ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ   ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προκήρυξη Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος 2014.  Aνακοινώθηκε

Στο διαγωνισμό του 2008 οι 24 επιτυχόντες ήταν μαθητές του φροντιστηρίου μας

Η υποβολή αιτήσεων θα είναι από 2-20 Ιουνίου

ποσοστό 50% με αποφοίτους ΑΕΝ (30% Πλοιάρχων και 20% Μηχανικών) και 50% με πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ (30% και 20% αντίστοιχα).
Ο νέος νόμος ορίζει ότι στη Σχολή Υπαξιωματικών οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα καλυφθούν από υποψηφίους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία λιμενοφυλάκων, κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), ή πλοιάρχους, ή μηχανικούς.


ΓΕΝΙΚΑ

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» προβλέπονται αλλαγές στη διαδικασία και στους όρους συμμετοχής των υποψηφίων στους δύο επικείμενους διαγωνισμούς του Λιμενικού.
Μεταξύ άλλων αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία οι απόφοιτοι Λυκείου, προβλέπεται και γραπτή εξέταση για τους υποψηφίους και θεσπίζεται παράβολο ύψους 10 ευρώ για την υποβολή της αίτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α.  Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας.
β.  Πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Πλοιάρχων και Μηχανικών.

γ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί, οι μεν πτυχιούχοι Ι.Α.Ε. ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. το 28ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-85 και μετά).

δ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες διαδικτύου.

ε) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93).

Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας Σώματός τους (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25».

στ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία [αρθ.59- 65 του Ν. 3421/2005 (Α' 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

ζ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.

η) Να μην έχουν καταδικαστεί.

θ) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ι) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ια) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση

Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητική δοκιμασία ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας, που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ, σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ως εξής:

Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 100μ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια) και όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται επίσης σε αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα:
Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:

Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον
Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον
Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον
Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά
Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δεύτερα λεπτά

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ MAIOY 2014ΤΕΤΑΡΤΗ       19.00 - 22.00  ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ       19.00 - 22.00   ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.00 - 22.00  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ      10.00 - 14.00  ΝΑΥΤΙΚΟ &

ΣΑΒΒΑΤΟ      14.00 - 16.00  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ


ΕΝΑΡΞΗ 30/05/2014

 

 


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ.

Οι διδάσκοντες θεωρούνται από τους σημαντικότερους του χώρου


ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210 36.40.040

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής

α.  Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας.
β.  Πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Πλοιάρχων και Μηχανικών.

γ. Οι προερχόμενοι από ιδιώτες να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι μόνιμοι εν ενεργεία Λιμενοφύλακες που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα να μην έχουν υπερβεί το 32ο έτος. Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση όρια ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενεργείας του διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2014

Προκήρυξη Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος 2014

κατεβάστε εδώ

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή εκατόν δέκα (110) Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών- γυναικών).

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 7/26-5-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου  Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΠ-7ΤΗ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υψομέτρηση, ιατρικές εξετάσεις- παραπομπή στην Α.Ν.Υ.Ε., αθλητικές δοκιμασίες (κολύμβηση- αγωνίσματα) και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Όσοι κριθούν ικανοί από τις ανωτέρω εξετάσεις – δοκιμασίες υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις.  Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο)(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00), από την 02-6-2014, ημέρα Δευτέρα  μέχρι και την  20-6-2014, ημέρα Παρασκευή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).

κατεβάστε εδώ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2014

Εξεταστέα Ύλη Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος 2014

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:

 

κοινά μαθήματα

Α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ- Έκθεση ιδεών

Ανάπτυξη ορισμένου θέματος για τη διαπίστωση της
γενικής μόρφωσης του υποψηφίου και της ικανότητάς του προς διατύπωση.

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:
1. Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο: Πλοία και πλοιοκτησία.  Συνπλοιοκτησία. Πλοίαρχος. Πλήρωμα, Ναύλωση, Υποθήκη πλοίων. Ναυτικά προνόμια. Κοινές αβαρίες και συνεισφορές.

2. Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο: Έννοια πλοίου και βοηθητικού ναυπηγήματος άρθρα 3-4 ΚΔΝΔ. Αναγνώριση πλοίου ως Ελληνικού άρθρο 5 ΚΔΝΔ.  Δικαιώματα πλοίου υπό ελληνική σημαία άρθρο 11 ΚΔΝΔ.   Διαγραφή πλοίου εκ του Νηολογίου άρθρο 18 ΚΔΝΔ.  Ναυτιλιακά Έγγραφα πλοίων άρθρο 46 και επομ. ΚΔΝΔ.  Εξουσία και καθήκοντα του Πλοιάρχου άρθρα 104-129 ΚΔΝΔ.  Αστυνομία λιμένων και παραλίων άρθρα 136-137 ΚΔΝΔ.

Γ) ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου (Γ΄τάξη του Γενικού Λυκείου)

1. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871).  Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815).  Τα εθνικά και φιλελεύθρα κινήματα στην Ευρώπη. Η Ελληνική Επάνάσταση του 1821. Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη.  Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881). Η Βιομηχανική Επανάσταση.

2. ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ (1871-1914); Η ακμή τηε ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας.  Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλαδας. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913).

3.  Ο Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

4. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ  H δεκαετία 1920-1930.  Εσωτερικές εξελίξες στην Ελλάδα (1923-1930).  Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της.  Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940.

5. Ο Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ειδικά μαθήματα

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έννοια και περιεχόμενο της Δημόσιας Διοίκησης.  Το στοιχείο της δράσης στη Δημόσια Διοίκηση.  Ορισμός αντικείμενο και πηγές του Διοικητικού Δικαίου. ΄Εννοια  της Πολιτείας Δικαίου.  Όρια των ενεργειών της Διοίκησης.  Όριο Νομοθετικής Εξουσιοδότησης.  Σύστημα Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης.  Έννοια και διακρίσεις των Διοικητικών Υπηρεσιών.

Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοίκησης.  Έννοια και σημασία της Διοικητικής Πράξης.  Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων. Η Διοικητική Δράση και η κατ΄ αυτής έννομη προστασία.  Αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η) Ναυτιλία
(1) ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Ναυσιπλοΐα, Ορισμοί στη Γη, Γεωγραφικές Συντεταγμένες, Κατευθύνσεις: αληθής Βορράς-μαγνητικός Βορράς και Βορράς πυξίδας-αντίστοιχες πορείες, Απόλυτες και σχετικές διοπτεύσεις, Μετατροπή σχετικών διοπτεύσεων σε απόλυτες και αντίστροφα, Απόσταση, Κατηγορίες πλού.
(2) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Φαροδείκτες και χρήση των πληροφοριών που περιέχουν,  Πλοηγοί (PILOTS) και χρήση των πληροφοριών που περιέχουν, Χάρτες και οι πληροφορίες που περιέχουν στον τίτλο, στο περιθώριο και αλλού
(3) ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σκοπός, Φάροι-είδη φάρων-χαρακτηριστικά-τομείς, Ορισμοί της εμβέλειας των φάρων-παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλεια και την εμφάνιση των χαρακτηριστικών των φάρων.  Υπολογισμός της εμβέλειας φάρου με διάφορες καταστάσεις ορατότητας, Φαρόπλοια, Σημαντήρες-τύποι σημαντήρων-Αλεώρια, Αξιοπιστία πλωτών μέσων σήμανσης, Ηχητικά σήματα- παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλειά τους - Αξιοπιστία, Γενικά περί συστημάτων σήμανσης – βασικές αρχές που τα διέπουν, Σύστημα IALA .
(4) ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΓενικά, Αναγνώριση, Γραμμές θέσεως, Αντιστοιχία, Ευθυγράμμιση, Απόσταση, Στίγματα Συγχρόνων διοπτεύσεων – ευθυγραμμίσεων - αποστάσεων, Παράλλαξη, Ασφάλεια πλού, Έλεγχος Πυξίδων, Πλούς με ρεύμα, Πλους με ομίχλη.

