ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ EΠΙΜΕΛΗΤΩΝ   Δικαστικών Επιμελητών
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ EΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - Δικαστικών Επιμελητών

Διαγωνισμός δικαστικών επιμελητών


Στο  διαγωνισμό 2013 οι 17 διοριστέοι ήταν μαθητές του φροντιστηρίου μας.

 

 


ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ο υποψήφιος εφόσον:

α) έχει συμπληρώσει το 22ο και δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται ότι επέρχεται στην 1 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το 22ο και στις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το 40ο έτος.

β) είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο, και έχει συμπληρώσει έξι (6) μηνών άσκηση σε δικαστικό επιμελητή

γ) Στην παράγραφο 2 του  άρθρου 3 του ν. 2318/1995  μετά την περίπτωση δ) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εγγεγραμμένοι ασκούμενοι πριν από την 8η Μαΐου 2012 μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και για την επόμενη τριετία.»

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2318/1995 καταργείται.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η αίτηση πρέπει αν συνοδεύεται και από τα εξής δικαιολογητικά:
1.  Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση.
2.  Τίτλο σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου)
3.  Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του Ν. 2318/1995.
4. Απόδειξη καταβολής ποσού 50 ευρώ ως εξέταστρα

χρόνος προκήρυξης διαγωνισμού

Το Μάρτιο κάθε έτους ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφαση του προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση των κενών κατά τον χρόνο της προκηρύξεως οργανικών θέσεων της περιφέρειας κάθε πρωτοδικείου..

Νομικό καθεστώς

Το νομικό καθεστώς που διέπει το διορισμό των δικαστικών επιμελητών περιέχεται στις εξής νομοθετικές διατάξεις: Άρθρα 2 έως και 15 του Ν. 2318/1995 ( ΦΕΚ 126 τ.Α') όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν. 2479/1997 ( ΦΕΚ 67 τ.Α'), 22 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 τΑ') και 59 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 τ.Α'), υπ αριθμ. 11664/27-2-1996 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 155 τ.Β') όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 17822/21-3-2008 (ΦΕΚ 558 τ.Β') όμοια απόφαση και υπ αριθμ. 39782/23-4-1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 358 τ,Β ').

Οι δικαστικοί επιμελητές είναι ελεύθεροι επαγγελματίες στους οποίους το κράτος αναθέτει την άσκηση καθηκόντων δικαστικού επιμελητή. Δουλειά τους είναι η εκτέλεση εκτελεστών τίτλων προς όφελος των προσώπων που εξουσιοδότησαν τον εκάστοτε δικαστικό επιμελητή για τη διενέργεια τέτοιων πράξεων. Επιπροσθέτως, μπορούν, επί παραδείγματι, να παρέχουν νομική υποστήριξη, να συντάσσουν έγγραφα (ιδίως πρακτικά εκτέλεσης), να προβαίνουν σε κατάσχεση μετρητών, αξιογράφων και άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να επιδίδουν ή να κοινοποιούν δικόγραφα.

Σχετικά με το διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός, που είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και την απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης. «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄358/1997).

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να καταθέσουν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους, αίτηση συμμετοχής στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την Περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.  Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ανώτερο όριο ηλικίας για διορισμό Δικαστικού Επιμελητή το 35ο έτος. 

κατεβάστε εδώ

Απόφαση 2454/2010 για το ηλικιακό όριο    κατεβάστε εδώ


Εξεταζόμενα μαθήματα

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται με γραπτή εξέταση στα παρακάτω:

1. Στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία.

2. Στον Ποινικό Κώδικα και Ποινική Δικονομία.

3. Στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο.

Ποιοι θεωρούνται Επιτυχόντες, Τρόπος βαθμολόγησης

Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι  και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2318/1995 απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον 5 με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του Ν. 2318/1995.

Τα γραπτά αξιολογούνται με κλίμακα βαθμολόγησης από 0 μέχρι 10. Κάθε εξεταστής πέραν των τριών βαθμών για τα αντίστοιχα πιο πάνω μαθήματα βαθμολογεί και με τέταρτο βαθμό συνολικά το γραπτό, εκτιμώντας το βαθμό γνώσεως της ελληνικής γλώσσας, την ορθή γραφή και την ικανότητα του διαγωνιζόμενου να διατυπώνει σωστά τα νοήματά του.

Το άθροισμα των τεσσάρων βαθμών, διαιρούμενο δια του αριθμού 4, δίνει το μέσο όρο βαθμολόγησης του κάθε εξεταστή, το δε άθροισμα των μέσων όρων όλων των εξεταστών, διαιρούμενου δια του αριθμού 4, είναι ο τελικός γενικός βαθμός του υποψηφίου. Διαγωνιζόμενος που δεν συγκεντρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 5 στα τρία μαθήματα θεωρείται οριστικά αποτυχών, ανεξάρτητα από το αν ο τέταρτος βαθμός βελτιώνει τον τελικό γενικό βαθμό.

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες βαθμολογίας που έχουν ισοβαθμήσει με τον τελευταίο επιτυχόντα, διορίζονται στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, για τις θέσεις του οποίου διαγωνίσθηκαν και καταλαμβάνουν κατά την σειρά κατάταξής τους στον πίνακα βαθμολογίας τις κενούμενες μέχρι λήξεως του έτους του διαγωνισμού θέσεις.

 

Για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού
Οι επιτυχόντες επειδή θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28, Τ.Κ 104 37 Αθήνα, τηλ. 210 33.07.127) η οποία σύμφωνα με τον νόμο αρμόδια για να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα τα σεμινάρια.

Για την αίτηση διορισμού
Όσοι αποφοιτήσουν, είναι υποχρεωμένοι εντός 40 ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων,  να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση διορισμού.  Στην αίτησή τους πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά.

1. Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος.
2. Πιστοποιητικό υγείας, που θα εκδοθεί από την οικεία πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
3. Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του ΕΤΑΑ – Τομέας Ασφάλισης Ταμείου Νομικών (από το ΤΑΝ ή την Εθνική Τράπεζα).
Πρέπει να αναφερθεί ότι η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (για τους άνδρες) αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Διορισμός δικαστικού επιμελητή
ΣτΕ 261/2003, Γ΄ Τμήμα
Επαγγελματική ελευθερία (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.) - Δημόσιο συμφέρον Οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Η θέσπιση ορίου ηλικίας για διορισμό σε θέση δικαστικού επιμελητή επιβάλλεται ενόψει των συνθηκών στις οποίες ασκείται το επάγγελμα και δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ. Το όριο που καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2318/1995) είναι εύλογο και σύμφωνο με την κοινή πείρα. Μειοψηφία. Η διαφορά παραπέμπεται, λόγω σπουδαιότητας, στην επταμελή σύνθεση του Γ΄ Τμήματος.

1. Επειδή, στα άρθρα 1, 2, 3 και 5 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126) ορίζεται ότι : «΄Αρθρο 1.1. Ο δικαστής επιμελητής είναι μισθός δημόσιος λειτουργίας. 2 Έργο του δικαστικού επιμελητή είναι: α) η ενέργεια επιδόσεως δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, β) η εκτέλεση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκτελεστών τίτλων και γ) η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που του έχει ανατεθεί με νόμο. 3. Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του πρωτοδικείου που είναι διορισμένος ...

΄Αρθρο 2. 1 Δικαστικός επιμελητής διορίζεται σε κενή οργανική θέση περιφέρειας πρωτοδικείου κάθε Έλληνας πολίτης, εφόσον επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό, έχει τα αναγκαία προσόντα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα σχετικά κωλύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 2. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού μπορούν να διορισθούν δικαστικοί επιμελητές χωρίς διαγωνισμό, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος άσκηση για πτυχιούχους νομικής. Ο διορισμός γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία αυτός ορίζει το πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να διορισθεί... Οι προϋποθέσεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3... ισχύουν αναλόγως για τον κατά την παρούσα διάταξη διορισμό. Οι διοριζόμενοι με αυτόν τον τρόπο καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις...

΄Αρθρο 3. Το Μάρτιο κάθε έτους ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφαση του ... προκηρύσσει διαγωνισμό ... για την πλήρωση των κενών κατά τον χρόνο της προκηρύξεως οργανικών θέσεων της περιφέρειας κάθε πρωτοδικείου... 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ο υποψήφιος εφόσον: α) έχει συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο και δεν έχει υπερβεί το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται ότι επέρχεται στην 1 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το εικοστό δεύτερο και στις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το τριακοστό πέμπτο έτος..., γ) έχει συμπληρώσει ετήσια άσκηση σε δικαστικό επιμελητή ή τουλάχιστον εξάμηνο εάν είναι πτυχιούχος νομικού τμήματος ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού ...

