ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
Bookmark and Share
 
 
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020


ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

26/7/11

Διαδικασία πρόσληψης 05 Αξιωματικών Οικονομικών  στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής, υπέγραψε σήμερα κανονιστική πράξη για την πρόσληψη 05 Αξιωματικών Οικονομικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Μετά τη δημοσίευση της κανονιστικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις επόμενες μέρες, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός που θα ορίζει τη διαδικασία πρόσληψης και κατάταξης των Αξιωματικών   Οικονομικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2011/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 4-8-2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. : 1212.8/04/11
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο : 210 4191546

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών) έτους 2011»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3922/11 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 35).
2. Τη διάταξη της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική
εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 153), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού
Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3569/07 (Α΄ 122).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3549/07 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 69).
5. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/99 (Α΄ 45), όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή της
από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3242/04 (Α΄ 102), την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3448/06
(Α΄ 57) και την παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν. 3731/08 (Α΄ 263).
6. Το Ν. 3328/05 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (Α΄80), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3369/05
(Α΄ 171), το άρθρο 20 του Ν. 3467/06 (Α΄ 128) και το άρθρο 22 του Ν. 3687/08 (Α΄ 159).
7. Το Π.Δ. 50/01 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»
(Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/03 (Α΄ 315), το Π.Δ. 44/05 (Α΄ 63), το Π.Δ. 116/06
(Α΄ 115) και το Π.Δ. 146/07 (Α΄ 185).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (Α΄ 98).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234).
10.Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.0/75/24866 «Αναπροσαρμογή παραβόλου υποβολής ενστάσεως» (B’
1958).
11. Τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και
συναφείς διατάξεις» (Α΄ 120).
12. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» (Α΄115).
13. Τις διατάξεις του Ν. 2084/92 «Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
(Α΄165).
14.Την αριθ. 1211.2/09/11/26-07-2011 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Κατάταξη
Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότητας Οικονομικού» (Β΄
1660) (ΑΔΑ: 4A5XI-ΦΡΟ).
15.Το αριθμ. πρωτ. 2/51848/0020/26-09-2007 έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών-
Διεύθυνση 20η Προϋπολογισμού.
16.Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/31/2803/30-06-2011 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ-
ΕΛ.ΑΚΤ) πέντε (05) Αξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Ειδικότητας Οικονομικών με το βαθμό του
Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (άνδρες-γυναίκες).

2. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
(1). Οι Σχολές και τα τμήματα Σχολών Πανεπιστημιακού Τομέα, οι πτυχιούχοι των οποίων
δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό κατάταξης Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
ειδικότητας Οικονομικού, καθορίζονται ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστήμων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστήμων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Στατιστικής
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
και Πολιτικών Σπουδών)
Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (ΕΔΕΣΣΑ)
Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (ΝΑΟΥΣΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ανεξάρτητα τμήματα
Οικονομικών Επιστημών
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ανεξάρτητο τμήμα
Οικονομικών Επιστημών
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Ανεξάρτητο τμήμα
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή Επιστήμων Διοίκησης
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ανεξάρτητο τμήμα
Οικονομικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
(2). Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον κατέχουν
Μεταπτυχιακό τίτλο σε οικονομικά θέματα επιπέδου μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (MASTER) ή
αντίστοιχο Διδακτορικό Δίπλωμα (DOCTORATE) ή και τα δύο.
3 . ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(1). Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Αρρένων ή Δημοτολόγια της χώρας
και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1976 και
μετά), όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας
του διαγωνισμού.
β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημιακού Τομέα) από τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της παρούσης ή αντίστοιχου ισότιμων σχολών της αλλοδαπής,
καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονομικά θέματα, της ημεδαπής ή αντίστοιχου
ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, ή αντίστοιχου Διδακτορικού Διπλώματος.
γ) Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.
δ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένου, ii) υπολογιστικά
φύλλα και iii) υπηρεσίες διαδικτύου.