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)

(1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:
Εξαρτήματα και μηχανισμοί τετραχρόνου και διχρόνου μηχανής. Σκελετοί βάσεως και κυλίνδρων, κατασκευή - έλεγχος αυτών. Συνδέτες και επίδραση της προέκτασης στην τελική καταπόνηση του σκελετού. Πώματα. Βαλβίδες. Χιτώνια. Καταπονήσεις. Μέθοδοι αποφυγής θραύσεων. Φθορά. Μέτρηση και ζωή χιτωνίων. Έλεγχος ευθυγράμμισης. Κάμψη στροφαλοφόρου και μέθοδοι μέτρησης. Σειρά καύσης.
(2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ:
Δίκτυα και εξοπλισμός αυτών. Τεχνολογία ψύξης . Διαβρώσεις και αντιμετώπιση PH και DH νερού. Έλεγχος θερμοκρασιών και εξαερισμού. Επεξεργασία, προθέρμανση, πρόσθετα καυσίμων. Έννοια των αντιστάσεων ροής στους οχετούς εισαγωγής και εξαγωγής και επίδραση στη λειτουργία των μηχανών. Σιγαστήρες - οικονομητήρες.
(3) ΚΑΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ – ́ΕΓΧΥΣΗ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΧΥΣΕΩΣ:
Εισαγωγή, τρόποι επίτευξης τέλειας καύσης. Θάλαμοι καύσεως, επίδραση αυτών στην αποδοτική λειτουργία. Τεχνολογία, συστήματα, εγχυτήρες, ανωμαλίες και αντιμετώπιση. Τύποι αντλιών, λειτουργία, επιθεώρηση, ρύθμιση . Ρυθμιστές υπερταχύνσεως.
(4) ΣΑΡΩΣΗ  - ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ:
Τεχνολογία σάρωσης και υπερπλήρωσης. Χρησιμοποίηση πίεσης σάρωσης. Συστήματα ροής. Αντλίες, βαθμός απόδοσης. Υπερπλήρωση 4 και 2 χρόνων. Διαγράμματα. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί υπερπλήρωσης.
(5) ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΈΛΕΓΧΟΣ:
Έλεγχος και προετοιμασία. Δίκτυα, συστήματα και μέσα διευκόλυνσης. Συστήματα αναστροφής.
(6) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ:
Γενικές αρχές και εξοπλισμός προωστηρίου εγκαταστάσεως ΜΕΚ. Μετάδοση κίνησης προς τον έλικα. Είδη συνδέσμων, μειωτήρες. Όργανα ελέγχου, ασφαλιστικές διατάξεις. Ωστικός τριβέας - Ελικοφόροι άξονες – Έλικες - Aκροπρυμναία έδρανα.
(7) ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ -ΒΛΑΒΕΣ -ΑΙΤΙΑ -ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ -ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:
Κατά την εκκίνηση: Στο σύστημα αέρα εκκίνησης και καυσίμου. Ανωμαλίες καύσεως, κτύποι στον κύλινδρο, πτώση και αστάθεια στροφών, διακοπή λειτουργίας, εξανθρακώματα. Θερμάνσεις εμβόλων, πωμάτων, τριβέων, σωλήνων αέρος εκκίνησης, βλάβες εξαρτημάτων αυτών και των βαλβίδων. Στο σύστημα λίπανσης: Χαμηλή πίεση, υψηλές θερμοκρασίες, μη κανονική λίπανση κυλίνδρου, αυξημένη κατανάλωση ελαίου, συνέπειες-αντιμετώπιση. Στο σύστημα ψύξης: Αύξηση θερμοκρασίας ενός ή όλων των κυλίνδρων, διακύμανση στάθμης δοχείου διαστολής διαρροή ψυγείου κλπ.Έκρηξη στροφαλοθαλάμου, πυρκαϊά σαρώσεως, συσκευές εντοπισμού, μέτρα αποφυγής.  Ημερήσιες εργασίες. Στρέψη μηχανής. Περιοδικές επιθεωρήσεις. Μετρήσεις, όρια φθοράς και αντικατάστασης.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 2014

Αποτελέσματα διαγωνισμού Υπαξιωματικών 2014

Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014 - Προθεσμία υποβολής Ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π.

Πίνακας επιτυχόντων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΕΤΟΥΣ 2014

Πίνακας επιλαχόντων Ύπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΕΤΟΥΣ 2014

Πίνακας συμμετεχόντων Πανεπιστημιακού Τομέα ΑΕΙ
Πίνακας συμμετεχόντων Τεχνολογικού Τομέα ΑΕΙ
Πίνακας συμμετεχόντων ΑΕΝ/Μηχανικών
Πίνακας συμμετεχόντων ΑΕΝ/Πλοιάρχων
Συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων
Πρόγραμμα Υψομέτρησης

Η πρώτη προκήρυξη του Λιμενικού για 110 Δόκιμους Υπαξιωματικούς
Ξεκινά άμεσα η υποβολή αιτήσεων
Ετοιμη προς έκδοση είναι η πρώτη φετινή προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος, που αφορά στην κατάταξη 110 Δόκιμων Υπαξιωματικών.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η προκήρυξη θα βγει στον αέρα τις αμέσως επόμενες ημέρες, με ταυτόχρονη έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Το σύνολο των θέσεων θα καλυφθεί σε ποσοστό 50% με αποφοίτους ΑΕΝ (30% Πλοιάρχων και 20% Μηχανικών) και 50% με πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ (30% και 20% αντίστοιχα).
Ο νέος νόμος ορίζει ότι στη Σχολή Υπαξιωματικών οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα καλυφθούν από υποψηφίους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία λιμενοφυλάκων, κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), ή πλοιάρχους, ή μηχανικούς.
Αν οι θέσεις σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δεν καλυφθούν, θα συμπληρωθούν ως εξής: Οι κενές θέσεις για τους ΑΕΝ Πλοιάρχων από τους ΑΕΝ Μηχανικών και αντίστροφα και οι κενές θέσεις για τους πτυχιούχους ΑΕΙ από πτυχιούχους ΤΕΙ και αντίστροφα. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους υποψήφιους είναι η ηλικία (28 έτη για τους ιδιώτες, 32 για τους μονίμους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες που είναι κάτοχοι πτυχίου) η καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ.
Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης
Οι νέοι διαγωνισμοί στο Λιμενικό Σώμα θα γίνουν φέτος με αλλαγές στον τρόπο βαθμολογίας και διεξαγωγής τους. Στον νέο νόμο του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπεται πως η βαθμολογία των προσληφθέντων θα προέλθει κατά 70% από μοριοδότηση και κατά 30% από γραπτό διαγωνισμό.
Πηγή Εθνος

ο νέος νόμος "τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις"

o νέος νόμος "τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.Ο.Ε.Κ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντου 109
Ταχ. Κώδικας : 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο : 210-4191546
Πειραιάς, 18-8-2008
Αριθ. Πρωτ: 1212.3/ 93 /08
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 200 8 » .