΄Αρθρο 5 ... Το όριο ηλικίας πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος κρίσιμος χρόνος για μεν τα προσόντα και κωλύματα είναι χρόνος υποβολής της αιτήσεως και του διορισμού, για δε την ηλικία ο χρόνος υποβολής της αιτήσεως».
5. Επειδή, οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και η εργασία τους έχει τα χαρακτηριστικά του ελευθέρου επαγγέλματος. Κατά την άσκηση όμως του επαγγέλματός τους οι δικαστικοί επιμελητές διέπονται από ιδιαίτερους κανόνες και περιορισμούς που περιγράφονται λεπτομερώς στον ισχύοντα κατά τον κρίσιμο χρόνο ως άνω Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1995). Συγκεκριμένα, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών επιμελητών, ο αριθμός των οποίων ορίζεται για κάθε περιφέρεια Πρωτοδικείου με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κάθε τριετία με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης (άρθρο 48), πληρούνται κατά κανόνα με διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν κάτοχοι επιμελητή που έχει τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους ορισμένα κωλύματα (άρθρα 2 έως 6).

Οι δικαστικοί επιμελητές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (άρθρα 15 παρ. 3) και εγγράφονται στα μητρώα της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών και του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών (άρθρα 17 και 19). Υποχρεούνται να διατηρούν γραφείο στην έδρα του Πρωτοδικείου στο οποίο είναι διορισμένοι (άρθρο 31 παρ. 1) και έχουν ως έργο την εκτέλεση των αποφάσεων και εν γένει των εκτελεστών εγγράφων και την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων (επιδόσεων και κοινοποιήσεων) και παντός άλλου καθήκοντος που τους ανατίθεται με νόμο (άρθρο 1 παρ. 2), δέχονται δε παραγγελίες προς εκτέλεση από οποιονδήποτε εντολέα έχει σχετική απαίτηση. Η εντολή αυτή δημιουργεί κατά νόμο σχέση δημοσίου δικαίου, ο δε δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενεργεί ως όργανο της πολιτείας και στην περίπτωση αυτή είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 25 παρ. 1).

Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται, εξάλλου, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, να ζητάει τη συνδρομή της αρμόδιας για την τήρηση της τάξεως αρχής, η οποία υποχρεούται να τον συνδράμει αμέσως, χωρίς να παρεμβαίνει στα καθήκοντά του (άρθρο 24 παρ. 1). Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται εκάστοτε με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 50), ενώ, τέλος, η παράβαση των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα (άρθρο 53), το οποίο τιμωρείται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια.


Δικαιολογητικά εγγραφής νέων Δικαστικών Επιμελητών

Κάθε διοριζόμενος ή επαναδιοριζόμενος Δικαστικός Επιμελητής για να εγγραφεί στα Μητρώα του Τομέα πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω:
1.Αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο του Τομέα
2.Βεβαίωση Aσφάλισης στο Ε.Τ.Α.Α. Τ.Α.Ν. (Ταμείο Νομικών) (Κύριος Φορέας) στην οποία να αναφέρεται εάν είναι ΝΕΟΣ Ή ΠΑΛΑΙΟΣ Ασφαλισμένος, η  Ασφαλιστική Κατηγορία που έχει επιλέξει και την οποία  υποχρεωτικά θα  διατηρεί και στο Τ.Π.Δ.Επιμελητών εκτός εάν στο μέλλον επιλέξει ανώτερη κατηγορία οφείλει να προσκομίσει νέα βεβαίωση για την Ασφαλιστική Κατηγορία που έχει επιλέξει στο Τ.Α.Ν..
3.Πρωτόκολλο ορκωμοσίας ως Δικαστικός Επιμελητής
4.Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 προς το Ταμείο:
α) δηλώνω ότι: πριν την 1/1/1993 δεν ήμουν ασφαλισμένη/ος σε άλλον φορέα Κύριας Ασφάλισης (εντάσσεται στους ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ)
β) δηλώνω ότι πριν την 1/1/1993 ήμουν ασφαλισμένη/ος στον φορέα Κύριας Ασφάλισης του ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ κ.λ.π (εντάσσεται στους ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ)
(στην β΄περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται I)σχετική βεβαίωση του φορέα ή επικυρωμένη φωτοτυπία του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (πρώτη σελίδα) με τα ατομικά στοιχεία και να αναφέρεται σε έτη: 1992 και πρίν II)φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Γραμμάτιο πληρωμής εισφοράς διορισμού-φωτοαντίγραφο- (σήμερα το ποσό είναι 44,02? στον λογαριασμό μας 85484311 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  Π.Δ.14/2000 Άρθρο 4 )
6.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Καθορισμός οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών

Φ.Ε.Κ. 1968 Β’/31.12.2004 Αριθμός 140236
Καθορισμός οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών». 2) Τις γνώμες των αρμοδίων Εισαγγελέων Πρωτοδικών του Κράτους. 3) Τις γνώμες των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών του Κράτους. 4) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε.

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών για κάθε περιφέρεια Πρωτοδικείου καθορίζεται ως εξής :
Ι. Εφετείο Αθηνών 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών 739 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας 38 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαμίας 28 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών 12 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 10 6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Παρνασσίδος 6 7.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ευρυτανίας 4
II. Εφετείο Πειραιά 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά 160
III. Εφετείο Αιγαίου 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σύρου 10 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μυτιλήνης 16 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σάμου 9 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χίου 9 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Νάξου 5
ΙV. Εφετείο Δωδεκανήσου 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου 28 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κω 10
V. Εφετείο Θεσσαλονίκης 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 182 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών 22 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κιλκίς 9 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Έδεσσας 14 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης 21 6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκιδικής 16 7.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βέροιας 29 8.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών 9
VI. Εφετείο Λάρισας 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας 43 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου 37 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων 24 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καρδίτσας 21 VII. Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης 21 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γρεβενών 7 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καστοριάς 10 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Φλώρινας 8
VIΙI. Εφετείο Θράκης 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ροδόπης 11 2 Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράμας 16 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ξάνθης 15 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας 21 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Έβρου (Αλεξανδρούπολης) 15 6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ορεστιάδας 8
IΧ. Εφετείο Ιωαννίνων 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 22 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Άρτης 12 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πρέβεζας 9 Χ. Εφετείο Κέρκυρας 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας 21 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας 8
ΧΙ. Εφετείο Ναυπλίου 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ναυπλίου 24 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου 40 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τριπόλεως 16 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας 13 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σπάρτης 11 6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαμάτας 32 7.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γυθείου 6
XII. Εφετείο Πατρών 1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών 64 2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας 17 3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου 17 4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρινίου 16 5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου 9 6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαβρύτων 8 7.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λευκάδας 7 8.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αμαλιάδος 17 9.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 7 10.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αιγίου 11
ΧΙΙΙ. Εφετείο Κρήτης 11.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανίων 18 12.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου 44 13.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύμνης 10 14.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασηθίου 17

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2004
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Bεβαίωση Δικαστικού Επιμελητή για την άσκηση του ασκουμένου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  διαγωνισμού  υποψήφιων  δικαστικών  επιμελητών


Έχοντας   υπόψη:
1.Τις  διατάξεις  των  άρθρων: α) 3 - όπως τροποποιήθηκε  με τις  παραγράφους  9,10 και 12 του  άρθρου 326 του ν. 4072/2012-  έως  και 14 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) «Κώδικας  Δικαστικών  Επιμελητών», β) 7 παρ.2 του ν.3528/2007 όπως ισχύει  και γ)  της υποπαραγράφου  Γ3 της  παραγράφου  Γ του  ν. 4336/2015 (Α΄ 94)

2. Τη με αριθ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού  Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό  Γραμματέα  Αντεγκληματικής  Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών  Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ: α) 11664/27.2.1996 «Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών» (Β΄155), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.17822/21.3.2008 όμοια απόφαση (Β΄ 558) και β)  39782/23.4.1997 «Ρύθμιση  λεπτομερειών που  αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού  Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 358)
4. Τη διάταξη του  άρθρου 3 παρ. 6 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας» (Α΄  45), όπως  ισχύει     και
5. Το γεγονός ότι  από τις  διατάξεις  της απόφασης  αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε  βάρος  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί  την Παρασκευή  26 Μαΐου 2017 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Οι  θέσεις αυτές ανά  περιφέρεια Συλλόγου είναι  οι εξής:

Α)  Περιφέρεια  Συλλόγου  Δικαστικών  Επιμελητών   Εφετείων   Αθηνών,                          
Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας

1.  Εφετείο  Αθηνών                     32
2.  Εφετείο  Πειραιώς                     7
3.  Εφετείο  Βορείου Αιγαίου           3
4.  Εφετείο  Αιγαίου                         2
5.  Εφετείο   Ευβοίας                       2                   
6.  Εφετείο  Λαμίας                          2
7.  Εφετείο  Δωδεκανήσου            1