ε) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνεται από την αρμόδια υγειονομική
επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/02 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι
γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
στ) Οι άνδρες να είναι στρατολογικά εντάξει, δηλαδή να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι) ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να
εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία [αρθ. 59-65 του Ν.
3421/2005 (Α΄ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει]. Οι μη έχοντες εκπληρώσει τη
στρατιωτική τους θητεία δηλώνουν σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχουν πίστη στο
Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ζ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
i) Για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.
ii) Για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης σε οποιαδήποτε ποινή για ανυποταξία, λιποταξία, προσβολή του
πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, προσβολή κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολή κατά της
ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξη, κιβδηλεία, ψευδορκία, ψευδή
καταμήνυση, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ανθρωποκτονία (εκτός της προερχομένης από αμέλεια),
επαιτεία, αλητεία, καταπίεση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, λαθρεμπορία, παράνομη
αλιεία, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, δωροδοκία ή
δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση,
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής.
iii) Για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών μηνών.
η) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
θ) Nα μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που
ορίστηκε για τη στέρησή τους.
ι) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

(2). Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις,
αλλά δεν κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, αν μέχρι την προκαθορισμένη
ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη,
εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το - κατά την παρ. 1 του
άρθρου 47 του Συντάγματος - Π.Δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.
Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο, ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού
Κώδικα.
(3). Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην
παρούσα, πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(1). Για τη συμμετοχή των υποψηφίων Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (Ο) στο διαγωνισμό
υποβάλλονται στο Αρχηγείο του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση (ως επισυναπτόμενο Υπόδειγμα).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (δυο όψεις).
γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο του τίτλου σπουδών του ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα.
Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, το
πτυχίο πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας Σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του
και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για την ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπών τίτλων. Εάν από την πράξη ή το
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, επιπλέον απαιτείται βεβαίωση
από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο στην οποία να καθορίζεται το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ειδίκευσης (Master) ή του αντίστοιχου Διδακτορικού Διπλώματος (Doctorate) ή και των δύο - εφόσον
υφίστανται - και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, καθώς και βεβαίωση από το
αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού, εφόσον τούτο
δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκομιζόμενο τίτλο. Για τους τίτλους αυτούς ισχύουν αντίστοιχα τα
αναφερόμενα στο εδάφιο (γ) της παρούσης παραγράφου.
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή η ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται
μόνο εφόσον ο/η κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν
αναγνωρίζεται ισοτιμία μεταπτυχιακού διπλώματος και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός
τίτλος για τον υπολογισμό των μορίων. Ομοίως, στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος
συμπληρώνει το βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για τον υπολογισμό των μορίων.
Επιπλέον, ανωτέρω τίτλοι, ημεδαπής ή αλλοδαπής, λογίζονται ως μεταπτυχιακοί για τον
υπολογισμό των μορίων μόνο αν για την απόκτησή τους ακολουθείται ετήσια τουλάχιστον φοίτηση.
ε) Δύο πρόσφατες (02) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
στ) Τίτλο ξένης γλώσσας:
(1) Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται με βάση
το άρθρο 1 του Π.Δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει (Α΄ 185), σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση
του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Α’ 115), ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN.
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα
από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια
αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης
της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή
αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της
Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε
δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη
γλώσσα είναι η Αγγλική.
Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας,
τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2 / C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του
EDEXCEL.
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη
της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOLMASTERY-
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL
-MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework
equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP):
CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.
(β) Πολύ καλή γνώση ( Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του
EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL
-EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -
EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία
από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework
equivalent level C1).
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη
της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
(2) Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής:
( α) Άριστη γνώση (Γ2 / C2 ):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το
1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE
II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση ( Γ1/C1 ):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν,
απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών - Υπηρεσία
Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
(3) Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως
εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2 / C2 ):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου
Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-
Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση ( Γ1/C1 ):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου
Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(4) Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2 / C2 ):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI
TRADUTTORE.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5)
του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση ( Γ1/C1 ):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4)
του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C
(έως το 2003) .
(5) Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται, ως
εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2 / C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)
(Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of
Education).
