ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ   Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Bookmark and Share
 
 
Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021


ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Eνάρξεις νέων τμημάτων με εξειδικευμένους αλλά και πανεπιστημιακούς καθηγητές για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστών.


ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ)

1)  Αυξάνεται, ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, για τις κα­τευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων ως ακολούθως:
α) Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη κατά τριάντα εν­νιά (39), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα έξι (76).
β) Εισαγγελέων κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνο­λικού αριθμού αυτών σε δεκαέξι (16).
2)  Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενερ­γηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο Νοεμβρίου 2013.
3)  Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλι­κίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του
διαγωνισμού, ήτοι την 25η Οκτωβρίου 2013.
4)  Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμ­μετοχής στο διαγωνισμό (για τις κατευθύνσεις Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων) μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2013.
5)  Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των πιστοποιητικών σωματικής, ψυχικής υγείας και ήθους, τα οποία υποβάλλονται στη γραμματεία της σχολής, η 19η Οκτωβρίου 2013.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 56926/9-7-2013 (Γ'718) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 65270/7-8-2013 (Γ901) ομοία.Προσόντα υποψηφίων:
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:
1. Έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.

2. Έχουν συμπληρώσει το 28ο και δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Έχουν τα προσόντα, που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρο 36, και δεν έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο εγγραφής στη σχολή.

4. Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.  Επίσης δηλώνουν μια από τις 4 ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά) στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και μια έως 2 από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν προαιρετικά.

Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών και σωματικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται από την ανωτέρω υγειονομική επιτροπή, αν η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του καθηκόντων. Εφόσων πιστοποιηθεί από την επιτροπή η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκοντων του, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την διευκολυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό.  Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνονται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης.  Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

 

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων (για το διαγωνισμό του 2013) ανά κατεύθυνση είναι:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη (95) θέσεις και αναλυτικά:
10   θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας
4   θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
101 θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

Β. Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (76) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς (16) θέσεις δοκίμων παρέδρων εισαγγελίας

Δικαιολογητικά για τον Κ΄εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φορά, ανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων. Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως, είτε στη  γραμματεία της Σχολής, είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης

εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων

εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης


2. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση.

εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως

εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως


3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με πρόσφατη επικύρωση. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση , πρόσφατα επικυρωμένη)

4. Επικυρωµένο αντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος  µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, πρόσφατα επικυρωμένη)

5. Επικυρωµένο αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν,  µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος  µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, πρόσφατα επικυρωμένη)

6. Για δικηγόρο, απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή , αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και  β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του υποψηφίου ότι υπέβαλε αίτηση,  για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί δύο μήνες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, ήτοι το βραδύτερο μέχρι της 10 Αυγούστου 2013.
8. Επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.

9. Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα αρρένων, προκειµένου για άνδρες ή στα γενικά µητρώα δηµοτών, προκειµένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει και η ιθαγένεια του υποψηφίο
υ.

10. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

11. Πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας. Προσκοµίζονται το βραδύτερο µέχρι και τις 4.10.2013, το µεν της σωµατικής υγείας από Α'βάθµια υγειονοµική επιτροπή κατά το σύστηµα, το οποίο ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους(µε µέριµνα του κάθε υποψηφίου και σε συνεννόηση µε τις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγιεινής), το δε ψυχικής υγείας από ψυχιατρική κλινική κρατικού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου (από οποιοδήποτε κρατικό ή πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο που διαθέτει ψυχιατρική κλινική καθώς και από στρατιωτικά νοσοκοµεία και κέντρα υγείας, σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου διαµονής του υποψηφίου). Το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας υπογράφεται από το Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή της κλινικής, καθώς και από Επιµελητές Α' ή Β', υπογράφοντες αντ' αυτού.

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 16.9.2013 έως και τη 30.9.2013.
Σημειώνεται ότι η ισχύς των μεν πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας είναι εξάμηνη, των δε λοιπών τρίμηνη.


Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 8:30 π.µ έως και 14:00 µ.µ. Πληροφορίες: 2310 494100 -104 - 105.