Β) Περιφέρεια  Συλλόγου Δικαστικών  Επιμελητών Εφετείου  Θεσσαλονίκης

Εφετείο  Θεσσαλονίκης                23                                  

Γ) Περιφέρεια  Συλλόγου Δικαστικών  Επιμελητών  Εφετείων Πατρών       
και Δυτικής  Στερεάς  Ελλάδος

1.    Εφετείο  Πατρών                            8
2. Εφετείο  Δυτικής Στερεάς   Ελλάδος  5


Δ) Περιφέρεια   Συλλόγου  Δικαστικών  Επιμελητών  Εφετείων  Ναυπλίου  και  Καλαμάτας

1.  Εφετείο  Ναυπλίου                                   2
2.  Εφετείο  Καλαμάτας                                 2                                          

Ε) Περιφέρεια  Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών  Εφετείων Λάρισας και Δυτικής  Μακεδονίας

1.  Eφετείο   Λάρισας                                         6
2.  Εφετείο  Δυτικής  Μακεδονίας                      2                                   

ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών  Εφετείων  Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης
1. Εφετείο    Κρήτης                                         2
2. Εφετείο   Ανατολικής Κρήτης                        1                                     

Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών  Εφετείου Θράκης

Εφετείο  Θράκης                                             10

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2318/1995 και  τη με αριθ. 39782/1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1977  έως  και 1995.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν  αίτηση  συμμετοχής   στον Γραμματέα του  Εφετείου της επιλογής τους, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τον διαγωνισμό. Στην αίτηση μπορεί  να δηλωθεί  και δεύτερη προτίμηση μόνο για την  περιφέρεια  Εφετείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου  Συλλόγου.
Στην  αίτηση αυτή  επισυνάπτονται τα  εξής:
α. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική  και πρακτική  άσκηση.
β. Τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου).
γ. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως  ισχύει  και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.
δ.  Απόδειξη  καταβολής ποσού πενήντα ( 50) ευρώ ως εξέταστρα.
- Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ)  στον  Αστικό Κώδικα  και  το  Εμπορικό Δίκαιο.
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική  Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
- Επιτυχόντες θεωρούνται  κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη του τελευταίου  εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων  διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση.

- Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων). Για το σκοπό αυτό οι ανωτέρω πρέπει να απευθυνθούν
στην Ομοσπονδία  Δικαστικών  Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, τηλ. 210-3307127 / FAX 210-3306109), η  οποία σύμφωνα με το νόμο  είναι  αρμόδια  για τον  καθορισμό  των  λεπτομερειών  και του τόπου όπου  θα λάβουν χώρα  οι ως  άνω  επιμορφωτικές  διαδικασίες.
- Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία  σαράντα (40) ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  αίτηση  διορισμού, στην οποία  επισυνάπτονται τα εξής  δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της  Ομοσπονδίας  Δικαστικών Επιμελητών  Ελλάδος
β. Πιστοποιητικό  υγείας, που θα προκύπτει  από γνωμάτευση παθολόγου  και ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε  ιδιώτη  και
γ. Φωτοαντίγραφο  δελτίου  ταυτότητας  ή  διαβατηρίου.
Τα  λοιπά  απαιτούμενα  δικαιολογητικά, ήτοι αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου γενικής  χρήσης  και  πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (προκειμένου  για  άνδρες),  αναζητούνται  αυτεπάγγελτα  από  την  υπηρεσία.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΑΡΛΗΣ


 

 

Στις 31 Μαίου 2013 ο διαγωνισμός

κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

 

Η Προκήρυξη για το διαγωνισμό Δικαστικών Επιμελητών έτους 2012 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ atc

Διαγωνισμός για την πλήρωση 35 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών έτους 2012

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                             
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ  Δ3
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
& ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/vση       : Λ. Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας  : 115 27
Πληροφορίες   : Κ. Σπανομίχου
Τηλέφωνο        : 210.7767235-6 & 246
Fax                   : 210.7767450    Αθήνα,  26.03.2012
Αριθ. πρωτ:  25778 οικ.ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  διαγωνισμού  υποψήφιων  δικαστικών  επιμελητών


Α Π Ο Φ Α Σ Η


Έχοντας   υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 14 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» όπως  ισχύουν
2.Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ. α) 11664/27-2-1996 «Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών» (Β΄ 155), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.17822/21-3-2008 όμοια απόφαση (Β΄ 558) και β) 39782/23-4-1997 «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 358)
3. Τη με αριθ.56568/28-5-2004  απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 842), όπως  ισχύει
4.Τη διάταξη του  άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄  45), όπως ισχύει
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του Κρατικού  Προϋπολογισμού


Α π ο φ α σ ί ζ ου μ ε

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου  Δικαστικών Επιμελητών. Οι θέσεις αυτές είναι οι εξής:

Α) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας

1.Πρωτοδικείο Αθηνών 11

2.Πρωτοδικείο Πειραιώς 4

3.Πρωτοδικείο Ρόδου 1

4.Πρωτοδικείο Σάμου  2

Β) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης

1.Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 3

2.Πρωτοδικείο Κατερίνης 1

Γ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος

1.Πρωτοδικείο Αγρινίου 4

2.Πρωτοδικείο Καλαβρύτων 1

3.Πρωτοδικείο Λευκάδας 1

Δ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας

1.Πρωτοδικείο Καστοριάς 1

2.Πρωτοδικείο Τρικάλων 2

Ε) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης

1.Πρωτοδικείο Λασιθίου 1

2.Πρωτοδικείο Ρεθύμνου 1

ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης

Πρωτοδικείο Ροδόπης 1

Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας 1

 

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και τη με αριθ.39782/1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1977 έως και 1990.
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από το διαγωνισμό, αίτηση συμμετοχής  στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.
Στην αίτηση αυτή  επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική  και πρακτική άσκηση.
2. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου).
3. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.
4. Απόδειξη καταβολής ποσού 50 ? ως εξέταστρα.
Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ) στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο.
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Επιτυχόντες θεωρούνται  κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων  διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση.
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, τηλ. 210-3307127 και FAX 210-3306109), η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω  επιμορφωτικές  διαδικασίες.

Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση διορισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
1.Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
2.Πιστοποιητικό υγείας, που θα εκδοθεί από την οικεία πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή
3.Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Ταμείου Νομικών (από το Τ.Α.Ν. ή την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος)
4.Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (από την Εμπορική Τράπεζα).
Τα  λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:   
α)  Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως,
β)  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης   και
γ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (προκειμένου  για άνδρες), αναζητούνται  αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.


Ο  Γενικός  Γραμματέας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

------

Οι θέσεις ανά περιφέρεια έχουν ως εξής:

Α) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας

1.Πρωτοδικείο Αθηνών 11

2.Πρωτοδικείο Πειραιώς 4

3.Πρωτοδικείο Ρόδου 1

4.Πρωτοδικείο Σάμου  2

Β) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης

1.Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 3

2.Πρωτοδικείο Κατερίνης 1

Γ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος

1.Πρωτοδικείο Αγρινίου 4

2.Πρωτοδικείο Καλαβρύτων 1

3.Πρωτοδικείο Λευκάδας 1

Δ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας

1.Πρωτοδικείο Καστοριάς 1

2.Πρωτοδικείο Τρικάλων 2

Ε) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης

1.Πρωτοδικείο Λασιθίου 1

2.Πρωτοδικείο Ρεθύμνου 1

ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης

Πρωτοδικείο Ροδόπης 1

Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και τη με αριθ.39782/1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1977 έως και 1990.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από το διαγωνισμό, αίτηση συμμετοχής  στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.

Στην αίτηση αυτή  επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική  και πρακτική άσκηση.

2. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου).

3. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.

4. Απόδειξη καταβολής ποσού 50 ? ως εξέταστρα.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ) στον Αστικό Κώδικα και το Εμπορικό Δίκαιο. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιτυχόντες θεωρούνται  κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων  διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, τηλ. 210-3307127 και FAX 210-3306109), η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω  επιμορφωτικές  διαδικασίες.

Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση διορισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

2.Πιστοποιητικό υγείας, που θα εκδοθεί από την οικεία πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή

3.Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Ταμείου Νομικών (από το Τ.Α.Ν. ή την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος)

4.Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (από την Εμπορική Τράπεζα).

Τα  λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά α) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και γ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (προκειμένου  για άνδρες), αναζητούνται  αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.


 

Προκήρυξη διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών έτους 2011

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ για τον διαγωνισμό των ασκουμένων Δικαστικών Επιμελητών.