(β) Πολύ καλή γνώση ( Γ1/C1) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης:
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον
έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Ο υπό στοιχείο (iv) τίτλος σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον και από
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει, η οποία χορηγείται
από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά
την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
· Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια
γλώσσα.
· Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
· Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας
(Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να
προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του
οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
ζ) Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένου, ii) υπολογιστικά
φύλλα και iii) υπηρεσίες διαδικτύου.
Η ανωτέρω γνώση αποδεικνύεται ως εξής:
1) είτε με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι
οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ).
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω
φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT
Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ
ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη
μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-
2009)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν
οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου»,
«Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Παρουσιάσεις» και «Βάσεις
Δεδομένων»)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ -
TELEFOS CERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας
τίτλου)
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Basic Office
Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την
ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008, παρατείνεται έως
31/12/2011.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται
δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2011 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από
τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,
(Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/23866/27.10.2010) με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία
Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas
Α.Ε.).
2) είτε με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3) είτε με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι
υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’
επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα
μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε
Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε
διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
4) οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την
υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν
επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα
οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του
χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την
κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι
απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις
υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
5) γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον
ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων
Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά
ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν
από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 31/12/2011.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος :
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
(2). Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη
πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε
αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το
οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά
και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε,
12
ΑΔΑ: 4Α58Ι-8ΜΥ
επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή
δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ).
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα
διορισμένο βάσει του Ν. 148/26−12−1913/1−2−1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί
τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που
προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται
επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν
προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα
πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου
της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση
του/της υποψηφίου/ας, κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
(β) Της ημεδαπής
αα) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης,
προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως
τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε
ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε
το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το
πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με
την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του/της.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και
τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ.
5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄2171), τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών
που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους από
τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές
αρχές και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο.
ββ) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της
ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται
σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του/της.
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(1). Όσοι έχουν τα προσόντα της παραγράφου 3 της παρούσας και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό κατάταξης Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Ειδικότητας Οικονομικών υποβάλλουν
αίτηση και συνημμένα δικαιολογητικά απευθείας στο Αρχηγείο του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ, είτε
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄,
Γραφείο (018), ισόγειο, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Πειραιάς, 185 10, (ώρες 09:00 – 14:00),
από 29–08-2011 ημέρα Δευτέρα έως και 23–09-2011 ημέρα Παρασκευή.
Το εμπρόθεσμο της υποβολής των δικαιολογητικών που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται
από την ημερομηνια της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
(2). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων ενεργείται από τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών,
που ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.
Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνονται αυτοί/ες των οποίων τα
δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, αιτιολογώντας πλήρως
τους λόγους και οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σχετική ανακοίνωση
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς
και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς).
(3). Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτά. Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή
όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εξαιρεί τον/την υποψήφιο/α από τη συμμετοχή του/της στο
διαγωνισμό. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και
ποινικές συνέπειες στον/στην υποβάλλοντα/ουσα.
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(1). Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με αθροιστική
μοριοδότηση που πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από:
α. Το γενικό βαθμό του πτυχίου τους, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή χίλια
(1000) και ελέγχεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
β. Το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε οικονομικά θέματα για τον
οποίο προστίθενται δύο χιλιάδες (2000) μόρια, ενώ για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε οικονομικά
θέματα προστίθενται τέσσερις χιλιάδες (4000) μόρια. Αν ο/η υποψήφιος/α κατέχει και μεταπτυχιακό
και διδακτορικό τίτλο στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο λαμβάνει μόρια και για τους δύο τίτλους.
(2). α) Όσοι/ες κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση μίας
ξένης γλώσσας λαμβάνουν επιπλέον πεντακόσια (500) μόρια. Όσοι/ες κατέχουν τίτλους σπουδών
που αποδεικνύουν την άριστη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθετα τριακόσια
(300) μόρια για κάθε μία εξ αυτών.