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 3569/2007 (Α΄122).
3. Το άρθρο 6 παρ. 23 του Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης» (Α΄ 152).
4. Το άρθρο 5 του Ν. 3242/24-5-2004 «Ρύθμιση για την οργάνωση και λειτουργία της
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και των Ο.Τ.Α. (Α΄ 102) σε συνδυασμό με τις: α) αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482/21-03-2005 (Β΄400), β) αριθ. 92605οικ/20-09-2005 (Β΄ 1334), γ)αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (Β΄1551) και δ) αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-06-2007 (B΄1055) αποφάσεις.
5. Το Ν.3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις » (Α΄ 80)
6. Τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 75)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. To άρθρ. 2 του Π.Δ. 205/07 «Συγχώνευση Υπουργείων» ( Α΄231).
9. Την αριθ. 1212.3/307/07/19-7-2007 Κ.Υ.Α. Οικονομίας & Οικονομικών και ΥΕΝ
«Καθορισμός ύψους παραβόλου στις γραπτές εξετάσεις διαγωνισμών Κατάταξης Δοκίμων Υ/Ξ Λ.Σ. και Λ/Φ» ( Β΄1333).
10. Την αριθ. 1211.2/17/07/25-9-2007 Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ «Κατάταξη Δοκίμων
Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Β΄ 1955) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. 1211.2/ 06 /08/ 28-7-2008 Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ (Β΄ 1507).
11. Το αριθ. πρωτ. 2/51848/0020/26-9-2007 έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας &
Οικονομικών/ Δ/νση 20η προϋπολογισμού.
12. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/200/12758/07-7-2008 Απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα ενενήντα (90)
δοκίμων Υπαξιωματικών. Από αυτούς ποσοστό 70% δηλαδή εξήντα τρείς (63) δόκιμοι θα προέρχονται από ιδιώτες (άνδρες – γυναίκες) και ποσοστό 30% δηλαδή είκοσι επτά (27) από μόνιμους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες (άνδρες – γυναίκες).

2. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Από τις παραπάνω θέσεις ποσοστό 10% θα είναι από τις ακόλουθες
(ευεργετούμενες) κατηγορίες:
i. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων.
ii. Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους. Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο
3, Ν. 3454/06): γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι: άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
iii. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων
ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό.
iv. Τα τέκνα των αναγνωρισμένων, ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β. Δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή ΔΥΛΣ, χωρίς διαγωνισμό, έχουν:
i) Ένα τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξ αιτίας αυτής ανάλογα με τα προσόντα του, ανεξαρτήτως
βαθμολογίας τίτλου σπουδών και μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών και εφόσον δεν ασκήθηκε το δικαίωμα πρόσληψης στο Λ.Σ. ως Λιμενοφύλακας ή στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ) ή στα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ως Διοικητικός Υπάλληλος, από τον γονέα.
ii) Σύζυγοι, άντρες και γυναίκες ή ένα τέκνο στρατιωτικών Λ.Σ. που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής ανεξαρτήτως βαθμολογίας τίτλου
σπουδών και μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή.

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ
Οι θέσεις των εξήντα τριών (63) ιδιωτών αναλύονται ως κατωτέρω:
Τα δύο τρίτα του αριθμού των ανωτέρω θέσεων δηλαδή σαράντα δύο (42) πρέπει να
προέρχονται από πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ), ενώ το ένα τρίτο δηλαδή είκοσι μία (21) από κατόχους απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1 . Κάλυψη θέσεων από πτυχιούχους ΙΑΕ – ΑΕΝ.
Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) καταλαμβάνουν σαράντα δύο (42) θέσεις.

Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως κατωτέρω:
α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστημιακών & Πολυτεχνικών
Σχολών) (θέσεις 15 ) ΚΩΔ. 100.
β) Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα ( θέσεις 06 ) ΚΩΔ. 200 .
γ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων ( θέσεις 12 ) ΚΩΔ. 310 .
δ ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Μηχανικών ( θέσεις 09 ) ΚΩΔ. 320 .
2 . Κάλυψη θέσεων από κατόχους απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) καταλαμβάνουν είκοσι μία (21) θέσεις.
Οι ανωτέρω θέσεις καλύπτονται από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄  Κύκλου (ΤΕΕ Β΄ Κύκλου) ή άλλο ισότιμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ως κατωτέρω:
α) Γενική Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (θέσεις 16) ΚΩΔ. 410 .
β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Κατηγορία Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων
Δυνάμεων (θέσεις 05 ) ΚΩΔ. 440 (Καταδρομέας, Αλεξιπτωτιστής, Πεζοναύτης, Υποβρύχιος Καταστροφέας).
3. Τυχόν κενές θέσεις μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων μπορούν με
Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος να μεταφέρονται και να προσαυξάνουν τις θέσεις άλλης κατηγορίας/ ειδικότητας σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
4. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια μόνο
κατηγορία/ ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τη διαδικασία επιλογής, οι απολυτήριοι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των υποψηφίων, πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης ή τετραετούς για τα εσπερινά Λύκεια σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/85.
Επισημαίνεται ότι τα πτυχία ΤΕΕ Α΄ Κύκλου καθώς και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) και των Σχολών ΟΑΕΔ αντίκεινται στα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο κριτήρια κατάταξης.