Α. Από τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Ν.2318/19-6-1995).
1. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Κεφάλαια Α μέχρι και ΙΑ         Άρθρα   1-89
2. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ    
Κεφάλαιο Α- Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών    Άρθρα   90-95
Κεφάλαιο Ε- Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών   Άρθρο  117

(στο τέλος της ενότητας μπορείτε να διαβάσετε τα επίμαχα άρθρα από τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών)


Β. Από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
1.ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων       Άρθρα   1-3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην       Άρθρα  12-21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ- Αρμοδιότητα κατά τόπο    Άρθρα  22-27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αρμοδιότητα κατά τόπο    Άρθρα  32-37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Διάδικοι                   Άρθρα  62-64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εκθέσεις    Άρθρο  117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικόγραφα    Άρθρα  118-121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ- Επιδόσεις    Άρθρα  122-143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ- Προθεσμίες    Άρθρα  144-151

2.ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Άσκηση αγωγής    Άρθρα         215-216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εισαγωγή για συζήτηση    Άρθρα  228-230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ- Διόρθωση- Ερμηνεία     Άρθρα  315-316
Αποφάσεων    Άρθρο   320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Δεδικασμένο    Άρθρα   321-325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ- Απόδειξη    Άρθρα   432-465
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Μικροδιαφορές    Άρθρο   468
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διανομή    Άρθρα   478-484
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διανομή    Άρθρα   491-494

3.ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις    Άρθρο   495
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ανακοπή ερημοδικίας    Άρθρα   501-503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Έφεση    Άρθρα    511-522
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αναψηλάφηση     Άρθρα  538-539-546
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναίρεση    Άρθρα  552-553
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ     Άρθρα 564 και 565
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Ανακοπή, τριτανακοπή    Άρθρα  583 και 589

4.ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαταγή πληρωμής    Άρθρα  623-634
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ- Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους     Άρθρο  639
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου           Αρθρα 662Α, 662Β, 662Δ, 662 ΣΤ, 662Ζ
5.ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις    Άρθρα  682-703
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Προσημείωση Υποθήκης     Άρθρο  706
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Συντηρητική κατάσχεση     Άρθρα  707-724
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαστική μεσεγγύηση    Άρθρα  725-727
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ- Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων     Άρθρο  728
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ- Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως    Άρθρα  731-736

6.ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές Διατάξεις    Άρθρα  807-819

7.ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις    Άρθρα  904-940Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- Μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης    Άρθρα  941-952
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κατάσχεση κινητών    Άρθρα  953-981
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατάσχεση στον τρίτο    Άρθρα  982-991
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κατάσχεση ακινήτων    Άρθρα  992-1016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Κοινές διατάξεις    Άρθρα 1017-1021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών  στοιχείων    Άρθρα 1022-1033
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Αναγκαστική Διαχείριση    Άρθρα 1034-1046
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προσωπική κράτηση    Άρθρα 1047-1054

8.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρα 29,41,42,50, 55 και 56

Γ. Από τον Ποινικό Κώδικα
1.ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 1,2 και 13
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 14,18 και 26-28
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 45-47
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 50-55 και 59-68
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 111-116

2.ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 134-137Δ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρο 138
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 167- 171  και 175-181
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 207-215
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 216,220 και222
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 224-225
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 235,236,239,241, 242,243,244,246, 251,252,253,255, 258 και 259
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 299,303 και 306
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 330-334
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 361-363 και 368
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 370-371
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 372, 375 και 378
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 386,390,397 και404

Δ. Από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
1.ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία    Άρθρα 1-2
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινικά δικαστήρια    Άρθρα 3-12
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές Διατάξεις    Άρθρα 27-33
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο    Άρθρο 57
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι     Άρθρο 72
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πολιτικώς ενάγοντες    Άρθρο 82
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αστικώς υπεύθυνοι    Άρθρο 89
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα των διαδίκων    Άρθρο 96
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην    Άρθρα 109-117
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα κατά τόπο    Άρθρα 122-126
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις    Άρθρα 148-153
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις και επιδόσεις    Άρθρα 154-165
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες    Άρθρα 166-168

2.ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρο 275

3.ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ     Άρθρα 320-326
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ θεμελιώδεις αρχές διαδικασίας    Άρθρο 329
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στα μικτά δικαστήρια    Άρθρο 379

4. ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ    Άρθρα 462-464
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση    Άρθρα 477-481
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση    Άρθρο 482
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση    Άρθρο 486
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση    Άρθρα 504-505

5. ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκτελεστές αποφάσεις    Άρθρα 546-549
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τέλος των ποινών     Άρθρα 567-569

6.ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ    Άρθρο 574

Ε. Από τον Αστικό Κώδικα

1.ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κανόνες δικαίου    Άρθρα 1-3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο    Άρθρα 4-33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Φυσικό πρόσωπο    Άρθρα 34-60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Νομικά πρόσωπα    Άρθρα 61-126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαιοπραξίες     Άρθρα 127-137
Άρθρα 158-166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αιρέσεις και προθεσμίες    Άρθρα 201-210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αντιπροσώπευση, πληρεξουσιότητα    Άρθρα 211-235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προθεσμίες    Άρθρα 240-246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Παραγραφή, αποσβεστική προθεσμία    Άρθρα 247-251
Άρθρα 260-268

2.ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Υποχρέωση παροχής γενικά     Άρθρα 287-292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Αδυναμία παροχής – υπερημερία    Άρθρα 345-346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ενοχές από συμβάσεις    Άρθρα 361 και 369
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αρραβώνας, ποινική ρήτρα    Άρθρα 402-404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόσβεση ενοχών    Άρθρα 416-454
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Εκχώρηση    Άρθρα 455-470
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Αναδοχή χρέους    Άρθρα 471-479
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ενοχή σε ολόκληρο    Άρθρα 480-495
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δωρεά    Άρθρα 496-512
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση, ανταλλαγή    Άρθρα 513-515
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση, ανταλλαγή    Άρθρο 540
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Μίσθωση πράγματος    Άρθρα 574-618
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κοινωνία     Άρθρα 785-805
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Δάνειο    Άρθρα 806-809
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Χρησιδάνειο    Άρθρα 810-821
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Παρακαταθήκη    Άρθρα 822-833
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγύηση    Άρθρα 847-857
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Αδικοπραξίες     Άρθρο 914
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ – Καταδολίευση δανειστών    Άρθρα 939-946

3.ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Πράγματα, δικαιώματα σ’ αυτά     Άρθρα 947-973
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Νομή    Άρθρα 974-998
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κυριότητα, περιεχόμενο    Άρθρα 999-1032
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κτήση κυριότητας    Άρθρα 1033-1093
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Προστασία κυριότητας    Άρθρο 1094
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συγκυριότητα    Άρθρα 1113-1117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Έννοια δουλείας    Άρθρο 1118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Προσωπικές δουλείες     Άρθρα 1142-1191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Μεταγραφή    Άρθρα 1192-1208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ενέχυρο    Άρθρα 1209-1256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Υποθήκη    Άρθρα 1257-1345

4.ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Τεκμήριο κινητών    Άρθρο 1398
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Γονική Μέριμνα     Άρθρο 1510
Παύση γονικής μέριμνας    Άρθρα 1538-1541

5.ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κληρονομική διαδοχή γενικά    Άρθρα 1710-1715
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Διαθήκες    Άρθρα 1716-1780
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαδοχή εξ αδιαθέτου    Άρθρα 1813-1824
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Νόμιμη μοίρα    Άρθρο 1825
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αποδοχή- Αποποίηση κληρονομίας    Άρθρα 1846-1859
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Σχολάζουσα κληρονομία    Άρθρα 1865-1870
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις κληρονόμων    Άρθρα 1884-1894
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Κληρονόμος με απογραφή     Άρθρα 1901-1912
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Κληρονομητήριο     Άρθρο 1956

6.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 1932/1983 Περί προίκας    Άρθρα 56-59

7.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ουσιαστικές διατάξεις    Άρθρο 103

ΣΤ. Από το Εμπορικό Δίκαιο
1.ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Περί εμπόρων    Άρθρο 1
Περί εταιρειών    Άρθρα 18-50
Ν. 3588/2007 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, Αρθρο 1
Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης  άρθρα 2-9
Εξασφαλιστικά μέτρα    άρθρα 10-11
Αντίκλητοι, προθεσμίες   άρθρα   12-14                       
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συνέπειες πτώχευσης,   άρθρα  15-28

2.Ν.5325/1932
Περί συναλλαγματικών και γραμματίων    Άρθρα 1-98

3.Ν.5638/1932
Περί καταθέσεων σε κοινό λογαριασμό    Άρθρα 1-4

4.Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923
Ειδικές διατάξεις ανωνύμων εταιρειών
Περί ενεχύρου    Άρθρα 35-47
Περί υποθήκης    Άρθρα 48-67
Δικονομικές διατάξεις    Άρθρα 87-93

5.Ν. 3816/1958
Κώδικας ιδιωτικού ναυτικού δικαίου   
Περί πλοίων και πλοιοκτησίας    Άρθρα 1-9
Περί υποθήκης επί πλοίων    Άρθρα 195-204
Αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίων    Άρθρα 211-214

6.Ν. 1815/1988
Κώδικας αεροπορικού δικαίου
Περί αεροσκάφους    Άρθρο 1
Μητρώα αεροσκαφών     Άρθρα 17-19