Αν ο/η υποψήφιος/α κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων
λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος. Σε περίπτωση κατοχής δύο τίτλων, ίδιου επιπέδου της
ίδιας ξένης γλώσσας, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια μόνο για τον ένα τίτλο.
β) Αν ο/η υποψήφιος/α κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε
οικονομικά θέματα πάντα, λαμβάνει επιπλέον χίλια (1000) μόρια, ενώ για δεύτερο Διδακτορικό
Δίπλωμα σε οικονομικά θέματα λαμβάνει επιπλέον δύο χιλιάδες (2000) μόρια.
(3). Η συνολική βαθμολογία ελέγχεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια από τους
προαπαιτούμενους (βασικούς) τίτλους σπουδών, όπως αυτοί ορίζονται στις υποπαρ. 1 και 2 της παρ. 1
της παρούσας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει τη μεγαλύτερη
ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής του/της. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας, θα
διεξαχθεί κλήρωση από την Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης ενώπιον των ισοβαθμούντων
υποψηφίων.
(4). Για την επιλογή συγκροτείται, από τον Αρχηγό Λ.Σ, τριμελής Επιτροπή Επιλογής και
Κατάταξης αποτελούμενη από Αξιωματικούς Λ.Σ. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο νεότερος των
Αξιωματικών. Η Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης καταρτίζει Πίνακα Επιλογής όλων των
συμμετεχόντων και κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων, στον οποίο αναγράφονται
αναλυτικά τα μόρια κάθε υποψηφίου. Οι ανωτέρω Πίνακας υπογράφεται από την Επιτροπή και
θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.
(5). Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως με κατάθεσή της ή με αποστολή
συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ (παρ. 2 άρθρου 2 Ν. 3812/09), μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και
αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής, όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η άσκηση ενστάσεως επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει
συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως .
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο
Ταμείο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις,
αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος.
(6). Η Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης προβαίνει, αν απαιτείται στις αναγκαίες διορθώσεις,
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ και στη συνέχεια καταρτίζει τον οριστικό
Πίνακα Επιλογής, ο οποίος υπογράφεται από την Επιτροπή, θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(1). Από την Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης, καλείται από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις επιτυχίας
του Πίνακα, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο διπλάσιο του αριθμού των
προκηρυσσομένων θέσεων, προκειμένου οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ες να υψομετρηθούν, να υποβληθούν
σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και να παραπεμφθούν στην Ανώτατη Υγειονομική
Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
(2). Ο συγκεντρωτικός Πίνακας Συμμετεχόντων-Καλουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της υψομέτρησης, της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας, των
υγειονομικών εξετάσεων και της παραπομπής στην ΑΝΥΕ , οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται με
δική τους ευθύνη από το Αρχηγείο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ . Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
(3). Η υψομέτρηση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ, η οποία ορίζεται με
απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναγράφεται το μετρηθέν ύψος κάθε υποψηφίου/ας,
καθώς και ειδικό Πίνακα με τους/τις υποψήφιους/ες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο
ελάχιστα όρια ύψους, καθώς και τους/τις υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες δεν παρουσιάσθηκαν για
υψομέτρηση.
(4). Όσοι/ες δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιάσθηκαν για υψομέτρηση
σύμφωνα με το πρόγραμμα, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου/ας
αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του
χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Υψομέτρησης. Σχετική ανακοίνωση με όσους/ες
καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία ψυχοτεχνικής δοκιμασίας, αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος
της οικείας Επιτροπής Υψομέτρησης.
(5). Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατάλληλη ψυχοτεχνική δοκιμασία από Επιτροπή
αρμόδιων Αξιωματικών που ορίζονται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε
γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συνέντευξη) ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες
καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη
και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
(6). Όποιος/α κρίνεται ακατάλληλος/η από την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιάσθηκε
σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου/ας
αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του
χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Ψυχοτεχνικής δοκιμασίας. Ανακοίνωση με τα
ονόματα όσων καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των υγειονομικών εξετάσεων,
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος
της οικείας Επιτροπής Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας.
