείται:
Α.    Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
Β.    Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό οφείλει πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης αυτού να υποβάλει στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (την οποία μπορεί να αναζητήσει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  www.ministryofjustice.gr), στην οποία θα δηλώνει απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου στην οποία επιθυμεί να διορισθεί, καθώς και τα εξής:
1. ότι έχει τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 2830/2000, όπως ισχύει. Επιπλέον, όσον αφορά στους υποψηφίους με την ιδιότητα του δικηγόρου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
2.  ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 23 του ν. 2830/2000, δηλαδή:
α) προκειμένου για άνδρα, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ή έχει απαλλαγεί από αυτές νόμιμα, και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.
β) προκειμένου για άνδρα ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων και προκειμένου για γυναίκα στα γενικά μητρώα των δημοτών.
γ)  ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης.
δ)  ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.
ε) ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, απιστίας σχετικής με την  υπηρεσία, δωροδοκίας, καταπίεσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, αδικήματος κατά των ηθών, παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τοκογλυφίας, περί μεσαζόντων, καθώς επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
στ) ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση.
ζ) ότι δεν έχει παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου λόγω ποινικής καταδίκης.
η) ότι δεν έχει απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου.
3. Ειδικότερα, ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι δεν εμπίπτουν στο κώλυμα διορισμού του άρθρου 22 παρ. 1 του ν.2830/2000.


Στην ίδια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης τα εξής:
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου, του διαβατηρίου, της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 εδ. α του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), όπως ισχύει.
β) Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής ποσού εξέταστρων, το οποίο καθορίζεται σε εξήντα (60) Ευρώ, για την κάλυψη μέρους των δαπανών του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα και γίνεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων.
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:
α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το
ν. 2664/1998)  και  για  τις  συμβάσεις  επί  κινητών  ή  απαιτήσεων  υποκειμένων σε
δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (ν. 2844/2000). Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική).
Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.
Από τους υποψήφιους διορίζονται σε κάθε Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων.
Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα Καταστήματα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι κενές θέσεις Συμβολαιογράφων κατά περιφέρειες Εφετείων είναι οι ακόλουθες:


Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ειρηνοδικείο    Αθηνών    46
Ειρηνοδικείο     Αθηνών (Ηλιούπολη)    1
Ειρηνοδικείο    Αχαρνών    2
Ειρηνοδικείο     Ν. Ιωνίας    1
Ειρηνοδικείο    Κρωπίας (Παλλήνη)    1
Ειρηνοδικείο    Λίμνης    1
Ειρηνοδικείο    Σκύρου    1
Ειρηνοδικείο     Ταμυνέων (Αλιβέρι)    1


Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ειρηνοδικείο    Πειραιώς    2
Ειρηνοδικείο    Καλαυρίας (Πόρος)    1


Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ειρηνοδικείο    Αμβρυσσού (Δίστομο)    1
Ειρηνοδικείο    Αμφίκλειας    1
Ειρηνοδικείο    Απεραντίων (Γρανίτσα)    1
Ειρηνοδικείο    Δελφών    1
Ειρηνοδικείο    Δωρίδος (Κροκύλιο)    1
Ειρηνοδικείο    Ελάτειας    1
Ειρηνοδικείο    Ευρυτανίας (Προυσσός)    1
Ειρηνοδικείο    Ιτέας    1
Ειρηνοδικείο    Ιτέας (Δεσφίνα)    1
Ειρηνοδικείο    Ορχομενού    1
Ειρηνοδικείο    Τολοφώνος (Ερατεινή)    1
Ειρηνοδικείο     Υπάτης    1


Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ειρηνοδικείο     Αιγιαλείας    1
Ειρηνοδικείο    Ακράτας    1
Ειρηνοδικείο    Αποδοτίας (Άνω Χώρα)    1
Ειρηνοδικείο    Αροανίας    1
Ειρηνοδικείο    Γαστούνης    1
Ειρηνοδικείο    Ελευσίνας (Κοντοβάζαινα)    2
Ειρηνοδικείο    Εχίνου (Κατούνα)    1
Ειρηνοδικείο    Λαμπείας (Δίβρη)    1
Ειρηνοδικείο     Πατρών    3
Ειρηνοδικείο    Προσχίου (Πλάτανος Ναυπακτίας)    1
Ειρηνοδικείο    Πύργου    1
Ειρηνοδικείο    Σαμαίων (Αιγιαλός)    2
Ειρηνοδικείο     Σολίου (Μύτικας)    1Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ειρηνοδικείο    Άργους    1
Ειρηνοδικείο    Άργους (Αχλαδόκαμπος)    1
Ειρηνοδικείο    Μάσσητος (Κρανίδι)    1
Ειρηνοδικείο    Σικυώνος    1
Ειρηνοδικείο    Τευθίδος (Λαγκάδια)    1
Ειρηνοδικείο    Τροπαίων     1
Ειρηνοδικείο    Ψωφίδος (Δημητσάνα)    1
Ειρηνοδικείο    Ορχομενού (Λεβίδι)    1
Ειρηνοδικείο    Τρίπολης (Βλαχοκερασιά)    1
Ειρηνοδικείο     Τροπαίων (Βαλτεσινίκο)    1


ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ειρηνοδικείο    Εράνης (Φιλιατρά)    3
Ειρηνοδικείο    Φλεσσιάδος (Χώρα)    1
Ειρηνοδικείο    Γυθείου (Άγ. Νικόλαος)    1


Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ειρηνοδικείο    Ηρακλείου    2
Ειρηνοδικείο    Καστελίου Κισσάμου    1
Ειρηνοδικείο    Χώρας Σφακίων    1
Ειρηνοδικείο    Χανίων    2
Ειρηνοδικείο     Νεαπόλεως (Λασηθίου)    1
Ειρηνοδικείο    Ιεράπετρας    1
Ειρηνοδικείο    Αμαρίου (Αμάριο)    1


Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   
Ειρηνοδικείο    Ικαρίας (Άγ. Κήρυκος)    1
Ειρηνοδικείο    Παπάδου (Γέρας)    1
Ειρηνοδικείο    Σάμου (Λιμήν Βαθέος)    1
Ειρηνοδικείο    Χίου    1
Ειρηνοδικείο    Θήρας (Ανάφη)    1


Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ειρηνοδικείο    Κω    1


Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειρηνοδικείο    Θεσσαλονίκης    7
Ειρηνοδικείο    Γιαννιτσών    1
Ειρηνοδικείο    Κατερίνης    2
Ειρηνοδικείο    Κιλκίς    1
Ειρηνοδικείο    Κουφαλίων    1
Ειρηνοδικείο     Νάουσας    1
Ειρηνοδικείο    Πολυγύρου    1
Ειρηνοδικείο     Σερρών    1
Ειρηνοδικείο    Αρναίας    1
Ειρηνοδικείο    Βέροιας    1
Ειρηνοδικείο    Φυλλίδος (Ν. Ζίχνη)    1


ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ειρηνοδικείο    Αγιάς    1
Ειρηνοδικείο    Βόλου    1
Ειρηνοδικείο    Βόλου (Φέρες)    1
Ειρηνοδικείο    Ελασσόνας    1
Ειρηνοδικείο    Καρδίτσας    1
Ειρηνοδικείο     Λάρισας    3
Ειρηνοδικείο    Τρικάλων    2
Ειρηνοδικείο    Τυρνάβου    1
Ειρηνοδικείο    Σοφάδων    1


ΙΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ειρηνοδικείο     Πρέβεζας                                                    1       
Ειρηνοδικείο    Θεσπρωτικού    1
Ειρηνοδικείο    Μετσόβου    1
Ειρηνοδικείο    Πάργας    1


ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ειρηνοδικείο    Κερκύρας    1


ΙΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ειρηνοδικείο    Καστοριάς (Μακροχώρι)    1
Ειρηνοδικείο    Πρεσπών (Άγ. Γερμανός)    1
Ειρηνοδικείο    Σερβίων    1


ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Ειρηνοδικείο    Αλεξανδρούπολης    1
Ειρηνοδικείο    Κομοτηνής    1
Ειρηνοδικείο    Ξάνθης    1
Ειρηνοδικείο     Ορεστιάδας    1
Ειρηνοδικείο    Νευροκοπίου    1
Ειρηνοδικείο    Καβάλας    1

Οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Εφετείων και Πρωτοδικείων, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα προκήρυξη, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανάρτησή της σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας τους, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ.α.α.Ε. Πανδή


 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Αύξηση αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στην Επικράτεια και κατανομή αυτών ανά περιφέρεια Ειρηνοδικείου.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 114/2011 (ΦΕΚ Α΄ 250/25.11.2011)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 250          25 Νοεμβρίου 2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114
.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 8 ν. 3919/11 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32).
2. Τα κατά το άρθρ. 17 παράγραφος 4 του κυρωθέντος με το ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α΄96) Κώδικα Συμβολαιογράφων στοιχεία, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις που υπέβαλαν οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της χώρας, για την κατανομή των νέων θέσεων συμβολαιογράφων κατά ειρηνοδικειακή περιφέρεια.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τη με αριθμό Δ209/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των συμβολαιογράφων στο σύνολο της χώρας αυξάνεται κατά 400 θέσεις.
2. Οι ως άνω θέσεις κατανέμονται στις παρακάτω ειρηνοδικειακές περιφέρειες ως ακολούθως:

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύργου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδος ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάρδας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγρινίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάλτου (Αμφιλοχία) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η μία στα Χιονάτα, που θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012, και η δεύτερη στο Αργοστόλι, που θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων (Βασιλική) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ακράτας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
14) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πατρών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
15) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δύμης (Κ. Αχαΐα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
16) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τριταίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
17) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αιγίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013. 18) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ερινεού (Καμάρες) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λευκίμμης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παξών (Γάιος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πρεβέζης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
3) Στη Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Άρτας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λάρισας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τυρνάβου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βόλου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά πέντε (5), εκ των οποίων οι πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν εντός του έτους 2012 από υπεράριθμους συμβολαιογράφους που έχουν διορισθεί σε προσωποπαγείς θέσεις, ενώ η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2013.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τρικάλων ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012, ενώ η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κοζάνης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Εορδαίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά πέντε (5), εκ των οποίων η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τέταρτη και η πέμπτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γρεβενών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά είκοσι δύο (22), εκ των οποίων οι ένδεκα πρώτες θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες ένδεκα με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων με έδρα τα Κουφάλια, ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων με έδρα τη Χαλκηδόνα ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βασιλικών ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κιλκίς ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γουμένισσας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κατερίνης ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κολινδρού με έδρα το Αιγίνιο ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σερρών ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φυλλίδος ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
14) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σιντικής ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
15) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ηράκλειας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
16) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βέροιας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
17) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νάουσας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
18) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
19) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Έδεσσας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
20) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
21) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
22) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σκύδρας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
23) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
24) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιερισσού ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
25) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
26) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Συκιάς με έδρα τη Συκιά ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
27) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Συκιάς με έδρα τη Νικήτη ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
28) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νέων Μουδανιών ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καστοριάς με έδρα την Καστοριά ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φλώρινας ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά πενήντα (50), εκ των οποίων οι είκοσι πέντε (25) θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες είκοσι πέντε (25) με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Άλιμος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Βουλιαγμένη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Χαϊδάρι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ασπρόπυργος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Π. Φάληρο) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αργυρούπολη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αιγάλεω) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Γλυφάδα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Βούλα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ν. Μάκρη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αγ. Δημήτριος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά πέντε (5), εκ των οποίων η πρώτη, η δεύτερη και τρίτη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τέταρτη και πέμπτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ηλιούπολη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
14) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Βύρωνας) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
15) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ζωγράφου) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
16) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Γαλάτσι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
17) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αγ. Βαρβάρα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
18) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2013.
19) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Κηφισιά) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
20) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Ν. Ερυθραία) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
21) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Μελίσσια) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
22) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
23) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Ν. Σμύρνη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
24) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά πέντε (5), εκ των οποίων η πρώτη και δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
25) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Περιστερίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
26) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
27) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Παπάγου) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
28) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Βριλήσσια) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
29) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Αγ. Παρασκευή) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
30) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αχαρνών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
31) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Ν. Λιόσια) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
32) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Αγ. Ανάργυροι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
33) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Πετρούπολη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
34) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
35) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας (Μάνδρα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
36) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μεγάρων ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
37) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
38) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Βάρη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
39) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Παλλήνη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
40) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Μαρκόπουλο) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
41) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Παιανία) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
42) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Γέρακας) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
43) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Σπάτα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
44) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Αρτέμιδα Λούτσας) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
45) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαυρίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
46) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Κερατέα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
47) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Ανάβυσσος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
48) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Καλύβια) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
49) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Καπανδρίτι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
50) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Μαραθώνας) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
51) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Αγ. Στέφανος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
52) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Αυλώνας) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
53) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (Ωρωπός) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
54) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θηβών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
55) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
56) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (Ψαχνά) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
57) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας (Βασιλικό) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πειραιά ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά οκτώ (8),
εκ των οποίων οι τέσσερεις θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες τέσσερεις με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Κερατσίνι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νικαίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νικαίας (Κορυδαλλός) ο αριθμός των οργανικών αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας (Πόρος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αιγίνης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνος ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαμίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αταλάντης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012. 3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Υπάτης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φαλάρων (Στυλίδα) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών (Μώλος) ο αριθμός των οργανικών αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμφίσσης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιτέας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δελφών ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας (Προυσσός) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αράχωβας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ορχομενού ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πρασιών (Λεωνιδίου) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), με τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης με έδρα τον Τυρό, η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μάσσητος (Ερμιόνης) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Άργους ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Άστρους ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κορίνθου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 με τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης με έδρα τα Αθίκια και η δεύτερη θα καλυφθεί επίσης με το διαγωνισμό του έτους 2012 με έδρα την Κόρινθο.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κορίνθου (Άγιοι Θεόδωροι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κορίνθου (Λουτρακίου) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δερβενίου (Ακταίον) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τανίας Δολιανών (Καστρί) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τροπαίων, ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μεγαλόπολης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
14) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τρίπολης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
15) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς (Μονεμβασιά), ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
16) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σπάρτης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
17) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σπάρτης (Ξηροκάμπι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 με τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης με έδρα τον Κάμπο Αβίας και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2012 με έδρα την Καλαμάτα.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παμίσου (Πεταλίδι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παμίσου (Χατζή) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013 με τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης με έδρα το Βλαχόπουλο.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Οιχαλίας (Μελιγαλά) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013 με τη δημιουργία νέας οργανικής θέσης με έδρα την Βαλύρα.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύλου (Μεθώνης) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Εράνης (Φιλιατρά) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γυθείου (Αρεόπολη) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χανίων ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη και η δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κολυμβαρίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάμου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), οι οποίες θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μυλοποτάμου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τέσσερεις (4), εκ των οποίων η πρώτη και οι δεύτερη θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η τρίτη και η τέταρτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αρκαλοχωρίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μοιρών (Βόρροι) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βιάννου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγ. Νικολάου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), οι οποίες θα καλυφθούν με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ερμουπόλεως ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Άνδρου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νάξου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πάρου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μυκόνου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θήρας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μήλου (Κίμωλος) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
9) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
10) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλλονής ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
11) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λήμνου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
12) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
13) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σάμου (Πυθαγόρειο) ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δράμας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καβάλας ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
5) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παγγαίου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
6) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χρυσουπόλεως ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
7) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θάσου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2013.
8) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ξάνθης ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά δύο (2), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί εντός του έτους 2012 από υπεράριθμο συμβολαιογράφο που έχει διορισθεί σε προσωποπαγή θέση και η δεύτερη με το διαγωνισμό του έτους 2013.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ρόδου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά τρεις (3), εκ των οποίων η πρώτη θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012 και η δεύτερη και η τρίτη με το διαγωνισμό του έτους 2013.
2) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κω ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
3) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλύμνου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
4) Στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πάτμου ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά μία (1), η οποία θα καλυφθεί με το διαγωνισμό του έτους 2012.
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009