7.Ν. 5960 της 23 Δεκεμβρίου 1933
Περί τραπεζιτικής επιταγής
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρα 1,9,12
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Άρθρο 16

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1996
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
κατεβάστε τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών

ΧΡΗΣΙΜΑ

Ετήσια Άσκηση σε Δικαστικό Επιμελητή. Άμισθοι Δικαστικοί Επιμελητές

- Ο άμισθος δικαστικός επιμελητής είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός.
- Έργο του:
α. Η επίδοση δικογράφων και εξώδικων εγγράφων.
β. Εκτέλεση εκτελεστών τίτλων σύμφωνα με τον Κ.Π.Δικ.
- Η αμοιβή του καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών.
- Οι θέσεις άμισθων δικαστικών επιμελητών είναι καθορισμένες κατά περιφέρεια Πρωτοδικείου.
- Οι υποψήφιοι για να γίνουν άμισθοι δικαστικοί επιμελητές πρέπει:
1. Να έχουν ηλικία 22 έως 35 ετών.
2. Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμο άλλης σχολής ή τίτλο αλλοδαπής σχολής αναγνωρισμένο ως ισότιμο.
3. Να έχουν Πιστοποιητικό άσκησης ενός χρόνου σε δικαστικό επιμελητή που ορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου. Για τους πτυχιούχους Νομικού τμήματος Νομικής Σχολής αρκεί εξάμηνη άσκηση.
4. Να επιτύχουν στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται κάθε Μάρτιο.
- Οι πτυχιούχοι διορίζονται μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι 31 Δεκεμβρίου και καταλαμβάνουν ποσοστό 1/4 των υπαρχόντων οργανικών θέσεων κατά Πρωτοδικείο.

Τόπος άσκησης καθηκόντων

Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του πρωτοδικείου που είναι διορισμένος. Κατ'εξαίρεση, οι δικαστικοί επιμελητές των περιφερειών των πρωτοδικείων: α) Αθήνας-Πειραιά, β) Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, γ) Πάτρας- Αιγίου, δ) Έδεσσας-Γιαννιτσών, ε) Αλεξανδρουπόλεως-Ορεστιάδας και στ) Σύρου-Νάξου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις περιφέρειες και των δύο πρωτοδικείων αντίστοιχα. Ο Δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του είτε μόνος του από το ιδιωτικό του γραφείο στην έδρα του Πρωτοδικείου όπου είναι διορισμένος, είτε συνεταιριζόμενος με δικαστικούς επιμελητές του ίδιου πρωτοδικείου συστήνοντας αστικών εταιρεία με σκοπό την από κοινού παροχή των υπηρεσιών τους.

 

Εξαιρείται το επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή από την εφαρμογή του 3919/2011. Προεδρικό διάταγμα Υπ΄αριθμ. 68

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 2, 3 και 10 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32).
β) Του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την ανάγκη εναρμόνισης με την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση και την άσκηση του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή, αλλά και διατήρησης συναφών περιορισμών με σκοπό την εξυπηρέτηση επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει του ιδιαίτερου χαρακτήρα του δικαστικού επιμελητή ως αμίσθου δημοσίου λειτουργού και της φύσης του έργου του ως επικουρικού της απονομής δικαιοσύνης.
Η διατήρηση, κατά τα ανωτέρω, των περιορισμών, των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον. 2318/1995 για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή και την άσκηση του επιβάλλεται από το χαρακτήρα αυτού ως αμίσθου δημοσίου λειτουργού, στοχεύει δε στην εξυπηρέτηση επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι, ιδίως, η διασφάλιση διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά την πρόσβαση στο επάγγελμα, η ορθολογική κατανομή των δικαστικών επιμελητών στην επικράτεια και η αποτελεσματική οργάνωση και άσκηση του επαγγέλματος, το οποίο είναι στενά συνυφασμένο με την απονομή της δικαιοσύνης και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τη με αριθμό 126/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εξαίρεση από τις ρυθμίσεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011
1. Το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή εξαιρείται από τη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3919/2011, ενώ οι περιορισμοί που αφορούν την πρόσβαση και την άσκησή του και προβλέπονται στο ν. 2318/1995 διατηρούνται, στο σύνολό τους, σε ισχύ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος. Οι διατηρούμενοι σε ισχύ περιορισμοί ως έχουν, σύμφωνα με την ειδική περί δικαστικών επιμελητών ανωτέρω νομοθεσία, αφορούν τις περιπτώσεις α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ και ι της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
2. Το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή εξαιρείται από τη ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011, ενώ διατηρείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2318/1995 απαίτηση για λήψη προηγούμενης διοικητικής άδειας προκειμένου για την άσκηση του επαγγέλματος.
Άρθρο 2
Σύσταση Αστικών Εταιρειών
Η σύσταση από τους δικαστικούς επιμελητές αστικών εταιρειών με σκοπό την από κοινού παροχή των υπηρεσιών τους είναι ελεύθερη. Στην αστική εταιρεία μπορεί να μετέχουν αποκλειστικά και μόνο δικαστικοί επιμελητές που ασκούν τα καθήκοντά τους στην περιφέρεια του ιδίου Πρωτοδικείου, εφαρμοζόμενης εν προκειμένω και της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2318/1995.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως πριν τη 2α Ιουλίου 2011.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Tροποποιήσεις του ν. 4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής
Δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2012 ο ν. 4055 (Φ.Ε.Κ. 51 τ. Α΄/12-3-2012) με τον οποίο επέρχονται πολλές και σημαντικές αλλαγές σε όλο σχεδόν το φάσμα των Κωδίκων και Δικονομιών. Σταχυολογώντας τα άρθρα του νόμου παραθέτουμε παρακάτω όλες εκείνες τις τροποποιήσεις που παρουσιάζουν άμεσο ή έμμεσο, ενδιαφέρον για τους Δικαστικούς Επιμελητές:  

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω εφαρμόζονται από την 2 Απριλίου 2012, όπως ορίζεται στο ακροτελεύτιο άρθρο του νόμου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά και σε κόκκινο χρώμα παρακάτω..

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 2: Τόκος επιδικίας
Το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και εάν δεν είναι υπερήμερος, οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε η αγωγή ή η διαταγή πληρωμής για το ληξιπρόθεσμο χρέος (τόκος επιδικίας). Το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι δύο (2) εκατοστιαίες μονά-δες ανώτερο του τόκου υπερημερίας, όπως ο τελευταίος ορίζεται εκάστοτε από το νόμο ή με δικαιοπραξία. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει, εάν πριν από τη συζήτηση της αγωγής ο οφειλέτης αναγνωρίσει εγγράφως την οφειλή ή συμβιβαστεί εξωδίκως, ή εάν δεν ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής αντιστοίχως. Με αίτημα του εναγομένου το δικαστήριο δύναται κατ’ εξαίρεση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να επιδικάσει την απαίτηση με το νόμιμο ή συμβατικό τόκο υπερημερίας. Η εξαίρεση ισχύει ιδίως για τις κατ’ εύλογη κρίση του δικαστηρίου επιδικαζόμενες χρηματικές απαιτήσεις. Από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης που επιδικάζει εντόκως χρηματική οφειλή ή απορρίπτει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο του τόκου υπερημερίας. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει εάν δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της οριστικής απόφασης.»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 6: «Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων – Εξαίρεση δικαστών – Ευεργέτημα πενίας»
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.»
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ».………….
5. Στο άρθρο 17 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται περίπτωση 1 ως εξής και οι περιπτώσεις 1, 2 και 3 αναριθμούνται σε 2, 3 και 4 αντίστοιχα:
«1) οι διαφορές που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του γάμου, τις σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, οι οποίες πηγάζουν από αυτόν, καθώς και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 614».
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα μη φυσικά πρόσωπα που έχουν ικανότητα να είναι διάδικοι, υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα ή υποκατάστημά τους, εφόσον πρόκειται για διαφορές που αφορούν την εκμετάλλευσή του.»
Άρθρο 7: «Δικαστική μεσολάβηση»
Μετά το άρθρο 214Α του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται άρθρο 214Β που έχει ως εξής:
«Άρθρο 214Β Δικαστική μεσολάβηση
1. Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να επιλυθούν και με προσφυγή σε δικαστική μεσολάβηση. Η προσφυγή στη δικαστική μεσολάβηση, η οποία είναι προαιρετική, μπορεί να γίνει πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας.
2. Σε κάθε πρωτοδικείο ορίζονται, για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη έτη, ένας ή περισσότεροι από τους υπηρετούντες προέδρους πρωτοδικών ή τους αρχαιότερους πρωτοδίκες ως μεσολαβητές μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
3. Η δικαστική μεσολάβηση περιλαμβάνει ξεχωριστές και κοινές ακροάσεις και συζητήσεις των μερών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους με τον μεσολαβητή δικαστή, ο οποίος και μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, να προσφεύγει στον κατά τόπον αρμόδιο δικαστή μεσολαβητή υποβάλλοντας γραπτώς το αίτημά του.
4. Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη δικαστική μεσολάβηση για την επίλυση της διαφοράς τους και ταυτόχρονα, αν συμφωνούν τα μέρη, να αναβάλει την
εκδίκαση της υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμο και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.
5. Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία συντάσσεται πρακτικό μεσολάβησης. Το πρακτικό υπογράφεται από τον μεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους και το πρωτότυπό του κατατίθεται στη γραμματεία του πρωτοδικείου όπου διεξήχθη η μεσολάβηση. Κατά την κατάθεση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από την κατάθεση στη γραμματεία του πρωτοδικείου, το πρακτικό μεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄ Κ.Πολ.Δ..
6. Η μεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας.»
Άρθρο 8
Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών - Αναβολή συζήτησης λόγω απεργίας, αποχής.
1. Στο άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η κατάθεση των προτάσεων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 119. Επίσης με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να υποβάλλονται και τα σχετικά έγγραφα που επικαλούνται με τις προτάσεις τους οι διάδικοι.»
    Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 237 του Κ. Πο.Δ. θα τεθεί σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο θα ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τον τρόπο και τη διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων και υποβολής των σχετικών εγγράφων ηλεκτρονικά.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 241 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο που ανακοινώνει το δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών ή σε άλλη εμβόλιμη δικάσιμο.»
    Το άρθρο 8 του παρόντος νόμου ισχύει από 16-9-2012.