4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή Δημοτολόγια της χώρας, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και να μην έχουν υπερβεί το 32o έτος κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-1976 μέχρι και 18-09- 1987)
β) Να είναι κάτοχοι:
- πτυχίου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ
ή πρώην ΑΔΣΕΝ) ή - απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10).
Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της
αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) ή τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
γ) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
δ) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/02 (Α΄ 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι έχουν υπηρετήσει για λόγους συνείδησης άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία σύμφωνα με την νομοθεσία (αρθ. 18-25) του Ν. 2510/97 (Α΄ 136).
στ) Οι υποψήφιοι πρέπει:
i) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος
σε οποιαδήποτε ποινή.
ii) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων:
ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιοδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
iii) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
iv) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε
άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
v) Nα μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει
λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση τους.
vi) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι τον χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική
καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος Π.Δ που αίρει το σχετικό κώλυμα.
Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα των παραγράφων 3 και 4 της παρούσης και επιθυμούν
να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα I).
β) Παράβολο είκοσι (20) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (ΔΟΥ), άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.
γ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών:
- οι προερχόμενοι από ΙΑΕ, ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του
αντίστοιχου πτυχίου ή του σχετικού πιστοποιητικού σπουδών ή σχετικής βεβαίωσης των οικείων σχολών ΙΑΕ και ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ (οι πτυχιούχοι της Ανωτάτης Εκπαίδευσης Αλλοδαπής αντίστοιχο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αναγνωρισμένου τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή το ΔΟΑΤΑΠ ).
Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη Γραμματεία της οικείας σχολής ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του.
- οι προερχόμενοι από δευτεροβάθμια εκπαίδευση επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του
αντίστοιχου απολυτήριου τίτλου ή αποδεικτικού απολύσεως. Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία
είναι αληθή καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ευεργετική διάταξη και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος.
ζ) Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ευεργετικές Διατάξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 της παρούσης, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος υποβάλουν και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
1 . Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος.
2 . Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους : Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η
συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο 3, Ν. 3454/06).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης
τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.
γ) Σε περίπτωση που αδελφός του υποψηφίου, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
3 . Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού Λ.Σ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό:
(i) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα.
(ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
4 . Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:
(i) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
(ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
5 . Τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής:
(i) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
(ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
(iii) Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής ότι ο εν χηρεία γονέας δεν υπηρετεί ως Λιμενοφύλακας ή ως Διοικητικός υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ) ή στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ ένεκα των ευεργετικών διατάξεων που παρέχονται στον «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (άρθρο 6, Ν. 3079/02)».
6. Σύζυγοι ή τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. ο οποίος καθίσταται ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθενείας σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κατά
την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
(i) Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών την αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
(Aντίγραφο πορίσματος ΕΔΕ ή σχετική βεβαίωση από ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΛΣ.).
(ii) Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Σχετική πράξη ΑΝΥΕ).
η) Οι υποψήφιοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -Κατηγορία κατόχων ειδικοτήτων αποκτηθεισών στις Ένοπλες Δυνάμεις, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
τύπου Α΄ και αποδεικτικό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων από τις Ένοπλες Δυνάμεις (εφόσον απονέμεται) από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ε.Δ. μέχρι την απόλυσή τους με την ειδικότητα αυτή, που θα περιλαμβάνεται στις επισήμως απονεμόμενες ειδικότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις.
θ) Για όσους ανήκουν στις Ειδικές Δυνάμεις ή Υποβρύχιους καταστροφείς,
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι έχουν λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά Σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητας τους τουλάχιστον επί πενταετία εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν.
ι) (i) Ιατρική γνωμάτευση από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ (Ιατρό Ιδιώτη ή Δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ.)
«Κρίνεται Υγιής –Ικανός/η να συμμετάσχει στις Αθλητικές Δοκιμασίες-Κολύμβηση που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 της υπ’αριθ. πρωτ. 1212.3/93/08/18-8- 2008 Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008».
(ii) Ιατρική γνωμάτευση από ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ (Ιατρό Ιδιώτη ή Δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ.)
«Δεν πάσχει από Μεταδοτική ή Μολυσματική Νόσο και είναι Υγιής να συμμετάσχει στη Δοκιμασία της Κολύμβησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 της υπ’αριθ. πρωτ. 1212.3/93/08/18-8-2008 Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008».
2. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικώς σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα.
Η Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών των εισαγομένων στη Σχολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή αναληθή δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα διαγράφονται από τον πίνακα εισαγομένων ή αν έχουν εισαχθεί θα αποβάλλονται. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ
1. Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως και σε καμία περίπτωση
ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο μέχρι και την 18 -9-2008:
α) Στα πλησιέστερα στον τόπο διαμονής του υποψήφιου Κεντρικά
Λιμεναρχεία (Πλην Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά) ή Λιμεναρχεία ή Υπολιμεναρχεία της Χώρας ή
β) Στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου,
Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς).
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη γιατί δεν θα γίνει καμία
ειδοποίηση ή αλληλογραφία με τους υποψηφίους για τη συμπλήρωσή τους.
2. Η Λιμενική Αρχή που δέχεται τα δικαιολογητικά προβαίνει στη σύσταση τριμελούς
επιτροπής που συγκροτείται με ημερήσια διαταγή του Λιμενάρχη (πλην του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά όπου τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Σχολή Λιμενοφυλάκων σε τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ). Έργο των Επιτροπών είναι να:
α) Παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την
εμπρόθεσμη υποβολή τους και την πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
β)Μετράνε το ανάστημα του κάθε υποψηφίου και συντάσσουν σχετική
βεβαίωση την οποία επισυνάπτουν στα δικαιολογητικά.
γ) Επιστρέφουν, με σχετικό έγγραφο, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους, τα
οποία δεν είναι σύμφωνα με την προκήρυξη, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία,
αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους αυτά δεν γίνονται δεκτά. Αν οι ενδιαφερόμενοι επιμένουν, θα γίνεται σχετική πράξη στην αίτηση για τα ελλιπή δικαιολογητικά ή τα προσόντα που δεν ανταποκρίνονται στην προκήρυξη και θα υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι ότι τα καταθέτουν παρά την ως άνω ενημέρωση.
δ) Παραδίδουν τις αιτήσεις με συνημμένα τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία
τους, η οποία τηρεί και το αρχείο, ενώ η συγκροτηθείσα τριμελής επιτροπή με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. παραδίδει τα παραπάνω ομοίως στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.
ε) Υποβάλλουν πίνακες συμμετεχόντων στη ΔΠΟΕΚ Α΄ του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, κατηγορία –ειδικότητα υποψηφίου) και πίνακες με τα στοιχεία αυτών που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους αυτά δεν έγιναν αποδεκτά. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στο οικείο Λιμενικό Κατάστημα .
Συγκεντρωτικός Πίνακας συμμετεχόντων και Πίνακας αυτών των οποίων τα
δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη
αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους αυτά δεν έγιναν αποδεκτά αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.yen.gr.

7. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
1. Όσοι εκ των συμμετεχόντων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης
υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες - κολύμβηση.
2. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται στην αθλητική δοκιμασία-κολύμβηση φέροντας μαζί τους το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. Υποψήφιοι που θα προσέρχονται χωρίς δελτίο αστυνομικής ταυτότητας , δε θα γίνονται δεκτοί εκτός αν καταθέσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, με σχετική φωτογραφία (ναυτικό φυλλάδιο, διαβατήριο).Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας.
Για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών –κολύμβησης οι
υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο
ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και στην ιστοσελίδα του.
3. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες εξετάζονται στην κολύμβηση, σε απόσταση 50
μέτρων σε χρόνο ενός (1) λεπτού και τριάντα (30) δευτερολέπτων. Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα :
α) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
β) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
γ) Δρόμος 800 μέτρων σε χρόνο 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
δ) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 16 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
ε) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρων, ως
μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες).

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων
καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μια προσπάθεια:
α) Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 5 τουλάχιστον.
β) Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 15 τουλάχιστον.
γ) Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 20 τουλάχιστον.
δ) Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά.
ε) Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100μ. σε 16 δεύτερα λεπτά.
στ) Κολύμβηση επιφανείας απόστασης 50μ. σε 1 πρώτο λεπτό.
4. Μετά το πέρας της αθλητικής δοκιμασίας συντάσσεται από την επιτροπή αθλητικής δοκιμασίας, που ορίζεται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ., πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στη ΔΠΟΕΚ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν στην αθλητική δοκιμασία-κολύμβηση.
Ενστάσεις για τα αποτελέσματα της αθλητικής δοκιμασίας και κολύμβησης δεν γίνονται δεκτές.
5. Οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν στην
διαδικασία των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν συνεχίζουν και θεωρούνται ότι απέτυχαν. Ιδιαίτερη εξέταση δεν προβλέπεται.
6. Ανακοίνωση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που αποκλείονται από την
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού, αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην
ιστοσελίδα του.