Βαθμολόγηση υποψηφίων

1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες (προκριματικού και τελικού σταδίου) εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε.
2. Ο μέσος όρος των βαθμών στις πέντε γραπτές δοκιμασίες του προκριματικού σταδίου αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προκριματική δοκιμασία. Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις πέντε γραπτές δοκιμασίες οκτώ και σε καμία κάτω από έξι.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με ένα βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των πέντε βαθμών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία.
4.  α) Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου  προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας , με ποσοστό αξιολόγησης 70% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 30%.
β) Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά μισό δέκατο (0,5/10) της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στη ξένη αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος.
γ) Για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος αποφαίνεται η Επιτροπή Διαγωνισμού.
5.Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας, χωρίς την προσαύξηση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.   3689/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3910/2011 , τουλάχιστον οκτώ. Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τον τελικό βαθμό επιτυχίας κάθε υποψηφίου, κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμ­μετοχής στο διαγωνισμό (για τις κατευθύνσεις Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων) μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2013.
2. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των πιστοποιητικών σωματικής, ψυχικής υγείας και ήθους, τα οποία υποβάλλονται στη γραμματεία της σχολής, η 19η Οκτωβρίου 2013.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 56926/9-7-2013 (Γ'718) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 65270/7-8-2013 (Γ901) ομοία.

Το νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

κατεβάστε το νομοχέδιο

 

Για να γίνεις δικαστικός λειτουργός

διάβασε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δικαστών - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

(05-10-2012) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΘ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

κατεβάστε εδώ


(05-10-2012) |ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΘ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

κατεβάστε εδώ


(05-10-2012) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

κατεβάτε εδώ

(01-10-2012) | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΔι 2012

κατεβάστε εδώ

(05-09-2012) |ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΘ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε προγενέστερη ανακοίνωση της ΕΣΔι, γνωστοποιήθηκε ότι η ισχύς των προσκομιζομένων μεταξύ των δικαιολογητικών πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας των υποψηφίων του ΙΘ΄εισαγωγικού διαγωνισμού είναι εξάμηνη.


Αποτελέσματα Γραπτών εξετάσεων ΙΗ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού  (Πολιτικής - Ποινικής Κατεύθυνσης) Εθνικής Σχολής Δικαστών

Πίνακας τελικής βαθμολογίας κατεβάστε εδώ

Πίνακας επιτυχόντων κατεβάστε εδώ

Πίνακας επιτυχόντων με σειρά κατάταξης κατεβάστε εδώ

Αποτελέσματα Γραπτών εξετάσεων ΙΗ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού  (Διοικητικής κατεύθυνσης) Eθνικής Σχολής Δικαστών

Πίνακας τελικής βαθμολογίας κατεβάστε εδώ

Πίνακας επιτυχόντων κατεβάστε εδώ

Πίνακας επιτυχόντων με σειρά κατάταξης κατεβάστε εδώ


 

Πρόγραμμα ΙΗ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνσης Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης) κατεβάστε εδώ

Πίνακες υποψηφίων ΙΗ Εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δικαστών

Α. Κατεύθυνση Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης

Γίνονται δεκτοί     κατεβάστε εδώ

Β. Κατεύθυνση Εισαγγελέων

Γίνονται δεκτοί    κατεβάστε εδώ

Γ. Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Γίνονται δεκτοί    κατεβάστε εδώ

 

 

Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων ΙΗ εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητική) κατεβάστε εδώ

Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων ΙΗ εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ Δικαιοσύνης) κατεβάστε εδώ

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων προαιρετικών ξένων γλωσσών και προφορικών Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης) κατεβάστε εδώ

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων προαιρετικών ξένων γλωσσών και προφορικών ΙΗ εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) κατεβάστε εδώ

Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων του ΙΗ΄Εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνσης Εισαγγελέων) κατεβάστε εδώ


Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων προαιρετικών Ξένων Γλωσσών ΙΗ εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνσης Εισαγγελέων)

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΣΔι (Αμφιθέατρο), ως ακολούθως:

Αγγλικά και Γαλλικά από 12.30΄έως 15.30΄:

Γερμανικά και Ιταλικά από 18.00΄έως 21.00΄

Αποτελέσματα Γραπτών εξετάσεων ΙΗ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού  (Πολιτικής - Ποινικής Κατεύθυνσης) Εθνικής Σχολής Δικαστών

Πίνακας τελικής βαθμολογίας κατεβάστε εδώ

Πίνακας επιτυχόντων κατεβάστε εδώ

Πίνακας επιτυχόντων με σειρά κατάταξης κατεβάστε εδώ

Αποτελέσματα Γραπτών εξετάσεων ΙΗ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού  (Διοικητικής κατεύθυνσης) Eθνικής Σχολής Δικαστών