(7). Όσοι/ες κρίνονται ικανοί/ες στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υποβάλλονται σε υγειονομικές-
εργαστηριακές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή
(ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.
Οι υποψήφιοι/ες που θα παρουσιαστούν για υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να προσκομίσουν
την πρώτη ημέρα της παρουσίασής τους πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα από Κρατικό
Νοσοκομείο με γνωμάτευση αρμόδιου ιατρού. Στη γνωμάτευση να υπάρχει φωτογραφία του/της
υποψηφίου/ας σφραγισμένη από το Νοσοκομείο. Όσοι/ες χρησιμοποιούν γυαλιά να τα φέρουν μαζί
τους.
Όσοι/ες δεν παρουσιασθούν για υγειονομικές – εργαστηριακές εξετάσεις ή στην ΑΝΥΕ σύμφωνα
με το πρόγραμμα, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου/ας αποκλείεται, πλην
της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος
διεξαγωγής της διαδικασίας Υγειονομικών εξετάσεων.
(8). Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων ενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 133/02 (Α΄ 109), όπως
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93).
(9). Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/73).
(10). Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των υγειονομικών εξετάσεων, ο αριθμός των
υποψηφίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, καλείται εκ νέου και κατά
σειρά επιτυχίας, συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων, διπλάσιος του προς κάλυψη κενού αριθμού.
8. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(1). Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης προβαίνει στη
σύνταξη του Πίνακα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων, ο οποίος θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ καθορίζεται η
ημερομηνία παρουσίασης και κατάταξης για έναρξη της εκπαίδευσης.
(2). Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη ειδοποιεί με προσωπικά τηλεγραφήματα τους/τις επιτυχόντες/ούσες για τον τόπο και την
ημερομηνία παρουσίασης, καθώς και τα επιπλέον δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν
αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης πριν την ημερομηνία κατάταξής τους, τα οποία είναι τα
ακόλουθα:
α) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του/ης υποψηφίου/ας ότι δε
διώκεται ως φυγόποινος/η ή φυγόδικος/η που να έχει εκδοθεί τρεις (03) μήνες το πολύ πριν από την
ημερομηνία υποβολής.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο
3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/99, με την οποία οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν ότι δε διώκονται ως
φυγόποινοι/ες ή φυγόδικοι/ες για τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 αδικήματα από άλλη, εκτός
του τόπου κατοικίας τους, Εισαγγελική Αρχή της χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 3 αδικήματα.
γ) Οι υπηρετούντες ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις προσκομίζουν επιπρόσθετα βεβαίωση της
Μονάδας που υπηρετούν στην οποία να αναγράφονται τα στρατολογικά τους στοιχεία.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της
προκήρυξης του διαγωνισμού και να είναι νομίμως χαρτοσημασμένα.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α', καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού μητρώου τύπου Α') αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την
αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ υποχρεωτικά.
(3). Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ διενεργεί έλεγχο των δικαιολογητικών
και αποκλείει από την κατάταξη εκείνους/ες των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή
αντικανονικά.
(4). Οι επιτυχόντες, πριν την κατάταξή τους, καλούνται από το Αρχηγείο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ να
υποβληθούν στη διαδικασία που αποδέχθηκαν στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωσή τους (συμμετοχής
στο διαγωνισμό),στην οποία δήλωσαν ότι πριν την κατάταξη-ονομασία τους δέχονται να υποβληθούν
σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και
θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Η διαπίστωση θετικού δείγματος θα έχει σα
συνέπεια τη διαγραφή του/της επιτυχόντα/ούσης από τον Πίνακα Επιτυχόντων, με σχετική
απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.
(5). Οι επιτυχόντες/ουσες κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή με το βαθμό
του Ανθυποπλοίαρχου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Ειδικότητας Οικονομικού (Ο). Με απόφαση του Αρχηγού
Λ.Σ διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων/ουσών οι υποψήφιοι/ες που δεν προσέρχονται προς
κατάταξη στην ορισμένη προθεσμία και στη θέση τους καλούνται οι επόμενοι/ες κατά σειρά του
πίνακα επιλαχόντες/ούσες.