Άρθρο 13: «Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής»
Το άρθρο 623 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη.»
Άρθρο 14: «Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής»
1. Το άρθρο 632 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο εκδόσαν τη διαταγή πληρωμής ειρηνοδικείο ή μονομελές πρωτοδικείο. Η ανακοπή και η αίτηση αναστολής της παραγράφου 3 του παρόντος επιδίδεται είτε στον δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής είτε στη διεύθυνση εκείνου κατά του οποίου στρέφονται, η οποία αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν γνωστοποιηθεί με δικόγραφο μεταβολή που έχει επέλθει. Τα αντίγραφα των εγγράφων, τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση,
παραμένουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής κατά την παρούσα παράγραφο.
2. Η άσκηση της ανακοπής, η συζήτηση της οποίας προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών ή εντός ενενήντα (90) ημερών αν ο διάδικος διαμένει στην αλλοδαπή ή έχει άγνωστη διαμονή, και εκδικάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 643 και 591 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ Κ.Πολ.Δ..
3. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο όμως που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή. Αν ασκηθεί αίτηση αναστολής, αυτή κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της ανακοπής και συζητείται υποχρεωτικά κατά την ορισθείσα δικάσιμο αυτής.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 643 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφασή του δικαστηρίου δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συζήτηση της αγωγής.»
Άρθρο 15: «Ειδικές διαδικασίες – Συζήτηση»
2. Το άρθρο 662Α του Κ.Πολ.Δ. τροποποιείται ως εξής:
«Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 662Β έως Η μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, εφόσον έγγραφη όχληση έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η καταβολή των μισθωμάτων, εντός του δεκαπενθημέρου, αποδεικνυόμενη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου. Επίδοση έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνον την πρώτη φορά.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 662Γ του Κ.Πολ.Δ. τροποποιείται ως εξής:
«3. Στην αίτηση επισυνάπτεται το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η έναρξη της μίσθωσης, η έκθεση επίδοσης της όχλησης, καθώς κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 662Δ τροποποιείται ως εξής:
«3. Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της. Η διαταγή εκτελείται και κατά των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 659.»
5. Προστίθεται στον Κ.Πολ.Δ. άρθρο 662Θ ως εξής:
«Στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου μπορεί να σωρευτεί και αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασμούς κοινοχρή-
στων και οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 662Α έως Η, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 624, 626 παράγραφοι 2 και 3, 630 στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄ και 634.»
………..12. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 683 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής και η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4:
«3. Τα ειρηνοδικεία είναι αποκλειστικά αρμόδια και για τη συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης.»
Άρθρο 16: «Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή διαταγή»
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθού τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός της ως άνω προθεσμίας. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, άλλως παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που εκδικάζει την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση ο αντίδικος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.»
2. Στο άρθρο 691 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής και η παράγραφος 5 αυτού αναριθμείται σε 6:
«5. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση μετά την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας και το αργότερο μέχρι και σαράντα οκτώ
(48) ώρες μετά τη συζήτηση, καταχωριζομένου του διατακτικού της κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν για ειδικούς λόγους επι-
βάλλεται να επιφυλαχθεί το δικαστήριο να εκδώσει την απόφασή του σε μεταγενέστερο χρόνο, αυτός που διευθύνει τη συζήτηση έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί την ημέρα και ώρα που θα δημοσιευθεί η απόφαση, η οποία περιέχει συνοπτική αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούμενου δικαιώματος και τη συνδρομή ή μη επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο δικαστής που εκδίδει την απόφαση οφείλει να συντάξει, χρονολογήσει και υπογράψει το σύνολο των αποφάσεων επί των υποθέσεων που συζητήθηκαν.»
    Η διάταξη του άρθρου 16 του παρόντος νόμου ισχύει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Άρθρο 17: «Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας»
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 740 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, εκτός από την ανακοπή του άρθρου 787 και 82 ΑΚ, η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 740 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στην κατά την πρώτη παράγραφο του παρόντος αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγεται και η θέση προσώπου σε ακούσια νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 747 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αίτηση ασκείται με δικόγραφο που πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του ειρηνοδικείου στο οποίο απευθύνεται. Η αίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά,
οπότε συντάσσεται έκθεση.»
……..7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 748 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο ειρηνοδίκης ορίζει την προθεσμία που κατά την κρίση του απαιτείται για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.»
Άρθρο 18: «Κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην Ελλάδα»
Το άρθρο 905 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με επιφύλαξη αυτών που ορίζουν διεθνείς συμβάσεις και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει στην Ελλάδα αναγκαστική εκτέλεση βασισμένη σε αλλοδαπό τίτλο από τότε που θα τον κηρύξει εκτελεστό απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κατοικία και, αν δεν έχει κατοικία, η
διαμονή του οφειλέτη και, αν δεν έχει ούτε διαμονή, του μονομελούς πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους. Το μονομελές πρωτοδικείο δικάζει κατά τη διαδικα-σία των άρθρων 740 έως 781.
2. Το μονομελές πρωτοδικείο κηρύσσει εκτελεστό τον αλλοδαπό τίτλο, εφόσον είναι εκτελεστός κατά το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε και δεν είναι αντίθετος προς τα χρηστά ήθη ή προς τη δημόσια τάξη.
3. Αν ο αλλοδαπός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, για να κηρυχθεί εκτελεστός πρέπει να συντρέχουν και οι όροι του άρθρου 323 αριθ. 2 έως 5.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται και για την αναγνώριση δεδικασμένου από απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που αφορά την προσωπική κα-
τάσταση.»
Άρθρο 19
Αναγκαστική εκτέλεση
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 933 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον, οι οποίες αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού
τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση, ασκούνται μόνο με ανακοπή που εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί α-
πό το δικαστήριο αυτό, και στο Μονομελές Πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της. Η ανακοπή μπορεί να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε την επιταγή του άρθρου 924 ή παρέσχε την εντολή για τη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης.»
2. Το άρθρο 935 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Λόγοι ανακοπής που είναι ήδη γεννημένοι και μπορούν να προταθούν στη δίκη της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 933 είναι απαράδεκτοι όταν προταθούν σε οποιαδή- ποτε μεταγενέστερη δίκη όπου ανακύπτει ζήτημα κύρους της αυτής ή άλλης πράξης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.»
3. Στη παράγραφο 2 του άρθρου 936 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της, μπορεί δε να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε την επιταγή του άρθρου 924 ή παρέσχε την εντολή για τη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης.»
4. Στο άρθρο 937 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις δίκες σχετικά με την εκτέλεση για την εκδίκαση των ανακοπών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 643 και 591 παράγραφος 1 περίπτωση α΄.»
5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 938 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με αίτηση του ανακόπτοντος μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, αν ο δικαστής κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της ανακοπής. Επίσης μπορεί να διαταχθεί να προχωρή- σει η αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της ανακοπής και συζητείται υποχρεωτικά κατά την ορισθείσα δικάσιμο αυτής. Η αίτηση μπορεί να ε-
πιδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε την επιταγή του άρθρου 924 ή παρέσχε την εντολή για τη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης της
αναγκαστικής εκτέλεσης.
2. Αρμόδιος να διατάξει όσα ορίζει η παράγραφος 1 είναι ο δικαστής στον οποίο εκκρεμεί η ανακοπή, ο οποίος μπορεί να εμποδίσει με σημείωμά του την εκτέλεση, ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής.»
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 941 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η παράγραφος 5 του άρθρου 943 εφαρμόζεται και στην αναγκαστική εκτέλεση για αφαίρεση κινητού.»
7. Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 943 του Κ.Πολ.Δ. ως εξής:
«4. Αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση δεν ήταν παρών, η έκθεση της εκτέλεσής του κοινοποιείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύνταξή της εφόσον
αυτός έχει εγγράφως γνωστοποιήσει τη νέα διεύθυνση του.»
8. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 943 του Κ.Πολ.Δ. ως εξής:
«6. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου η αξίωση εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, κατά του μεσεγγυούχου που διορίστηκε από τον δικαστικό επιμελητή, προς απόδοση των κινητών πραγμάτων, παραγράφεται ύστερα από έξι (6) μήνες από την αποβολή του.»
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 955 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο
με το επιδοτήριο της επιταγής, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις της επίδοσής της στον οφειλέτη και στο ειρηνοδικείο και, στην περίπτωση του άρθρου 956 παράγραφος 3, και το γραμμάτιο της δημόσιας κατάθεσης, συντάσσοντας έκθεση για όλα αυτά.»
10. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 3 του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζη-
μίωσης σε περίπτωση θανάτου του υποχρέου προς διατροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.»
11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 979 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανακοπή στρέφεται κατά των δανειστών των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη. Η συζήτησή της προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της, αν ο δανειστής είναι κάτοικος ημεδαπής ή μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες αν είναι κάτοικος αλλοδαπής.»
12. Στο άρθρο 986 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την κατάθεσή της, μπορεί δε να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο
δικηγόρο που υπέγραψε την προσβαλλομένη δήλωση.»
13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1023 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Την κατάσχεση δικαιωμάτων του άρθρου 1022 διατάζει ύστερα από αίτηση εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση, το ειρηνοδικείο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 επ..»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 22: «Τροποποίηση διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα»
……..6. Η σφράγιση μισθωμένου από τον οφειλέτη εμπορικού καταστήματος, αποθήκης ή άλλου χώρου για την άσκηση της επιχείρησής του δεν εμποδίζει την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που διατάσσει για οποιονδήποτε λόγο την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή. Μεσεγγυούχος των πραγμάτων που ευρίσκονται στο μίσθιο είναι ο εκμισθωτής, μέχρι να παραληφθούν αυτά από τον σύνδικο και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 956 παράγραφος 4 του Κ.Πολ.Δ..»


