ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
Bookmark and Share
 
 
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021


ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 2011

15/07/2011
Εκδόθηκε η προκήρυξη για κατάταξη 280 Λιμενοφυλάκων

Ο διαγωνσιμός θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (μόρια)

 

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2011

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 280 ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκήρυξε το διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή διακοσίων ογδόντα (280) δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών-γυναικών).

Στην προκήρυξη που κυκλοφορεί αναφέρονται η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Κατάθεση δικαιολογητικών από την 05-08-2011 μέχρι και την 09-09-2011 (ώρες: 08:00-14:00) στα Κεντρικά Λιμεναρχεία (πλην Κ.Λ. Πειραιά), Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία και στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς).

διαβάστε την προκήρυξη 280 Λιμενοφυλάκων 2011

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 2008

διαβάστε την προκήρυξη

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ
Α. Οι θέσεις αυτών που θα εισαχθούν στη Σχολή Λιμενοφυλάκων κατανέμονται, σύμφωνα με τα γενικά και ειδικά προσόντα τους, ως ακολούθως:
I. Γενική Κατηγορία ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο ή Ενιαίο
Λύκειο ή Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ) ή Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο (ΤΕΛ) ή Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτικό (ΤΕΕ) Β΄ Κύκλου)
II. Ειδικότητα Μουσικού
Απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και αντίστοιχο τίτλο
σπουδών σε ένα από τα παρακάτω όργανα:
α) Κλασσικά κρουστά 2 204
β) Τρομπόνι 2 205
III. Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσεις
Απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου
IV. Ειδικότητες αποκτηθείσες στις Ένοπλες Δυνάμεις
Απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
α) Ειδικές Δυνάμεις Σ.Ξ. (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)
β) Υποβρύχιοι Καταστροφείς Σ.Ξ. και Π.Ν.
V. Κατηγορία ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη
διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους
αρμοδιότητας του Λ.Σ (χωρίς γραπτές εξετάσεις)

B. Τυχόν κενές θέσεις μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων μπορούν με Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος να μεταφέρονται και να προσαυξάνουν τις θέσεις άλλης κατηγορίας/ ειδικότητας σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια μόνο κατηγορία/ ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη. Όσοι δεν επιθυμούν παρά το ότι έχουν διατελέσει ΕΠΥ να συμμετάσχουν στην εν λόγω ειδικότητα, μπορούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία - ειδικότητα επιθυμούν με τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για αυτήν χωρίς δικαίωμα χρήσης του ευεργετήματος του ορίου ηλικίας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τη διαδικασία επιλογής, οι απολυτήριοι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των υποψηφίων, πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης, ή τετραετούς για τα εσπερινά Λύκεια σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/85.
Επισημαίνεται ότι τα πτυχία ΤΕΕ Α΄ Κύκλου καθώς και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) και των Σχολών ΟΑΕΔ αντίκεινται στα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο κριτήρια κατάταξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων πρέπει να έχουν (ανεξαρτήτως κατηγορίας ή ειδικότητας) τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας ηλικίας 29 ετών (άνδρες – γυναίκες), όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-1979 και μεταγενέστερα).
Ειδικά για τους υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Ε.Π.Υ. το ανωτέρω όριο ηλικίας είναι αυξημένο κατά 3 έτη (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-1976 και μεταγενέστερα).
β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) με το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτηρίου δέκα (10).
γ) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
ε) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι έχουν υπηρετήσει για λόγους συνείδησης άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία σύμφωνα με την νομοθεσία (αρθ. 18-25) του Ν. 2510/97 (Α΄ 136).
στ) Οι υποψήφιοι πρέπει:
i) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε
οποιαδήποτε ποινή.
ii) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων:
ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία),
εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιοδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
iii) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου
εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
iv) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
v) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο
χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
vi) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο
προηγουμένων.
Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι τον χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος Π.Δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.
Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της παρούσης και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι Λιμενοφύλακες, πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με συνημμένο Υπόδειγμα).
β) Παράβολο είκοσι (20) ΕΥΡΩ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.), άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.
γ) Τίτλο σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου ή αποδεικτικού
απολύσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
δ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).
στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι έχουν όλα τα προσόντα που
αναφέρονται στην προκήρυξη, καθώς και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν υποβάλλει άλλη
αίτηση για την ίδια προκήρυξη.
η) Οι υποψήφιοι ειδικοτήτων, αντίστοιχο αποδεικτικό.
θ) Για όσους ανήκουν στις Ειδικές Δυνάμεις ή Υποβρύχιους καταστροφείς, υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι έχουν λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά Σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητας τους τουλάχιστον επί πενταετία εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν.