Πίνακας τελικής βαθμολογίας κατεβάστε εδώ

Πίνακας επιτυχόντων κατεβάστε εδώ

Πίνακας επιτυχόντων με σειρά κατάταξης κατεβάστε εδώ


 

Πρόγραμμα ΙΗ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνσης Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης) κατεβάστε εδώ

Πίνακες υποψηφίων ΙΗ Εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δικαστών

Α. Κατεύθυνση Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης

Γίνονται δεκτοί     κατεβάστε εδώ

Β. Κατεύθυνση Εισαγγελέων

Γίνονται δεκτοί    κατεβάστε εδώ

Γ. Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Γίνονται δεκτοί    κατεβάστε εδώ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 17ης ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 17ης ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

πίνακας αποτελεσμάτων  κατεβάστε εδώ

πίνακες επιτυχόντων με αλφαβητική σειρά  κατεβάστε εδώ

πίνακες επιτυχόντων με σειρά κατάταξης  κατεβάστε εδώ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 17ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Πίνακας αποτελεσμάτων κατεβάστε εδώ
Πίνακας επιτυχόντων με αλφαβητική σειρά   κατεβάστε εδώ
Πίνακας επιτυχόντων με σειρά κατάταξης     κατεβάστε εδώ

 

 

Πρόγραμμα σπουδών Πολιτικής - Ποινικής 16ης σειράς κατεβάστε εδώ

 

Πρόγραμμα σπουδών Διοικητικής κατεύθυνσης 16ης σειράς  κατεβάστε εδώ

....

 

 

ΕΣΔΙ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Εδρεύει και λειτουργεί στο Δήμο Καλαμαριάς του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ το τμήμα της το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαρκή ή συνεχή ή "δια βίου" επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών, λειτουργεί στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή. 

Όργανα Διοίκησης είναι:
•     το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις της λειτουργίας της και
•     τα ατομικά όργανα Διοίκησής της, τα οποία στελεχώνουν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί.

Τα προγράμματα σπουδών (κατάρτισης και επιμόρφωσης) καταρτίζονται από το Συμβούλιο Σπουδών, το οποίο προηγουμένως λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των δύο Συμβουλίων Διδασκόντων (Διοικητικής και Πολιτικής - Ποινικής Κατεύθυνσης) για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Σκοπός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών είναι:

α. Η επιλογή, η προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική, κατάρτιση και αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, των Εισαγγελέων  και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και
β. Η διαρκής ή συνεχής ή "δια βίου" επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών.
Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών:
•    Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και διαρκούς ή συνεχούς ή "δια βίου" επιμόρφωσης.
•    Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις και επιμορφωτικές συναντήσεις Ελλήνων δικαστικών λειτουργών με αλλοδαπούς δικαστικούς λειτουργούς, προερχομένους ιδιαίτερα από χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου.
•    Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Για τα θέματα της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων συμβάλλεται με υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανισμούς, διεθνή δικαστήρια και δικαστήρια ξένων χωρών, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο πρόγραμμα σπουδών.
•    Πραγματοποιεί εκδόσεις.
•    Διαθέτει και εμπλουτίζει διαρκώς τις βιβλιοθήκες της για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των δικαστικών λειτουργών γενικότερα.

Κατάρτιση

Θεωρητική

A. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Το πρώτο στάδιο της κατάρτισης έχει κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα και διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου του έτους εγγραφής  στη Σχολή έως την 31η Μαρτίου του ίδιου έτους. Η διδασκαλία αποβλέπει πρωτίστως στην καλλιέργεια του ελεύθερου φρονήματος των δικαστικών λειτουργών, στην ανάδειξη της ανάγκης προσήλωσης στις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές αλλά και στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων για σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.
Κατά το στάδιο αυτό, στο οποίο περιλαμβάνονται και θέματα εφαρμοσμένης πληροφορικής και ξένης νομικής ορολογίας,  οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται από τους διδάσκοντες. Η βαθμολογική κλίμακα εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε και η βαθμολόγηση καταχωρίζεται από κάθε βαθμολογητή. Ο γενικός βαθμός προόδου αποτελείται από το μέσο όρο των επί μέρους βαθμών προόδου όλων των διδασκόντων. Οι βαθμοί των διδασκόντων που έχουν καλύψει μέχρι δεκατέσσερις ώρες διδασκαλίας υπολογίζονται με συντελεστή 0,7 , ενώ των υπολοίπων με συντελεστή 1.

Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Το δεύτερο στάδιο της κατάρτισης διαρκεί από την 1η Απριλίου του έτους εγγραφής στη Σχολή έως το τέλος Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.   Η διδασκαλία κατά το στάδιο αυτό διενεργείται πρωτίστως με την επεξεργασία πραγματικών υποθέσεων, οι οποίες διανέμονται στους εκπαιδευομένους ως δικαστικές αποφάσεις, βουλεύματα, εισαγγελικές προτάσεις ή αντίγραφα δικογραφιών. Η διδασκαλία συνδυάζεται με την οργάνωση τριών τουλάχιστον εικονικών δικών, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι. Η διδασκαλία συνδυάζεται επίσης με εκπαιδευτικές επισκέψεις στα δικαστικά καταστήματα οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από μία κάθε μήνα, με παρακολούθηση δικών ή άλλων διαδικαστικών ενεργειών μέσω ηλεκτρονικού κυκλώματος, με ανάλυση της νομολογίας, με σεμινάρια, ημερίδες ή διαλέξεις πρακτικού περιεχομένου, κατάρτιση σχεδίων δικαστικών αποφάσεων, εισηγήσεων, προτάσεων, βουλευμάτων ή διατάξεων και με κάθε άλλο μέσο, το οποίο θεωρείται πρόσφορο από τους διδάσκοντες και εγκρίνεται από τον καθ΄ύλην αρμόδιο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο που ορίζει το Συμβούλιο Σπουδών. Μέρος της διδασκαλίας μπορεί να αποτελεί και η  συμμετοχή και παρακολούθηση σεμιναρίων, τα οποία πραγματοποιούνται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάρτιση των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών.
Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται από τους διδάσκοντες ως προς τις επιστημονικές γνώσεις, την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης, την ευθυκρισία, την ικανότητα διατύπωσης συλλογισμών, επιχειρημάτων και συμπερασμάτων, την επιμέλεια, το ζήλο και την εργατικότητα, το ήθος και τη συμπεριφορά, όπως τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν από τη γενικότερη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο γενικός βαθμός προόδου στο δεύτερο στάδιο της κατάρτισης αποτελείται από το μέσο όρο των επί μέρους βαθμών προόδου όλων των διδασκόντων που παρέδωσαν βαθμολογία. Οι βαθμοί των διδασκόντων που έχουν καλύψει μέχρι δεκατέσσερις ώρες διδασκαλίας υπολογίζονται με συντελεστή 0,7 , ενώ των υπολοίπων με συντελεστή 1.

Εξετάσεις αποφοίτησης   

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου, οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι έλαβαν κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης βαθμό προόδου τουλάχιστον οκτώ,  προσέρχονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, σε εξετάσεις αποφοίτησης, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο γραπτή δοκιμασία. Η γραπτή δοκιμασία περιλαμβάνει τρεις εξετάσεις επί πρακτικών ζητημάτων από τις θεματικές ενότητες που τους έχουν διδαχθεί, κατά προτίμηση με τη διανομή αντιγράφου δικογραφίας και με τη σύνταξη από τους εκπαιδευόμενους σχεδίου εισήγησης ή απόφασης ή εισαγγελικής πρότασης ή βουλεύματος.

Για τους εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης κυρίως στις ενότητες: α) Σύνταγμα- ατομικές ελευθερίες. β)Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο - Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου. γ) Διοίκηση, διοικητική δράση, διοικητική δίκη. και δ)Γενικές αρχές δημοσιονομικού δικαίου, ένδικα βοηθήματα, ένδικα μέσα και διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή σε σύνθεση των ανωτέρω. Για τους εκπαιδευομένους της κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, κυρίως στις ενότητες: α) Διαφορές αστικού δικαίου και θέματα πολιτικής δικονομίας, β) Διαφορές εμπορικού δικαίου. γ)Υποθέσεις ποινικού δικαίου και θέματα ποινικής δικονομίας και δ)Ευρωπαϊκό δίκαιο - Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Διεθνής Σύμβαση για τα άτομα με αναπηρία ή σε σύνθεση των ανωτέρω. Για τους εκπαιδευομένους της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων κυρίως στις ενότητες: α)Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο β)Θέματα Ποινικής Δικονομίας γ)Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και δ)Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι ή σε σύνθεση των ανωτέρω.

