ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ   ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ


ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1208 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 5Π/2008 κατεβάστε εδώ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψήφιων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο κεφάλαιο Ε’.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
4. Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
5. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989.
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών:


ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
Πτυχίο Χημικών Μηχανικών ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1208 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει τον βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:
Για τις ειδικότητες Χημικών Μηχανικών &  Μεταλλειολόγων Μηχανικών του κλάδου ΠΕ12
Υποχρεωτικό μάθημα: Χημεία-Χημική Τεχνολογία

Εξεταστέα ύλη
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
- Γνωρίσματα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης.
- Ταξινόμηση υλικών σωμάτων.
- Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα.
- Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυμάτων.
- Είδη δεσμών, χημική ονοματολογία.
- Χημικές μονάδες μάζας.
- Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόμος μερικών πιέσεων.
- Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
- Κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά και αρχές δόμησης.
- Τομείς s,p,d,f  περιοδικού πίνακα, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων.
- Θεωρία Lewis.
- Θεωρία VSEPR.
- Δεσμοί σ και π.

3. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
- Διαμοριακές δυνάμεις.
- Μεταβολές καταστάσεων.
- Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων.

4. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
- Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χημικές αντιδράσεις.
- Νόμοι της θερμοχημείας και θερμιδομετρία.
- Πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.
- Ελεύθερη ενέργεια, χημικές αντιδράσεις και ισορροπία.

5. ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ, ΟΞΕΙΔΙΑ, ΑΛΑΤΑ
-Ορισμός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Brönsted - Lowry.
-Ορισμός οξειδίων και αλάτων.
- Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης.
-Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων.

6. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
- Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν.
- Νόμος ταχύτητας και μηχανισμός αντίδρασης.
- Καταλύτες.

7. ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
- Αμφίδρομες αντιδράσεις.
- Απόδοση αντίδρασης.
- Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier.
- Σταθερά χημικής  ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν. Βαθμός ιοντισμού οξέων - βάσεων.
- Ιοντισμός νερού-pH.
- Επίδραση κοινού ιόντος.
- Ρυθμιστικά διαλύματα.
- Δείκτες- ογκομέτρηση.
- Γινόμενο διαλυτότητας.

8. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
- Αριθμός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή.
- Ηλεκτρόλυση.
- Γαλβανικά στοιχεία, δυναμικό οξειδοαναγωγής.
- Μπαταρίες.

9. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
- Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων-ομόλογες σειρές-ονοματολογία.
- Ισομέρεια (συντακτική και γεωμετρική και στερεοϊσομέρεια).
- Ανάλυση οργανικών ενώσεων.
- Πετρέλαιο - Πετροχημικά.
- Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο).
- Αλκοόλες, φαινόλες.
- Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες.
- Καρβονυλικές ενώσεις.
- Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους.
- Βιομόρια και άλλα μόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες).
- Πολυμερή-πλαστικά, υφάνσιμες ίνες.
- Στοιχεία μηχανισμών οργανικών  αντιδράσεων.

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
- Φαινόμενο θερμοκηπίου.
- Τρύπα όζοντος.
Διαχείριση αποβλήτων.

11. ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αποθήκευση, μεταφορά και ελάττωση μεγέθους στερεών υλικών.
Αποθήκευση και μεταφορά ρευστών.
Διαχωρισμός υλικών (στερεών, υγρών, αερίων).

12. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Διαγράμματα φάσεων δύο συστατικών (απλού ευτηκτικού κράματος και σύνθετου κράματος).
Σίδηρος (Μεταλλουργία σιδήρου).
Διαγράμματα φάσεων σιδήρου – σεμεντίτη).
Θερμικές κατεργασίες του χάλυβα και χαλυβοκράματα.
Ανοξείδωτοι χάλυβες.
Χυτοσίδηροι.
Κράματα χαλκού.
Αλουμίνιο (μεταλλουργία και κράματα).
ΚΑΥΣΙΜΑ
Ορισμός.
Καύση (μηχανισμός – απόδοση).
Στερεά καύσιμα (ταξινόμηση, προέλευση, χαρακτηριστικά, αποθήκευση).
Αέρια καύσιμα (είδη).
Υγρά καύσιμα (κατάταξη).
Φυσικό πετρέλαιο (προέλευση, παραγωγή, επεξεργασία)
Παραγωγή βενζίνης.
Βελτίωση ιδιοτήτων βενζίνης.
Πετρέλαιο Diesel (παραγωγή, ιδιότητες, προδιαγραφές).
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Νερό.
Αμμωνία.
Νιτρικό οξύ.
Θειικό οξύ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά τα παρακάτω πεδία:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:
α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:

 • (i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και
 • (ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.
γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.
δ) να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
ε) να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:

 • α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους.
 • β) Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ειδικότερα:
Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α1. Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).
α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:

 • 1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές-ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών
 • 2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην τάξη ή στο σχολείο τους.
Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας ?επί χάρτου? εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.
Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών].
Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1208 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π/2008  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 13 & 14/6/2009

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 2009

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 2009

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1208 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

ΤΜΗΜΑ Ι

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

10.30 - 14.30

 

ΕΝΑΡΞΗ 6/12/2011

ΤΜΗΜΑ  ΙΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

10.30 - 14.30

ΕΝΑΡΞΗ 10/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IANOYAΡΙΟΥ 2012

ΤΜΗΜΑ Ι


ΤΜΗΜΑΙΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 10.30 - 14.30

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

18.00 - 22.00

ΕΝΑΡΞΗ 16/01/2012

ΕΝΑΡΞΗ

17/01/2012

ΤΜΗΜΑ  ΙΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

10.30 - 16.30

ΕΝΑΡΞΗ 21/01/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, με πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και γνωστοί Πανεπιστημιακοί.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Παρέχουμε:
Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για την επιτυχία τους.

 • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
 • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
 • τεστ προσομοίωσης
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ!

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009