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 49: «Ηλεκτρονική κατάθεση, κοινοποίηση και θυροκόλληση
Δικογράφου»
1. Στο άρθρο 48 του Κ.Διοικ.Δικ. προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη η-
λεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Τα προς επίδοση έγγραφα που υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται
ότι επιδόθηκαν, εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια,
και ισχύει ως έκθεση επίδοσης.»
2. Στο άρθρο 126 του Κ.Διοικ.Δικ. προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Τα δικόγραφα μπορεί να υποβάλονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ.
150/2001 (Α΄ 125). Τα δικόγραφα που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το
δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει και την έκθεση κατάθεσης.»
3. Στο άρθρο 195 του Κ.Διοικ.Δικ. προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 48.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Κ.Διοικ.Δικ. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η θυροκόλληση συνίσταται στην επικόλληση του επιδοτέου εγγράφου εντός σφραγισμένου και αδιαφανούς φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται μόνο τα
στοιχεία της επιδίδουσας υπηρεσίας και του προς η κοινοποίηση προσώπου από μέρους του οργάνου της επίδοσης, με την παρουσία ενός μάρτυρα, στη θύρα της κα-
τοικίας ή του χώρου εργασίας ή του υπηρεσιακού καταστήματος όπου κατοικεί ή εργάζεται, κατά περίπτωση, το πρόσωπο προς το οποίο έπρεπε να διενεργηθεί η πα-
ράδοση του εγγράφου.»
    Η εφαρμογή του άρθρου 49 του παρόντος θα γίνει με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
Άρθρο 58: «Εκτέλεση της απόφασης»
1. Η απόφαση με την οποία επιδικάζεται το χρηματικό ποσό της δίκαιης ικανοποίησης εκτελείται κατά τις οικείες, περί εντάλματος πληρωμής, διατάξεις εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης στον Υπουργό Οικονομικών. Η είσπραξη του ποσού αυτού μπορεί να επιτευχθεί και με αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου η οποία γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτού. Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου επιτρέπεται μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών από την επίδοση της απόφασης στον Υπουργό Οικονομικών.
2. Για την κάλυψη της δαπάνης προς δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων, λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, εγγράφεται κατ’ έτος ειδική πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε περίπτωση δε που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό ή η εγγεγραμμένη είναι ανεπαρκής ή έχει εξαντληθεί, τηρείται η, κατά τις οικείες διατάξεις, διαδικασία εγγραφής ή μεταφοράς πίστωσης.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 108: «Αστικές εταιρίες δικαστικών επιμελητών»
1. Στο άρθρο 19 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Σε κάθε Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών τηρείται Μητρώο Αστικών Εταιριών Δικαστικών Επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 68/2011 (Α΄ 153), με τις εξής προϋποθέσεις:
α. Δύο ή περισσότεροι δικαστικοί επιμελητές που ασκούν τα καθήκοντά τους στην περιφέρεια του ίδιου Πρωτοδικείου, εφαρμοζομένης εν προκειμένω και της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος, μπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών», με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών που θα προκύψουν από τη δραστηριότητά τους αυτή. Η έδρα της εταιρίας που ορίζεται με το καταστατικό της
πρέπει να βρίσκεται εντός της περιφέρειας του συλλόγου και ειδικά στην πρωτοδικειακή περιφέρεια ενός τουλάχιστον των εταίρων.

β. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε εταιρία δικαστικών επιμελητών φυσικού προσώπου που δεν είναι δικαστικός επιμελητής ή και η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή του στα κέρδη της εταιρείας έναντι παροχής κεφαλαίου ή εργασίας προς αυτή.

γ. Για τη σύσταση της αστικής εταιρίας δικαστικών επιμελητών απαιτείται ως συστατικός τύπος έγγραφο καταστατικό, το οποίο να υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη και να καθορίζει τουλάχιστον:
αα) το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα της εταιρίας,
ββ) τα ονόματα, τους ατομικούς αριθμούς μητρώου καθενός από τους εταίρους, τους αριθμούς φορολογικού μητρώου τους και τις διευθύνσεις των ιδρυτικών τους μελών εταίρων,
γγ) τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των εταίρων,
δδ) τις εισφορές των εταίρων και την αύξηση ή μείωσή τους,
εε) τον αριθμό των μερίδων εκάστου εταίρου,
στστ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων,
ζζ) τη διοίκηση της εταιρείας και το διορισμό ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών,
ηη) την ύπαρξη ή όχι δικαιώματος εναντίωσης στις πράξεις των διαχειριστών,
θθ) τους λόγους ανάκλησης του διαχειριστή,
ιι) τον τρόπο της δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης της εταιρίας,
ιαια) τον τρόπο λήψης των αποφάσεων της εταιρίας και τις τυχόν αυξημένες πλειοψηφίες της συνέλευσης των μελών της εταιρίας,
ιβιβ) τις υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους,
ιγιγ) τη διανομή των κερδών και των ζημιών,
ιδιδ) τους λόγους λύσης της εταιρίας και
ιειε) την εκκαθάριση της εταιρίας μετά τη λύση.

δ. Το καταστατικό της εταιρίας, καθώς και οι τροποποιήσεις του υποβάλλονται για έγκριση στον οικείο σύλλογο δικαστικών επιμελητών, στην περιφέρεια του οποίου έχει οριστεί η έδρα της εταιρίας. Η έγκριση του καταστατικού και των τροποποιήσεών του γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου δικαστικών επιμελητών της έδρας της εταιρίας, που ελέγχει αν οι διατάξεις του καταστατικού συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου. Αν παρέλθει άπρακτο διάστημα μηνός από την υποβολή προς έγκριση του καταστατικού ή τροποποίησής του η έγκριση λογίζεται παρασχεθείσα. Η απόφαση που δεν εγκρίνει το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

ε. Η απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου δικαστικών επιμελητών με την οποία εγκρίνεται το καταστατικό, ορίζει:
αα. Τη δημοσίευσή της στα εκδιδόμενα από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών περιοδικά, καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών είτε στην έντυπη είτε στην ηλεκτρονική του μορφή.
ββ. Την εγγραφή της εταιρίας στα βιβλία εταιριών του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών.
γγ. Την ταυτόχρονη δημιουργία φακέλου της εταιρίας.
δδ. Την τοιχοκόλλησή της στα γραφεία του συλλόγου δικαστικών επιμελητών επί τριάντα ημέρες.
Οι με αριθμούς ββ΄, γγ΄ και δδ΄ πράξεις γίνονται υποχρεωτικά μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου δικαστικών επιμελητών που εγκρίνει το καταστατικό.