Ο μέσος όρος των βαθμών στις άνω θεματικές ενότητες κάθε κατεύθυνσης αποτελεί το γενικό βαθμό των γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης του εκπαιδευόμενου.  Θεωρούνται επιτυχόντες όσοι έλαβαν γενικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ. Δεκαδικοί πέραν του εκατοστού δεν λαμβάνονται υπόψη.

Πίνακας επιτυχόντων
Η σειρά επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων καθορίζεται με βάση το συνυπολογισμό των βαθμών που κάθε εκπαιδευόμενος έλαβε: α. Κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή με συντελεστή βαρύτητας ένα β. κατά το πρώτο στάδιο της κατάρτισης, με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα και  γ. κατά το δεύτερο στάδιο της κατάρτισης (ο μέσος όρος των βαθμών προόδου και των εξετάσεων αποφοίτησης) με συντελεστή βαρύτητας ένα και πέντε δέκατα. Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών διαιρείται δια του τρία.  

Κατανομή στα τμήματα
Οι εκπαιδευόμενοι από την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων κατατάσσονται, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους και τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στη Σχολή, σε τμήματα ανάλογα με τους κλάδους δικαστικών λειτουργών, για τους οποίους είχε προκηρυχθεί ο εισαγωγικός διαγωνισμός, και τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, οι οποίες πρόκειται να πληρωθούν ως εξής: α. Υποψηφίων δοκίμων Εισηγητών του Συμβουλίου Επικρατείας. β. Υποψηφίων δοκίμων Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γ. Υποψηφίων Παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου.  Μεταξύ των εκπαιδευομένων που έχουν λάβει τον ίδιο βαθμό επιτυχίας προηγείται εκείνος που έλαβε  υψηλότερο βαθμό στις εξετάσεις αποφοίτησης.

Πρακτική

Γ. ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Το τρίτο στάδιο της κατάρτισης περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στα δικαστικά καταστήματα και διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαΐου του έτους που ακολουθεί το έτος εγγραφής στη Σχολή. Πραγματοποιείται για όσους επέλεξαν τα τμήματα υποψηφίων δοκίμων Εισηγητών του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα δικαστήρια αυτά, αντιστοίχως, για δε τους λοιπούς στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, σε δικαστήρια όλων των κλάδων και βαθμών και σε εισαγγελίες. Κατά την πρακτική άσκηση στα δικαστήρια ή τις εισαγγελίες οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται υπό την καθοδήγηση δικαστικών λειτουργών υποθέσεις που αυτοί τους αναθέτουν, συντάσσουν εισηγήσεις ή σχέδια δικαστικών αποφάσεων, εισαγγελικών προτάσεων ή βουλευμάτων. Εφόσον κληθούν  παρίστανται κατά την προανάκριση ή ανάκριση και μετέχουν χωρίς δικαίωμα λόγου ή ψήφου στις συνθέσεις των δικαστηρίων κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο και στις διασκέψεις, χωρίς η συμμετοχή τους να καταχωρίζεται στις εκθέσεις, στα πρακτικά ή στις αποφάσεις. Επίσης, κατά τα διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν επιπλέον τρία εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι ωρών το καθένα, σε εξειδικευμένα αντικείμενα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει, σε ημέρες και ώρες που δεν πραγματοποιείται πρακτική άσκηση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται επίσης ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις , στις οποίες είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των υπευθύνων της πρακτικής άσκησης. Η συχνότητα, ο τόπος και ο χρόνος των συναντήσεων αυτών καθορίζονται κάθε φορά από τον εποπτεύοντα.
Η επίδοση των εκπαιδευομένων κατά την πρακτική άσκηση αξιολογείται από τον υπεύθυνο για την άσκησή τους δικαστικό λειτουργό με βάση την εργασία και την προσωπικότητά τους και, ιδίως, την αναλυτική και συνθετική ικανότητα, την αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στην εργασία, την υπευθυνότητα, την ικανότητα συνεργασίας, την κοινωνική συμπεριφορά και το ήθος. Η βαθμολογική κλίμακα εκτείνεται από το μηδέν έως δεκαπέντε και η βαθμολόγηση καταχωρίζεται από κάθε βαθμολογητή. Θεωρούνται επιτυχόντες οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι έλαβαν κατά το στάδιο αυτό τουλάχιστον οκτώ. Όσοι από αυτούς δεν εγγραφούν στους παραπάνω πίνακες, επαναλαμβάνουν την  πρακτική άσκηση με την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά. Αν και πάλι δεν περιληφθούν στους επιτυχόντες διαγράφονται από τη Σχολή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Σπουδών, με διευρυμένη σύνθεση, οι επιτυχόντες εκπαιδευόμενοι, ανεξάρτητα από το βαθμό που έχουν λάβει κατά τις προηγούμενες αξιολογήσεις, κρίνονται ως προς το αν θεωρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων, που πρόκειται να τους ανατεθούν. Η κρίση αυτή μπορεί να αποβεί αρνητική, μόνο εφόσον διαπιστωθεί, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, ότι ο εκπαιδευόμενος δε διαθέτει το προσήκον δικαστικό ήθος ή ότι εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία, βασίμως, θα δυσχεραίνουν τη συνεργασία του με τους συναδέλφους και τους λοιπούς παράγοντες απονομής της δικαιοσύνης ή θα πλήττουν ανεπανόρθωτα το προσωπικό του κύρος ή το κύρος της δικαιοσύνης.   