(6). Η κατάταξη διενεργείται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη. Οι κατατασσόμενοι/ες, μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, εντάσσονται σε
ιδιαίτερη επετηρίδα Αξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, όπως αυτή
προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας που εξάγεται μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους και
διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους Αξιωματικούς Τεχνικούς, ήτοι παρακολουθούν
εκπαιδευτικά σεμινάρια χρονικής διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, κυρίως σε θέματα στρατιωτικής
αγωγής, αρμοδιότητας και αποστολής του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και πρακτική εκπαίδευση επί του
αντικειμένου απασχόλησής τους.
Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και κάθε λεπτομέρεια της οργανωτικής δομής τους
ρυθμίζεται με αποφάσεις του Αρχηγού Λ.Σ.
(7). Οι κατατασσόμενοι Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ειδικότητας Οικονομικού αναλαμβάνουν
υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από την ημερομηνία
κατάταξής τους.
(8). Επισημαίνεται ότι στους/στις υποψηφίους/ες παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που
αφορούν τους/τις λοιπούς/ες συνυποψήφιους/ες, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής
των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.
9 . ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(1). Το προσωπικό που κατατάσσεται στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ασφαλίζεται για κύρια και επικουρική
ασφάλιση στους φορείς που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3865/10 (Α΄120), καθώς και στο
Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), που προβλέπεται από το Π.Δ. 21/31-10-1932 (Α΄387) και στο
Ταμείο Αρωγής Λ.Σ. που προβλέπεται από το Β.Δ. 160/1970 (Α΄44). Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του Ν. 3865/10 οι κατατασσόμενοι στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από 01-01-2011 και μετά χωρίς να
έχουν καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την κατάταξή τους, υπάγονται
υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αν έχουν οποιαδήποτε
προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ ή σε αντίστοιχες
υπηρεσίες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ αλλά στην ασφάλιση Δημοσίου.
(2). Στο προσωπικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ παρέχεται η νοσοκομειακή και η υγειονομική περίθαλψη που
προβλέπεται για το προσωπικό του ΛΣ, όπως ορίζεται ιδίως στις διατάξεις του Ν. 154/75 (Α΄185, του
Π.Δ. 432/83 (Α΄162), του Π.Δ. 133/02 (Α΄ 109), του Ν. 3079/02 (Α΄ 311) και του Π.Δ. 169/04
(Α΄142).
(3). Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κατατάσσονται υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση
του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάσσονται τηρούνται
στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για έξι (6) μήνες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική
δίκη ή αίτημα επιστροφής.
O ΑΡΧΗΓΟΣ
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Κων/νος ΣΟΥΛΗΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
Υπόδειγμα Αίτησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΥΠΤΠ/Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. (στα Μ.Μ.Ε. και στον Τύπο)
2. ΥΠΤΠ/Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝΤ (για ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του Αρχηγείου)
ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
2. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Υπουργείο Εσωτερικών
4. Υπουργείο Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
6. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
7. Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
8. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
9. ΓΕΕΘΑ/Δ΄ Κλάδος /ΔΕΚΠ/ Υπηρεσίες Στρατού- Ναυτικού – Αεροπορίας
10. ΓΕΝ/ΔΝΕ, ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΝΝΑ, ΝΝΠ,ΑΝΥΕ
11. ΥΠΤΠ/Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΟΥ
12. ΥΠΤΠ/Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΛΣ
13. ΣΧΟΛΗ Λ/Φ
14. ΚΕΦ / Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
15. ΠΟΕΠΛΣ
16. ΠΕΑΛΣ
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. Υπουργού (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. Υφυπουργού (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. Αρχηγού Λ.Σ.
5. Γρ. κ. Υπαρχηγού Λ.Σ.
6. Γρ. κ. Επιτελάρχη Λ.Σ.
7. Γρ. κ. Διευθυντών Διευθύνσεων Κλάδων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2008

διαβάστε την προκήρυξη


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009