ι) (i) Ιατρική γνωμάτευση από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ (Ιατρό Ιδιώτη ή Δημοσίου) στην
οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα,Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ)
«Κρίνεται Υγιής –Ικανός/η να συμμετάσχει στις Αθλητικές Δοκιμασίες-Κολύμβηση που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 της υπ’αριθ. πρωτ. 1212.4/93/08/08-8-2008 Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2008».
(ii) Ιατρική γνωμάτευση από ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ (Ιατρό Ιδιώτη ή Δημοσίου) στην
οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα,Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ)
«Δεν πάσχει από Μεταδοτική ή Μολυσματική Νόσο και είναι Υγιής να συμμετάσχει στην Δοκιμασία της Κολύμβησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 της υπ’αριθ. πρωτ. 1212.4/93/08/08-8-2008 Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2008».
ια) Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ευεργετικές Διατάξεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 της παρούσης, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος υποβάλουν και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά:
1. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
2. Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο 3, Ν. 3454/06).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό
από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του τέκνου ή αδελφού του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.
γ) Σε περίπτωση που αδελφός του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
3. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων
ειρηνικής περιόδου του προσωπικού Λ.Σ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό:
(i)Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα.
(ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.
4. Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ως
αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:
(i) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
(ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.
5. Διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού Λ.Σ που απεβίωσε κατά
την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής
(i)Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
(ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.
6. Τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής:
(i)Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
(ii)Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.
(iii) Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής ότι ο εν χηρεία γονέας δεν υπηρετεί ως
Λιμενοφύλακας ή ως Διοικητικός υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ) ή στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ ένεκα των ευεργετικών διατάξεων που παρέχονται στον «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (άρθρο 6, Ν. 3079/02)».
7. Σύζυγοι ή τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. ο οποίος καθίστανται ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθενείας σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
(i) Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών την αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. (Αντίγραφο πορίσματος
ΕΔΕ ή σχετική βεβαίωση από ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΛΣ).
(ii) Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή. (Σχετική πράξη ΑΝΥΕ).
2. Οι υποψήφιοι/ες των παρακάτω περιπτώσεων πρέπει να προσκομίσουν τα  ακόλουθα συμπληρωματικά δικαιολογητικά:
α) Κατηγορία κατόχων ειδικοτήτων αποκτηθεισών στις Ένοπλες Δυνάμεις: Στην
κατηγορία αυτή οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν πέραν των λοιπών δικαιολογητικών πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και αποδεικτικό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων από τις Ένοπλες Δυνάμεις (εφόσον απονέμεται) από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ε.Δ. μέχρι την απόλυσή τους με την ειδικότητα αυτή, που θα περιλαμβάνεται στις επισήμως απονεμόμενες ειδικότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις.
β) Κατηγορία Ε.Π.Υ.: Στην κατηγορία αυτή οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν πέραν
των λοιπών δικαιολογητικών και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει την πενταετή υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ) Κατηγορία Μουσικού: Στην κατηγορία αυτή οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν
πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και Δίπλωμα Ωδείου για το συγκεκριμένο όργανο σύμφωνα με την παράγραφο 2 της παρούσας, ή Πτυχίο Ωδείου του συγκεκριμένου οργάνου ή απόφοιτοι Ανωτέρας Σχολής Ωδείου ή απόφοιτοι Μέσης Σχολής Ωδείου για το συγκεκριμένο όργανο ή όργανα. Τα ανωτέρω διπλώματα ή πτυχία Ωδείου πρέπει να είναι επίσημα, θεωρημένα από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ οι βεβαιώσεις Ωδείου να συνοδεύονται από ΦΕΚ άδειας λειτουργίας που να φαίνεται ότι σε αυτό λειτουργεί Τμήμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου οργάνου, καθώς
επίσης οι βεβαιώσεις να έχουν θεώρηση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού.
δ) Κατηγορία ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίστηκαν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ) ή και τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας, πλην Υπαλλήλων Λιμένος, για την διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στην θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητες του Λ.Σ. εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο. Στην κατηγορία αυτή οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν αντίγραφο πορίσματος ΕΔΕ που να βεβαιώνει τα ανωτέρω.

3. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικώς σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως και σε καμία περίπτωση
ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο μέχρι και την 08-9-2008:
α) Στα πλησιέστερα στον τόπο διαμονής του υποψήφιου Κεντρικά Λιμεναρχεία
(Πλην Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά) ή Λιμεναρχεία ή Υπολιμεναρχεία της Χώρας ή
β) Στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου,
Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς).
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη γιατί δεν θα γίνει καμία ειδοποίηση ή αλληλογραφία με τους υποψηφίους για τη συμπλήρωσή τους.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
1. Όσοι εκ των συμμετεχόντων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης
υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες - κολύμβηση.

Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες εξετάζονται στην κολύμβηση, σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο ενός (1) λεπτού και τριάντα (30) δευτερολέπτων. Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα :
α) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
β) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
γ) Δρόμος 800 μέτρων σε χρόνο 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
δ) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 16 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
ε) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρων, ως μέσο
όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες).
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μια προσπάθεια:
α) Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 5 τουλάχιστον.
β) Κάμψεις __________χειρών επί του εδάφους συνεχείς 15 τουλάχιστον.
γ) Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 20 τουλάχιστον.
δ) Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά.
ε) Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100μ. σε 16 δεύτερα λεπτά.
στ) Κολύμβηση επιφανείας απόστασης 50μ. σε 1 πρώτο λεπτό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:
Α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Έκθεση ιδεών, δηλαδή ανάπτυξη ενός θέματος προς ένδειξη της
γενικής μόρφωσης και ικανότητας προς διατύπωση του διαγωνιζόμενου.
Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ: Βασικές
αρχές της Πολιτικής Επιστήμης και Επιστήμης του Δικαίου στο σύγχρονο κόσμο, εισαγωγή στους πολιτικούς θεσμούς του σύγχρονου κράτους και εισαγωγή στο Δίκαιο.
Γ) ΙΣΤΟΡΙΑ: Γενικές γνώσεις Νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας.
Δ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ανάπτυξη ορισμένου θέματος (150 λέξεις) στην Αγγλική ή
Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική ή Ισπανική ή Ρωσική Γλώσσα προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα προς διατύπωση του υποψηφίου.
Ε) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
3. Η εξεταστέα κατά μάθημα αναλυτική ύλη καθορίζεται ως ακολούθως:
Α) ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Ελληνική Επανάσταση (1821-1829)
- Η εξωτερική πολιτική του Εικοσιένα
Ο Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδας: η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας κεντρικής εξουσίας
- Η κατάσταση στην επαναστατημένη Ελλάδα το 1828
- Το ανορθωτικό έργο του Κυβερνήτη:
- Η εξωτερική πολιτική
Η Ευρώπη και ο κόσμος στο 19ο αιώνα.
- Η βιομηχανική επανάσταση:
- Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση (από το 1870 και ύστερα)
- Το κεφαλαιοκρατικό σύστημα
Η ελληνική κοινωνία από το 1833 ως το 1909.
- Η Εξέλιξη των εθνικών θεμάτων:
- Η κρητική επανάσταση (1866-1869)
- Νέα βαλκανική κρίση (1875-78)- προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881)
- Ο Μακεδονικός Αγώνας
Η Ελλάδα από το 1909 ως το 1914: πορεία προς τον αστικό μετασχηματισμό και την εδαφική επέκταση.
- Η κατάσταση στη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο
- Οι Βαλκανικοί πόλεμοι
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
- Τα αίτια του πολέμου
- Τα γεγονότα:
- Το Σεράγεβο, αφορμή ενός παγκοσμίου πολέμου
- Ο απολογισμός του πολέμου
Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924: η κρίση των πολιτικών θεσμών και η διάλυση του
οράματος της Μεγάλης Ιδέας.
- Η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο:
- Η Ελλάδα σύμμαχος της Αντάντ
- Η περίοδος της μεγάλης κρίσης
Ο κόσμος μεταξύ δύο παγκοσμίων πολέμων.
- Τα οικονομικά προβλήματα. Ο μονοπωλιακός καπιταλισμός:
- Η ψεύτικη ευημερία: η καταναλωτική κοινωνία και τα όριά της
- Η επέμβαση του κράτους για την καταπολέμηση της κρίσης
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
- Η πορεία προς τον πόλεμο:
- Οι δυναμικές προσαρτήσεις (1936-1939)
- Η κήρυξη του πολέμου
- Τα πολεμικά γεγονότα:
- Ο πόλεμος στην Ελλάδα
- Τα αποτελέσματα του πολέμου
Η Ελλάδα κατά την περίοδο 1941-1949. Ο θρίαμβος της Εθνικής Αντίστασης και η τραγωδία
του εμφυλίου πολέμου.
- Η Κατοχή και η Εθνική Αντίσταση
Τα Μεταπολεμικά προβλήματα του Ελληνισμού
- Τα εθνικά προβλήματα

Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
Τι είναι πολιτική επιστήμη
- Έννοια, σκοπός, περιεχόμενο
- Η ιστορία της πολιτικής σκέψης και της θεωρίας της πολιτικής
Τι είναι η επιστήμη του δικαίου
- Αντικείμενο, σκοπός, περιεχόμενο
- Δίκαιο-Ιδέα Δικαιοσύνης
- Ιστορική επισκόπηση της Επιστήμης του Δικαίου
Έννοια του πολίτη στο σύγχρονο κόσμο
- Προϋποθέσεις ύπαρξης του ενεργού πολίτη
- Πολιτική δράση
- Μ.Μ.Ε. – Η 4η Εξουσία
Προσδιοριστικά στοιχεία του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος
- Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας
- Αντιπροσωπευτική αρχή
- Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών
- Αρχή του κράτους Δικαίου
- Κοινωνικό κράτος
Ευρωπαϊκή Ένωση
- Λόγοι δημιουργίας της Ευρωπαϊκής ένωσης, σταθμοί και τρόποι εξέλιξής της
- Προσδιοριστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής ένωσης
- Πολιτικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής ένωσης
- Διαδικασία Οικονομικής και Πολιτικής Ολοκλήρωσης
- Ο ευρωπαίος πολίτης και η Ευρωπαϊκή ένωση Διεθνείς πολιτικοί θεσμοί
- Παράγοντες που καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις
- Η παγκοσμιοποίηση στους τομείς της οικονομίας, των πολιτικών δομών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως παράγοντας επαναπροσδιορισμού των διεθνών σχέσεων
- Είδη Διεθνών Πολιτικών Θεσμών
Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και κανόνες δικαίου
- Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και κανόνες Δικαίου
Κρατική οργάνωση του νέου Ελληνισμού
- Η Ελληνική συνταγματική ιστορία
Βασικοί κανόνες λειτουργίας του πολιτεύματος
- Μορφή πολιτεύματος
- Οργάνωση και λειτουργία του πολιτεύματος
- Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων
Διοικητική οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας
- Κρατικές υπηρεσίες, ευρύτερος δημόσιος τομέας
- Αποκεντρωτικό Σύστημα
- Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού
- Διοικητικό Δίκαιο
Το σύστημα αξιών και ο ποινικός κολασμός
- Ποιες πράξεις χαρακτηρίζονται αξιόποινες
- Διάκριση των αξιόποινων πράξεων και των κυρώσεων
- Όργανα απονομής δικαιοσύνης
Το δικαιϊκό πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων
- Υποκείμενα Δικαίου-Γενικές Αρχές
- Ενοχικές σχέσεις –Ενοχικό Δίκαιο
- Εμπράγματες σχέσεις- Εμπράγματο Δίκαιο
- Οικογενειακές σχέσεις-Οικογενειακό Δίκαιο
- Κληρονομικές σχέσεις-Κληρονομικό Δίκαιο
- Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Οικονομικές δραστηριότητες και νομικοί κανόνες
- Εμπορικό Δίκαιο
- Εργατικό Δίκαιο
Ένδικη προστασία των δικαιικών σχέσεων
- Προσφυγή στα δικαστήρια ως τρόπος επίλυσης των διαφορών
- Ορισμός και είδη των ένδικων μέσων
- Ανεξαρτησία των δικαστών
- Αυτοδικία
Έλληνες πολίτες και πολίτες Ελληνικής κοινωνίας
- Έλληνας Πολίτης
- Πολίτης της Ευρωπαϊκής ένωσης
- Αλλοδαποί-υπήκοοι άλλων κρατών πλην της Ευρωπαϊκής ένωσης
- Μετανάστες
Δικαιική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας
- Υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου
- Διεθνείς Συνθήκες
- Αρχές που απορρέουν από τις Διεθνείς Συνθήκες

Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΓΗ
- Σχήμα, μέγεθος, διαίρεση σε ηπείρους και ωκεανούς
ΕΥΡΩΠΗ
- Πολιτική διαίρεση, θάλασσες, κυριότερα λιμάνια, συγκοινωνίες, ναυτιλία
ΕΛΛΑΔΑ
- Διοικητική διαίρεση, ποταμοί, θάλασσες, κόλποι, λιμάνια, συγκοινωνίες, ναυτιλία
ΛΟΙΠΕΣ ΗΠΕΙΡΟΙ
- Κυριότερα λιμάνια, συγκοινωνίες, ναυτιλία

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Βαθμολόγηση
Η βαθμολογία κάθε μαθήματος ορίζεται από 0 έως 20. Βάση επιτυχίας κάθε μαθήματος ορίζεται ο βαθμός 10. Υποψήφιος/α που δεν παίρνει τη βάση επιτυχίας σε κάποιο από τα απαιτούμενα μαθήματα απορρίπτεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού και θεωρείται αποτυχών/ουσα.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Μετά τις γραπτές εξετάσεις, καλείται από την Επιτροπή Εξετάσεων, αριθμός υποψηφίων αυξημένος μέχρι και το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία- ειδικότητα, από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις επιτυχίας γραπτών εξετάσεων κάθε μίας από τις υπάρχουσες κατηγορίες, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις και εν συνεχεία να παραπεμφθούν στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων στη Σχολή Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα ως δόκιμοι Λιμενοφύλακες με Απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος.


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009