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ο τελικός βαθμός, τον οποίο λαμβάνει κάθε εκπαιδευόμενος και  με βάση τον οποίο καθορίζεται η σειρά του στον αντίστοιχο πίνακα αρχαιότητας, εξευρίσκεται με το συνυπολογισμό των βαθμών που  έλαβε: α. Κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή, με συντελεστή βαρύτητας ένα. β. Κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα. γ. Κατά το δεύτερο στάδιο της κατάρτισης, ο μέσος όρος των βαθμών προόδου και εξετάσεων αποφοίτησης, με συντελεστή βαρύτητας ένα και πέντε δέκατα και δ. Κατά την πρακτική άσκηση, με συντελεστή βαρύτητας ένα και πέντε δέκατα. Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα  διαιρείται με τον αριθμό τέσσερα. Μεταξύ των εκπαιδευομένων με τον ίδιο τελικό βαθμό προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθμό κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη διαμόρφωση του πίνακα αρχαιότητας κάθε κλάδου, η πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων παρατείνεται στα ίδια δικαστήρια ή εισαγγελίες, μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος διορισμού τους σε οργανική θέση δικαστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με τις ίδιες δραστηριότητες, υφίστανται την αυτή εποπτεία και λαμβάνουν από τη Σχολή τις ίδιες αποδοχές που λαμβάνουν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Διαρκής επιμόρφωση

Μέσα από τους προβληματισμούς της ίδιας της νομικής πραγματικότητας που διαμορφώνεται και εξελίσσεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την έκρηξη των νομικών γνώσεων ξεπήδησε η ανάγκη της διαρκούς επιμόρφωσης των δικαστών και εισαγγελέων, ώστε να διευκολύνεται η άμεση πρόσληψη των γνώσεων αυτών προσαρμοσμένων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς στην έδρα της και την Κομοτηνή. Στα σεμινάρια αυτά, οι συμμετέχοντες δικαστικοί λειτουργοί καταθέτουν εμπειρίες, ανταλλάσσουν απόψεις και συζητούν επίκαιρα νομικά ζητήματα, τα δε συμπεράσματα των συζητήσεων, μπορούν να καταστούν αντικείμενο ενημέρωσης και να αποτελέσουν πηγή επεξεργασίας για την εξεύρεση λύσεων, υποβολή προτάσεων και μέτρων για την αποτελεσματικότερη επίλυση των παραπάνω ζητημάτων από όλους τους δικαστές και τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Το νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

κατεβάστε το νομοχέδιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Διεξαγωγή-στάδια διαγωνισμού

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, και περιλαμβάνει δύο στάδια: προκριματικό και τελικό.