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ-
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1.Υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, εκτός των περιπτώσεων που εξαιρούνται και
έχουν αναφερθεί, όσοι έχουν κριθεί ικανοί/ές κατά την αθλητική δοκιμασία-κολύμβηση. Με απόφαση του Aρχηγού Λ.Σ. συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων . Στην ίδια Απόφαση ορίζεται το έργο της, οι εξεταστές κατά μάθημα, οι οποίοι θα είναι Αξιωματικοί Λ.Σ. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2.Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:
Α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Έκθεση ιδεών, δηλαδή ανάπτυξη ενός θέματος προς ένδειξη
της γενικής μόρφωσης και ικανότητας προς διατύπωση του διαγωνιζόμενου.
Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ:
Βασικές αρχές της Πολιτικής Επιστήμης και Επιστήμης του Δικαίου στο σύγχρονο κόσμο,
εισαγωγή στους πολιτικούς θεσμούς του σύγχρονου κράτους και εισαγωγή στο Δίκαιο.
Γ) ΙΣΤΟΡΙΑ: Γενικές γνώσεις Νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας.
Δ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ανάπτυξη ορισμένου θέματος (150 λέξεις) στην Αγγλική
ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική ή Ισπανική ή Ρωσική Γλώσσα προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα προς διατύπωση του υποψηφίου.
Ε) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
3. Η εξεταστέα κατά μάθημα αναλυτική ύλη καθορίζεται ως ακολούθως:
Α) ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Ελληνική Επανάσταση (1821-1829)
- Η εξωτερική πολιτική του Εικοσιένα
Ο Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδας: η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας κεντρικής εξουσίας
- Η κατάσταση στην επαναστατημένη Ελλάδα το 1828
- Το ανορθωτικό έργο του Κυβερνήτη:
- Η εξωτερική πολιτική
Η Ευρώπη και ο κόσμος στο 19ο αιώνα.
- Η βιομηχανική επανάσταση:
- Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση (από το 1870 και ύστερα)
- Το κεφαλαιοκρατικό σύστημα
Η ελληνική κοινωνία από το 1833 ως το 1909.
- Η Εξέλιξη των εθνικών θεμάτων:
- Η κρητική επανάσταση (1866-1869)
- Νέα βαλκανική κρίση (1875-78)- προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881)
- Ο Μακεδονικός Αγώνας
Η Ελλάδα από το 1909 ως το 1914: πορεία προς τον αστικό μετασχηματισμό και την
εδαφική επέκταση.
- Η κατάσταση στη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο
- Οι Βαλκανικοί πόλεμοι
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
- Τα αίτια του πολέμου
- Τα γεγονότα:
- Το Σεράγεβο, αφορμή ενός παγκοσμίου πολέμου
- Ο απολογισμός του πολέμου
Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924: η κρίση των πολιτικών θεσμών και η διάλυση του
οράματος της Μεγάλης Ιδέας.
- Η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο:
- Η Ελλάδα σύμμαχος της Αντάντ
- Η περίοδος της μεγάλης κρίσης
Ο κόσμος μεταξύ δύο παγκοσμίων πολέμων.
- Τα οικονομικά προβλήματα. Ο μονοπωλιακός καπιταλισμός:
- Η ψεύτικη ευημερία: η καταναλωτική κοινωνία και τα όριά της
- Η επέμβαση του κράτους για την καταπολέμηση της κρίσης
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
- Η πορεία προς τον πόλεμο:
- Οι δυναμικές προσαρτήσεις (1936-1939)
- Η κήρυξη του πολέμου
- Τα πολεμικά γεγονότα:
- Ο πόλεμος στην Ελλάδα
- Τα αποτελέσματα του πολέμου
Η Ελλάδα κατά την περίοδο 1941-1949. Ο θρίαμβος της Εθνικής Αντίστασης και η
τραγωδία του εμφυλίου πολέμου.
- Η Κατοχή και η Εθνική Αντίσταση
Τα Μεταπολεμικά προβλήματα του Ελληνισμού
- Τα εθνικά προβλήματα

Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
Τι είναι πολιτική επιστήμη
- Έννοια, σκοπός, περιεχόμενο
- Η ιστορία της πολιτικής σκέψης και της θεωρίας της πολιτικής
Τι είναι η επιστήμη του δικαίου
- Αντικείμενο, σκοπός, περιεχόμενο
- Δίκαιο-Ιδέα Δικαιοσύνης
- Ιστορική επισκόπηση της Επιστήμης του Δικαίου
Έννοια του πολίτη στο σύγχρονο κόσμο
- Προϋποθέσεις ύπαρξης του ενεργού πολίτη
- Πολιτική δράση
- Μ.Μ.Ε. – Η 4η Εξουσία
Προσδιοριστικά στοιχεία του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος
- Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας
- Αντιπροσωπευτική αρχή
- Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών
- Αρχή του κράτους Δικαίου
- Κοινωνικό κράτος
Ευρωπαϊκή Ένωση
- Λόγοι δημιουργίας της Ευρωπαϊκής ένωσης, σταθμοί και τρόποι εξέλιξής της
- Προσδιοριστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής ένωσης
- Πολιτικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής ένωσης
- Διαδικασία Οικονομικής και Πολιτικής Ολοκλήρωσης
- Ο ευρωπαίος πολίτης και η Ευρωπαϊκή ένωση
Διεθνείς πολιτικοί θεσμοί
- Παράγοντες που καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις
- Η παγκοσμιοποίηση στους τομείς της οικονομίας, των πολιτικών δομών και των
ανθρώπινων δικαιωμάτων ως παράγοντας επαναπροσδιορισμού των διεθνών σχέσεων
- Είδη Διεθνών Πολιτικών Θεσμών
Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και κανόνες δικαίου
- Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και κανόνες Δικαίου
Κρατική οργάνωση του νέου Ελληνισμού
- Η Ελληνική συνταγματική ιστορία
Βασικοί κανόνες λειτουργίας του πολιτεύματος
- Μορφή πολιτεύματος
- Οργάνωση και λειτουργία του πολιτεύματος
- Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων
Διοικητική οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας
- Κρατικές υπηρεσίες, ευρύτερος δημόσιος τομέας
- Αποκεντρωτικό Σύστημα
- Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού
- Διοικητικό Δίκαιο
Το σύστημα αξιών και ο ποινικός κολασμός
- Ποιες πράξεις χαρακτηρίζονται αξιόποινες
- Διάκριση των αξιόποινων πράξεων και των κυρώσεων
- Όργανα απονομής δικαιοσύνης
Το δικαιϊκό πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων
- Υποκείμενα Δικαίου-Γενικές Αρχές
- Ενοχικές σχέσεις –Ενοχικό Δίκαιο
- Εμπράγματες σχέσεις- Εμπράγματο Δίκαιο
- Οικογενειακές σχέσεις-Οικογενειακό Δίκαιο
- Κληρονομικές σχέσεις-Κληρονομικό Δίκαιο
- Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Οικονομικές δραστηριότητες και νομικοί κανόνες
- Εμπορικό Δίκαιο
- Εργατικό Δίκαιο
Ένδικη προστασία των δικαιικών σχέσεων
- Προσφυγή στα δικαστήρια ως τρόπος επίλυσης των διαφορών
- Ορισμός και είδη των ένδικων μέσων
- Ανεξαρτησία των δικαστών
- Αυτοδικία
Έλληνες πολίτες και πολίτες Ελληνικής κοινωνίας
- Έλληνας Πολίτης
- Πολίτης της Ευρωπαϊκής ένωσης
- Αλλοδαποί-υπήκοοι άλλων κρατών πλην της Ευρωπαϊκής ένωσης
- Μετανάστες
Δικαιική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας
- Υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου
- Διεθνείς Συνθήκες
- Αρχές που απορρέουν από τις Διεθνείς Συνθήκες
Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΓΗ
- Σχήμα, μέγεθος, διαίρεση σε ηπείρους και ωκεανούς
ΕΥΡΩΠΗ
- Πολιτική διαίρεση, θάλασσες, κυριότερα λιμάνια, συγκοινωνίες, ναυτιλία
ΕΛΛΑΔΑ
- Διοικητική διαίρεση, ποταμοί, θάλασσες, κόλποι, λιμάνια, συγκοινωνίες, ναυτιλία
ΛΟΙΠΕΣ ΗΠΕΙΡΟΙ
- Κυριότερα λιμάνια, συγκοινωνίες, ναυτιλία
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

4. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται για εξέταση στα παραπάνω μαθήματα με τη σειρά που
αυτά αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Η ανακοίνωση γίνεται από τον Πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων και αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην ιστοσελίδα του. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
5. Η βαθμολογία κάθε μαθήματος ορίζεται από 0 έως 20. Βάση επιτυχίας κάθε
μαθήματος ορίζεται ο βαθμός 10. Υποψήφιος/α που δεν παίρνει τη βάση επιτυχίας σε κάποιο από τα απαιτούμενα μαθήματα απορρίπτεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού και θεωρείται αποτυχών/ουσα.
6. Κατά την παράδοση του γραπτού δοκιμίου από τον υποψήφιο γίνεται έλεγχος
ταυτοπροσωπίας και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στο δοκίμιο καλύπτεται με αδιαφανή χάρτη. Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο εξεταστές ολογράφως και αριθμητικώς με στυλό διαρκείας. Ο βαθμός του πρώτου εξεταστή καλύπτεται από τον ίδιο, πριν το γραπτό παραδοθεί στο δεύτερο εξεταστή. Σε ανάλογη ενέργεια προβαίνει και ο δεύτερος πριν παραδώσει τα γραπτά στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων . Αν μετά την αποσφράγιση υπάρχει διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο εξεταστών μεγαλύτερη των τεσσάρων (04) μονάδων, τότε το γραπτό εξετάζεται από τρίτο εξεταστή (αναβαθμολογητή). Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των δύο εξεταστών εξάγεται με προσέγγιση εκατοστού και σημειώνεται στο γραπτό ολογράφως και αριθμητικώς και επαληθεύεται από τα Μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης καταχωρείται ο βαθμός του αναβαθμολογητή.
7. Μετά τον καθορισμό του μέσου όρου βαθμολογίας κατά δοκίμιο, γίνεται ενώπιον
του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής εξετάσεων, η αφαίρεση του αδιαφανούς χάρτη, του επικαλύμματος του ονοματεπώνυμου του υποψήφιου/ας και καταρτίζεται ο προβλεπόμενος πίνακας βαθμολογίας. Από τα γραπτά η βαθμολογία μεταφέρεται σε κοινό κατά μάθημα πίνακα από το Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων. Στον πίνακα σημειώνονται οι βαθμοί κάθε εξεταστή καθώς και ο εξαγόμενος μέσος όρος βαθμολογίας. Ο παραπάνω πίνακας χρονολογείται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, το Γραμματέα και τους κατά περίπτωση εξεταστές.
8. Στη συνέχεια μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών από την Επιτροπή Εξετάσεων συντάσσονται:
α) Αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων στον οποίο περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, κατηγορία-ειδικότητα του υποψηφίου, Υπηρεσία υποβολής αιτήσεως, ο τελικός βαθμός ανά εξεταζόμενο μάθημα, η συνολική βαθμολογία που αποτελεί το άθροισμα των τελικών βαθμών ανά μάθημα.
Ο πίνακας αυτός υπογράφεται από τον Γραμματέα, τα Μέλη και τον Πρόεδρο της εν λόγω επιτροπής και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.
β) Πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις ανά κατηγορία υποψηφίων κατά φθίνουσα συνολική βαθμολογία. Στους πίνακες αυτούς που υπογράφονται από τον Γραμματέα, τα Μέλη, τον Πρόεδρο της εν λόγω επιτροπής και
θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ., γράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας εκάστου υποψηφίου, η Υπηρεσία υποβολής αιτήσεως, οι τελικοί βαθμοί κατά μάθημα και το άθροισμά τους, το οποίο αποτελεί τον τελικό συνολικό βαθμό επίδοσης στις εξετάσεις. Στη στήλη παρατηρήσεων σημειώνονται οι ανήκοντες στις γενικές διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τη κατηγορία των κατόχων ειδικοτήτων αποκτηθεισών στις ένοπλες Δυνάμεις, θα αναγράφεται στη στήλη παρατηρήσεων και η ειδικότητα-κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του.
9. Σε ίσα αθροίσματα τελικής συνολικής βαθμολογίας προηγείται ο υποψήφιος που
λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο μάθημα των Ελληνικών. Σε νέα ισοβαθμία
προηγείται ο υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη ηλικία σύμφωνα με την ημερομηνία
γέννησης. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από την Κεντρική Επιτροπή εξετάσεων ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
10. Τα ζητήματα των γραπτών εξετάσεων των μαθημάτων καταρτίζονται από τους
κατά περίπτωση εξεταστές, λίγο πριν από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος σε τριπλάσιο τουλάχιστον αριθμό αυτών που θα δοθούν στους υποψηφίους για ανάπτυξη, αριθμούνται αντίστοιχοι κλήροι και τοποθετούνται σε κληρωτίδα.
11. Η εξαγωγή των κλήρων από την κληρωτίδα γίνεται από τον Γραμματέα της
Επιτροπής Εξετάσεων παρουσία των υπολοίπων μελών και εξεταστών που διαβάζει
μεγαλόφωνα τους κληρωθέντες αριθμούς και παραδίδει τους κλήρους στον Πρόεδρο της επιτροπής εξετάσεων. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής καθώς και οι κατά περίπτωση ειδικοί εξεταστές μονογράφουν όλα τα φύλλα χαρτιού στα οποία είναι γραμμένα τα θέματα που τέθηκαν στην κληρωτίδα ενώ στο θέμα ή στα θέματα που κληρώθηκαν τίθεται σχετική ένδειξη που μονογράφεται από τον Πρόεδρο και τους κατά περίπτωση ειδικούς εξεταστές. Το κληρωθέν ή κληρωθέντα θέματα υπαγορεύονται στους υποψηφίους. Κάθε ζήτημα των μαθημάτων Ιστορίας, Εισαγωγή στο Δίκαιο, στους Πολιτικούς Θεσμούς και στη Γεωγραφία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία ερωτήσεις.
12. Υποψήφιοι που στερούνται δελτίου ταυτότητας, δε γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις,
εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει
δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, με σχετική φωτογραφία (ναυτικό φυλλάδιο, διαβατήριο).
13. Για τις γραπτές εξετάσεις χρησιμοποιούνται φύλλα χάρτου που φέρουν τη
σφραγίδα του Υπουργείου και την υπογραφή του Προέδρου της επιτροπής ή μέλους αυτής ή του αρχαιότερου επιτηρητή, κατόπιν σχετικής εντολής του Προέδρου. Το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων καλύπτεται με αδιαφανή χάρτη. Η επικόλληση του καλύμματος γίνεται κατά την παράδοση του γραπτού μετά τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου.
14. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή μέλος αυτής ή επιτηρητής καθορίζει στην αρχή κάθε εξέτασης το χρόνο μέσα στον οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να αναπτύξουν τα ζητήματα και να παραδώσουν τα γραπτά τους. Εφ’ όσον ο τρόπος γραπτής εξέτασης γίνει με το σύστημα Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice), ο χρόνος απάντησης των ζητημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά της ώρας (30΄). Παράταση των εξετάσεων, μπορεί να επιτραπεί ύστερα από απόφαση της Επιτροπής, όχι όμως πάνω από μισή ώρα κατά μάθημα. Ο εξεταζόμενος οφείλει να παραδώσει το γραπτό του εντός της ως άνω προθεσμίας αλλιώς το γραπτό μηδενίζεται.
15. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζονται στην αίθουσα των εξετάσεων την
καθορισμένη ώρα. Βραδύτερη προσέλευση υποψηφίων αποκλείει αυτούς από την
προβλεπόμενη εξέταση, εκτός εάν κατά την κρίση της Επιτροπής αυτή είναι δικαιολογημένη και δεν παραβλέπεται η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, σε καμία όμως περίπτωση μετά την κλήρωση των θεμάτων.
16. Δεν επιτρέπεται σε κανένα άτομο να εισέρχεται στην αίθουσα εξετάσεων κατά την διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων, με εξαίρεση τους εκτελούντες υπηρεσία, που σχετίζεται με την διεξαγωγή των εξετάσεων.
17. Δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να επεξεργάζονται τα ζητήματα σε άλλο χαρτί
διάφορο εκείνου που τους παρέχεται από την Επιτροπή ή τους επιτηρητές. Εργασία που έχει γραφεί σε άλλο χαρτί δεν λαμβάνεται υπόψη.
18. Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος χωρίς άδεια από την αίθουσα των
εξετάσεων πριν από την παράδοση του γραπτού του, γιατί διαφορετικά βαθμολογείται στο εξεταζόμενο μάθημα με μηδέν.
19. Υποψήφιος που δεν προσέρχεται στους συγκεκριμένους χώρους και χρόνους που
καθορίζονται με ανακοινώσεις για να μετάσχει στην Υγειονομική και Αθλητική δοκιμασία και στις γραπτές εξετάσεις για οποιοδήποτε αιτία (ακόμα και για λόγους ασθενείας) αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων. Ομοίως αποκλείεται υποψήφιος που ασθένησε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και διέκοψε εξαιτίας ασθένειας την εξέτασή του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν συμμετείχε και δεν εξετάσθηκε σε κάποιο από τα απαιτούμενα μαθήματα. Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου αποκλείεται.
20. Οι υποψήφιοι τοποθετούνται κατά τρόπο που να μην επιτρέπει τη μεταξύ τους
συνεννόηση. Βαθμολογούνται με βαθμό μηδέν οι αλληλοβοηθούμενοι υποψήφιοι καθώς και κάθε συμβουλευόμενος βιβλίο ή σημείωση.
21. Για την ακριβή τήρηση αυτών που ορίζονται για τις εξετάσεις όλα τα μέλη της
Επιτροπής, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας καθώς και οι επιτηρητές υποχρεούνται να
παραμείνουν στην αίθουσα των εξετάσεων σε όλη τη διάρκεια τους.
22. Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος τα γραπτά δοκίμια μονογράφονται
από τα μέλη της Επιτροπής και ακυρώνεται με γραμμές που σύρονται χιαστί από τους
επιτηρητές ο χώρος του χάρτου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ενώπιον του υποψηφίου. Τα γραπτά δοκίμια σφραγίζονται από την Επιτροπή σε φακέλους την φύλαξη των οποίων αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα παραδίδει για βαθμολόγηση στους εξεταστές.
23. Τα γραπτά δοκίμια αποσφραγίζονται παρουσία όλων των μελών της επιτροπής
εξετάσεων όταν συνέλθουν για έλεγχο και καταχώρηση των βαθμών των γραπτών δοκιμίων σε πίνακες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο.
24. Απρεπής συμπεριφορά υποψηφίου στις αίθουσες των εξετάσεων επιφέρει ύστερα
από απόφαση της Επιτροπής ή των επιτηρητών με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, τον αποκλεισμό από τις εξετάσεις. Η απόφαση συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής αυτής και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται έγγραφη προσφυγή, που γίνεται στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 24 ωρών από το χρόνο της ανακοίνωσής της. Ο Αρχηγός Λ.Σ. αποφασίζει οριστικά για την τύχη της προσφυγής, μετά από ενημέρωσή του από τον Πρόεδρο. Μέχρι την εκδίκαση της σχετικής προσφυγής δεν γίνεται διακοπή συμμετοχής-εξέτασης του υποψηφίου στα μαθήματα. Εάν η απόφαση είναι αρνητική θεωρείται ότι η συμμετοχή του υποψηφίου διεκόπη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής για αποκλεισμό του.
25. Εάν κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης μαθήματος, υποβληθεί από υποψήφιο
ένσταση που αναφέρεται στον τρόπο διενέργειας της εξέτασης αποφαίνεται περί αυτής ο Πρόεδρος. Εάν ο υποψήφιος δε θεωρεί ικανοποιητική τη λύση του Προέδρου έχει τη δυνατότητα προσφυγής την αυτή ημέρα στον Αρχηγό Λ.Σ. Η προσφυγή είναι έγγραφη και αποφασίζει για το περιεχόμενο αυτής ο Αρχηγός Λ.Σ. το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της ένστασης, χωρίς τη διακοπή της συμμετοχής του υποψηφίου στα μαθήματα. Αν η ένσταση γίνει αποδεκτή, επαναλαμβάνεται η εξέταση του μαθήματος. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τον Αρχηγό Λ.Σ. εάν απουσιάζει αναπληροί ο Α΄ Υπαρχηγός Λ.Σ.

9. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Μετά τις γραπτές εξετάσεις, καλείται από την Επιτροπή Εξετάσεων, αριθμός
υποψηφίων αυξημένος μέχρι και το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία-ειδικότητα, από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις επιτυχίας γραπτών εξετάσεων κάθε μίας από τις υπάρχουσες κατηγορίες, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις και εν συνεχεία να παραπεμφθούν στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.
Ο συγκεντρωτικός Πίνακας συμμετεχόντων-καλουμένων αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www . yen . gr .
Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι
ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τη Λιμενική Αρχή που υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά τους ή από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στον ανωτέρω δικτυακό τόπο. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται για υγειονομική εξέταση προσκομίζοντας την πρώτη ημέρα της παρουσίασής τους, πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με γνωμάτευση αρμοδίου ιατρού(στη γνωμάτευση να υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, σφραγισμένη από το Νοσοκομείο) και έχοντας μαζί τους τα γυαλιά οράσεως τους (όσοι φέρουν).
2. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται για υγειονομική εξέταση και ενώπιον της ΑΝΥΕ
φέροντας μαζί τους επίσης το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. Υποψήφιοι που θα προσέρχονται χωρίς δελτίο αστυνομικής ταυτότητας , δε θα γίνονται δεκτοί εκτός αν καταθέσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας.
Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, με σχετική φωτογραφία (ναυτικό φυλλάδιο, διαβατήριο).
3. Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη σωματική ικανότητα των
υποψηφίων των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών του Π.Ν. (Π.Δ. 133/02, ΦΕΚ Α΄ 109, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει).
4. Υποψήφιοι/ες που δεν παρουσιάσθηκαν για υγειονομικές εξετάσεις ή κρίθηκαν από την ΑΝΥΕ ως ακατάλληλοι ή δεν παρουσιάζονται σ΄ αυτήν για εξέταση κατά την ημέρα που καλούνται να παρουσιασθούν, αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Ιδιαίτερη εξέταση δεν προβλέπεται για τους υποψηφίους. Σχετική ανακοίνωση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που: α) κρίθηκαν ακατάλληλοι από την ΑΝΥΕ, β) δεν προσήλθαν στις υγειονομικές εξετάσεις-ΑΝΥΕ αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην ιστοσελίδα του www.yen.gr.
5. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/73).
6. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των υγειονομικών εξετάσεων, ο αριθμός
των υποψηφίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, καλείται εκ νέου και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία-ειδικότητα ,συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων, διπλάσιος του προς κάλυψη κενού αριθμού.
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ
Οι θέσεις των είκοσι επτά (27) υποψηφίων προερχομένων εκ Λιμενοφυλάκων αναλύονται ως κατωτέρω:
Τα δύο τρίτα του αριθμού των ανωτέρω θέσεων δηλαδή δέκα οκτώ (18) πρέπει να
προέρχονται από πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ), ενώ το ένα τρίτο δηλαδή εννέα (9) από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).

10. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Κάλυψη θέσεων από πτυχιούχους ΙΑΕ-ΑΕΝ
Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) καταλαμβάνουν δέκα οκτώ (18) θέσεις. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως κατωτέρω:
α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα (θέσεις 07) ΚΩΔ. 100 .
β) Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα ( θέσεις 03 ) ΚΩΔ. 200 .
γ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (θ έσεις 08 ) ΚΩΔ. 300 .
2. Κάλυψη θέσεων από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) καταλαμβάνουν εννέα (9) θέσεις (Γενική Κατηγορία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΩΔ 400) και καλύπτονται από κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου (ΤΕΕ Β΄ Κύκλου).
3. Τυχόν κενές θέσεις μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών /ειδικοτήτων μπορούν με
Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος να μεταφέρονται και να προσαυξάνουν τις θέσεις άλλης κατηγορίας/ ειδικότητας σύμφωνα με τις Υπηρεσιακές ανάγκες.
4. Οι ανωτέρω πτυχιούχοι ΙΑΕ, ΑΕΝ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να
έχουν και τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να μην έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31
Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-1976 και μετά).
β) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι
γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
γ) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την
αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Στις Εκθέσεις Αξιολόγησης όλης της σταδιοδρομίας τους να έχουν λάβει
χαρακτηρισμό τουλάχιστον ΕΠΑΡΚΗΣ ειδικά την τελευταία τριετία να έχουν εκθέσεις αξιολόγησης με τον χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ .
ε) Να μην έχουν καταδικασθεί για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4(στ)
ποινικά αδικήματα καθώς και για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
στ) Κατά την υπηρεσία τους στο Λιμενικό Σώμα ως μόνιμοι Λ/Φ να μην έχουν
τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από 20 ημέρες ή με ποινή φυλάκισης.
ζ) Να έχουν συμπληρώσει ένα (01) έτος ευδόκιμης υπηρεσίας εκτός των
πτυχιούχων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5. Ειδικότερα οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει
επιπλέον να έχουν:
α) Απολυτήριο τίτλο με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού δέκα (10).
β) Βαθμό αποφοίτησης από τη Σχολή Λ/Φ από 150 και άνω.

11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα της παραγράφου 10 της παρούσης και επιθυμούν να
καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ, πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές (Πλην Κ.Λ. Πειραιά) ή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων μέχρι και την 18-9-2008, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με συνημμένο Υπόδειγμα II).
β) Παράβολο είκοσι (20) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (ΔΟΥ), άλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.
γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Υπηρεσιακού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις).
δ) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών:
- οι προερχόμενοι από ΙΑΕ, ΑΕΝ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αντίστοιχου πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού (Οι πτυχιούχοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, φωτοαντίγραφο αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή το ΔΟΑΤΑΠ). Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την Γραμματεία της οικείας Σχολής ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του.
- οι προερχόμενοι από δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο ή αποδεικτικό απολύσεως. Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι έχουν όλα τα
προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, καθώς και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ευεργετική διάταξη και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος.
ζ) Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 της παρούσης, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό για την εισαγωγή τους στη Σχολή Λ/Φ καθώς και τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5.1.(ζ) της παρούσης.
η) Βεβαιώσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις οποίες θα βεβαιώνεται κατά περίπτωση ότι ο υποψήφιος έχει τα προσόντα της παραγράφου 10 της παρούσης.
θ) (i) Ιατρική γνωμάτευση από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ (Ιατρό Ιδιώτη ή Δημοσίου)
στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ.)
«Κρίνεται Υγιής –Ικανός/η να συμμετάσχει στις Αθλητικές Δοκιμασίες-Κολύμβηση που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 της υπ’αριθ. πρωτ. 1212.3/93 /08/18-8- 2008 Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008».
(ii) Ιατρική γνωμάτευση από ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ (Ιατρό Ιδιώτη ή Δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ.)
«Δεν πάσχει από Μεταδοτική ή Μολυσματική Νόσο και είναι Υγιής να συμμετάσχει στη Δοκιμασία της Κολύμβησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 της υπ’αριθ. πρωτ. 1212.3/93/08/18-8-2008 Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2008».
2. Για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη διαδικασία των
υγειονομικών εξετάσεων, την αθλητική δοκιμασία, τις γραπτές εξετάσεις, τα εξεταζόμενα μαθήματα, την εξεταστέα ύλη, τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, τη βαθμολόγηση, τις ενστάσεις ισχύουν κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 ,8 και 9 της παρούσης.

Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
12. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ (Ιδιωτών – Λιμενοφυλάκων)

1. Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Εξετάσεων προβαίνει στη
σύνταξη του τελικού πίνακα κατατασσομένων και του πίνακα επιλαχόντων οι οποίοι
θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ., αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www . yen . gr .
Με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. καθορίζεται η ημερομηνία παρουσίασης και κατάταξης στη Σχολή για έναρξη της εκπαίδευσης
2. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ειδοποιεί
με προσωπικά τηλεγραφήματα τους επιτυχόντες για τον τόπο και την ημερομηνία
παρουσίασης καθώς και τα επιπλέον δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν
αυτοπροσώπως στη ΔΠΟΕΚ Α΄ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής πριν την ημερομηνία κατάταξης τους τα οποία είναι τα ακόλουθα:
α) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του υποψηφίου/ας
ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος/η ή φυγόδικος/η που να έχει εκδοθεί τρεις (03) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως αυτό τροποποιήθηκε
με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν 2690/99, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 4 της παρούσης αδικήματα από άλλη, εκτός του τόπου κατοικίας τους, Εισαγγελική Αρχή της χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα προβλεπόμενα της ίδιας παραγράφου αδικήματα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης του διαγωνισμού και να είναι νομίμως χαρτοσημασμένα.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ καθώς και Αντίγραφο Ποινικού
Μητρώου Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού μητρώου τύπου Α΄) αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από τη ΔΠΟΕΚ Α΄ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, υποχρεωτικά.
3. Οι επιτυχόντες εκ Λιμενοφυλάκων ενημερώνονται με σηματική διαταγή ενυπόγραφα μέσω των Υπηρεσιών τους και προσκομίζουν το υπό στοιχείο 2(α) της παρούσης παραγράφου καθώς επίσης και πιστοποιητικό της Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου.
4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων της Σχολής Δοκίμων
Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος κατατάσσονται ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί με Απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο. Η κατάταξη γίνεται με μόνη την ιδιότητα του Δόκιμου Υπαξιωματικού, αφού οι ειδικότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσης αποσκοπούν και μόνο στην εξυπηρέτηση της διαδικασίας κατάταξης και στις εσωτερικές ανάγκες της Υπηρεσίας.
5. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ΛΣ αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.
6. Θέματα που προκύπτουν για κάλυψη κενών θέσεων πριν και μετά την κατάταξη των εισαγομένων στη Σχολή λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη
παρουσίασης, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος ή διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3079/2002.
7. Οι Λιμενοφύλακες που εισάγονται ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί στη Σχολή Δοκίμων
Υπαξιωματικών Λ.Σ. και από υπαιτιότητά τους δεν ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ., θεωρούνται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή και εφόσον δεν επιβληθεί σ΄ αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από την Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Αυτοί εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις τους νόμου, χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης υποχρέωσης ελαχίστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα.

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή ονομάζονται με Απόφαση Αρχηγού
Λ.Σ. Κελευστές Λ.Σ. και αναλαμβάνουν υποχρέωση πενταετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία ονομασίας.
2. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων Υπαξιωματικών Λ.Σ. που κατατάσσονται
υποβάλλονται αρμοδίως στη ΔΠΟΕΚ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων Υπαξιωματικών Λ.Σ. που δεν κατατάσσονται
τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών για 6 μήνες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Θ.


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009