στ. Στο πρωτότυπο του καταστατικού το οποίο τηρείται στο αρχείο του οικείου συλλόγου τίθεται, ταυτόχρονα με την έγκριση, σφραγίδα θεώρησής του από τον πρόεδρο του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ζ. Οι εταιρίες, εκτός από τα υποχρεωτικώς τηρούμενα βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, υποχρεούνται να τηρούν και βιβλίο πρακτικών των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων και των πράξεων των διαχειριστών. Αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών, επικυρωμένα από τον διαχειριστή, δικαιούται να λαμβάνει οποιοσδήποτε εταίρος, καθώς και ο οικείος σύλλογος δικαστικών επιμελητών σε περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου.

η. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου δικαστικών επιμελητών, που εγκρίνει ή απορρίπτει το καταστατικό της εταιρίας, προσβάλλεται από όποιον έχει έννομο συμφέρον, με αίτηση ακύρωσης.

θ. Η Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών αποκτά νομική προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο εταιριών του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών. Εφόσον στο καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, οι πριν από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας προπαρασκευαστικές πράξεις που αποσκοπούσαν στην ίδρυση της εταιρίας, καθώς και δικαιοπραξίες των ιδρυτικών εταίρων τις οποίες τυχόν είχαν συνάψει, που δεν έχουν σχέση προς την ίδρυση αυτής, δεσμεύουν την εταιρεία, εφόσον εγκρίθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από αυτήν μετά την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας.

ι. Οι διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 6 για τη σύσταση της εταιρείας εφαρμόζονται και σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της το οποίο κωδικοποιείται. Το κωδικοποιημένο με την τροποποίηση καταστατικό σημειώνεται στο βιβλίο των εταιρειών του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών με τον ίδιο γενικό αριθμό και καταχωρείται στο φάκελο της εταιρίας με ειδικό αύξοντα αριθμό. Αν λυθεί η εταιρία με συμφωνία των εταίρων, η συμφωνία γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στο οικείο σύλλογο δικαστικών επιμελητών, ο οποίος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου διαπιστώνει τη λύση της εταιρίας. Οι διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Συγχρόνως γίνεται σημείωση της λύσης στα οικεία βιβλία του συλλόγου και η έγγραφη συμφωνία λύσης τίθεται στο φάκελο της εταιρίας που λύνεται. Αν με τη συμφωνία λύσης ορίζεται και εκκαθαριστής, σημειώνεται στο οικείο βιβλίο και το όνομα του εκκαθαριστή.

ια. Απαγορεύεται στον εταίρο δικαστικό επιμελητή να συμμετέχει σε άλλη αστική εταιρία δικαστικών επιμελητών ή να ασκεί ατομικά το επάγγελμα και γενικά να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρίας.

ιβ. Ως «οικείος σύλλογος δικαστικών επιμελητών» νοείται ο «σύλλογος της έδρας της εταιρίας».

2. Η περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2318/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «ο αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός που επιδιώκεται με την είσπραξη αμοιβών μικροτέρων από τις οριζόμενες με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. Το αυτό εφαρμόζεται και σε όλα τα μέλη της αστικής εταιρίας δικαστικών επιμελητών, αν ένα μέλος της υποπίπτει σε αυτό το πειθαρχικό αδίκημα.»

3. Το άρθρο 95 του ν. 2318/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών σε όλη την Επικράτεια είναι οκτώ, ήτοι:
α) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθήνας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας με έδρα την Αθήνα,
β) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γ) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πάτρας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Πάτρα,
δ) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Λάρισα,
ε) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας με έδρα το Ναύπλιο,
στ) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο,
ζ) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και
η) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα.
Στους συλλόγους αυτούς είναι υποχρεωτικά μέλη όλοι οι δικαστικοί επιμελητές, που είναι διορισμένοι και υπηρετούν στις περιφέρειες των πρωτοδικείων των αντίστοιχων προς τους συλλόγους αυτούς εφετείων.»

Άρθρο 109: «Καταργούμενες διατάξεις»
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α΄) …………..στ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 2318/1995.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OKTΩΒΡΙΟΥ 2013


ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

10.00 -14.00

ΕΝΑΡΞΗ 26/10/2013


ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ TETAΡΤΗ

19.00 - 22.00

ΕΝΑΡΞΗ  16/10/2013


 

 

 

 

 

 

 

 

Διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες, (πρώτο πτυχίο Νομικής) με διδακτορικούς τίτλους σπουδών και Πανεπιστημιακοί καθηγητές με πλούσιο συγγραφικό έργο και πολυετή διδακτική εμπειρία στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Παρέχουμε:
Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που σας εξασφαλίζουν άρτια προετοιμασία και εγγύηση για την επιτυχία σας.

  • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και ενημέρωση για τυχόν νομικές αλλαγές
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • ικανοποιητικός αριθμός πρακτικών θεμάτων
  • μοναδικά διαγωνίσματα και τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο
  • επίλυση αντίστοιχων θεμάτων προηγούμενων διαγωνισμών
  • διαγωνίσματα προσομοίωσης
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.


Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.  Στο διαγωνισμό του έτους 2011 οι 17 από τους διοριστέους ήταν μαθητές του φροντιστηρίου μας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με βεβαιότητα να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2013

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013

ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ

κατεβάστε εδώ

ΕΦΕΤΕΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

κατεβάστε εδώ

 

 

ANAΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2012

κατεβάστε τα αποτελέσματα

Πρόγραμμα σεμιναρίων των επιτυχόντων Δικαστικών Επιμελητών στο διαγωνισμό της 25ης Μαΐου 2012

κατεβάστε το πρόγραμμα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
κατά το διαγωνισμό της 27ης Μαΐου 2011.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΑ- ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
1.-   ΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ                                                                         Βαθμός   9,55
2.-   ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                                                    -//-       9,47
3.-   ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                 -//-        9,37
4.-   ΒΡΕΝΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ                                                                 -//-        9,33
5.-   ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   -//-        9,29
6.-   ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                        -//-        9,28
7.-   ΔΟΥΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ                                                                     -//-        9,22
8.-   ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                    -//-         9,03
9.-   ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                                        -//-         8,96
10.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                                   -//-         8,89
11.- ΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                  -//-         8,55
12.- ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                            -//-        8,49
13.- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                               -//-         8,27

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                Βαθμός      7,81

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                       Βαθμός      6,64

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ
ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ                                                             Βαθμός        8,00

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1.-ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                  Βαθμός      8,88
2.-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                               -//-        7,97

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
1.- ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΘΑ                                                                 Βαθμός     9,34   
2.- ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ                                                                          -//-         8,67
3.- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                         -//-         8,43
4.- ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΝΙΚΗ                                                                           -//-         8,15 
5.- ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                     -//-         8,14
6.- ΚΑΡΑΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                             -//-         8,10
7.- ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                                           -//-          8,03

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                         Βαθμός       8,02

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ                                                                     Βαθμός       7,88

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                            Βαθμός       7,92  


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.- ΣΙΚΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                        Βαθμός:     8,406
2.- ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                        -//-           8,344
3.- ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                               -//-           8,334

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
1.- ΜΠΑΤΑΣΤΟΥΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ                                         Βαθμός:     8,688
2.- ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                               -//-          8,188
ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ
(Σύμφωνα με κλήρωση)
1.- ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                   Βαθμός:   8,188
2.- ΞΥΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                           -//-          8,188

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                   Βαθμός:     8,250


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ                                                   Βαθμός       8,14

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΠΙΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                   Βαθμός       7,36

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                         Βαθμός       8,77ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                                                    Βαθμός:      6,67

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
1.- ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                Βαθμός:     7,40
2.- ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                               -//-           6,51ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                Βαθμός:  8,155

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ                                                         Βαθμός:  7,50

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
1.- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                      Βαθμός:  8,035
2.- ΤΣΕΤΣΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                           -//-        7,447


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                                               Βαθμός:   8,39 


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                           Βαθμός:  8,084

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προσλήψεις 1.347 δικαστικών υπαλλήλων μέσα στο 2017 προανήγγειλε ο Σταύρος Κοντονής. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε δύο φάσεις.

Η κατανομή για τις προσλήψεις των δικαστικών υπαλλήλων για και την κάλυψη των αναγκών των Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, ως εξής:

404 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γραμματέων
42 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γραμματέων
123 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Γραμματέων
125 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
10 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
21 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων

Συνολικά η νέα προκήρυξη θα αφορά 725 θέσεις για ειδικότητες δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων Γραμματέων (κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), Επιμελητών Δικαστηρίων (κατηγορίας ΥΕ) και Πληροφορικής (κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ) του τομέα του Συμβουλίου της Επικρατείας, του τομέα των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελέων και του τομέα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009