Το προκριματικό θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτώβρη και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Ι. Κατά το προκριματικό στάδιο:

Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης (γραπτή δοκιμασία)
αα. Θέματα γενικής παιδείας
ββ. συνταγματικού δικαίου,  γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και
γγ. δημοσιονομικού δικαίου,

Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων
αα. Θέματα γενικής παιδείας
ββ. αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και
γγ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Η εξέταση στα θέματα γενικής παιδείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέματος σχετικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα ή συνδυασμό ανάπτυξης θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό βάρος κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυσκολία της και αναγράφεται στο ερωτηματολόγιο. Το μέρος, που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου της βαθμολογίας.

Η εξέταση στα νομικά μαθήματα διενεργείται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο και περιλαμβάνει μία, επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του συνταγματικού δικαίου, του γενικού διοικητικού δικαίου και του δικαίου διοικητικών διαφορών, για  την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας και για την κατεύθυνση των εισαγγελέων στο θεματικό κύκλο του ποινικού δικαίου, της ποινικής δικονομίας και του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου.
Τα μέλη της Επιτροπής κατανέμουν μεταξύ τους την εξέταση των μαθημάτων, έτσι ώστε σε κάθε μάθημα να αντιστοιχούν δύο εξεταστές. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοιμάσουν ο καθένας από δύο θέματα για το προς εξέταση μάθημα. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει με πλειοψηφία δύο από τα θέματα αυτά και, με κλήρωση,  η οποία διενεργείται ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής, επιλέγει το ένα θέμα που θα τεθεί στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και κατά την εξέταση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας.

Οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις ξένες γλώσσες:
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

Η εξέταση στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα είναι γραπτή  και   συνίσταται σε μετάφραση νομικού κειμένου στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.

ΙΙ. Κατά το τελικό στάδιο
(στο οποίο μετέχουν μόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό)
οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται

α) προφορικά και δημοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα ευρωπαϊκού  δικαίου και
β) γραπτά στις ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει προαιρετικά (εκτός της υποχρεωτικής).  Η εξέταση διενεργείται όπως στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα .

Βαθμολόγηση υποψηφίων
1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες (προκριματικού και τελικού σταδίου) εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε.
2. Ο μέσος όρος των βαθμών στις πέντε γραπτές δοκιμασίες του προκριματικού σταδίου αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προκριματική δοκιμασία. Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις πέντε γραπτές δοκιμασίες οκτώ και σε καμία κάτω από έξι.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με ένα βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των πέντε βαθμών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία.
4.  α) Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου  προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας , με ποσοστό αξιολόγησης 70% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 30%.
β) Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά μισό δέκατο (0,5/10) της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στη ξένη αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος.
γ) Για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος αποφαίνεται η Επιτροπή Διαγωνισμού.
5.Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας, χωρίς την προσαύξηση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.   3689/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3910/2011 , τουλάχιστον οκτώ. Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τον τελικό βαθμό επιτυχίας κάθε υποψηφίου, κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3/6/2013

Ανακοίνωση για την πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Α) Άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων Δικαστών & Εισαγγελέων
Η Πρόεδρος ενημέρωσε τον Υπουργό ότι έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη η σχετική αύξηση και ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι παραμένει, κατόπιν εντολής του, η προστεθείσα, με τροπολογία στο Νομοσχέδιο «περί ενεχύρου κλπ», διάταξη, ως προς την αύξηση των οργανικών θέσεων για τα δύο επόμενα έτη και συγκεκριμένα: α) για το 2014, αύξηση κατά δύο (2) των θέσεων των Προέδρων Εφετών & Εισαγγελέων Εφετών, αντίστοιχα, κατά  δώδεκα (12) των Εφετών & και κατά δώδεκα (12) των Αντεισαγγελέων Εφετών και κατά  δέκα οκτώ (18) των Πρωτοδικών –Παρέδρων & κατά δώδεκα (12) των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών – Παρέδρων και β) για  το 2015, αύξηση του ιδίου ως άνω αντίστοιχου αριθμού, στους ίδιους ως άνω βαθμούς. (Εάν η διάταξη αυτή εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα υπογράψει άμεσα συμπληρωματική προκήρυξη, για τον διαγωνισμό των εισακτέων στη Σχολή Δικαστών. Η προκήρυξη την οποία υπέγραψε ήδη, για την επόμενη σειρά περιλαμβάνει τριάντα επτά (37) Δικαστές και οκτώ (8) Εισαγγελείς).

 

8/6/2013

Σύμφωνα με  πληροφορίες , η προκήρυξη για το διαγωνισμό έχει υπογραφεί και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο.


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009