ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ


ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΕ 1206 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 5Π/2008 κατεβάστε εδώ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψήφιων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο κεφάλαιο Ε’.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
4. Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
5. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989.
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών:


ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
Πτυχίο Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής , ή πτυχίο τμήματος Φυσικής και ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής .

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΕ 1206 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Πρώτη θεματική ενότητα

Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει τον βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:
Για τις ειδικότητες Ηλεκτρονικών Μηχανικών του κλάδου ΠΕ12 και Ηλεκτρονικών και Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων του κλάδου ΠΕ17 ορίζεται ως πρώτο μάθημα  τα "Ηλεκτρονικά" και ως δεύτερο μάθημα οι υποψήφιοι  μπορούν να επιλέξουν ένα εκ των μαθημάτων α) Επικοινωνίες β) Δίκτυα Η/Υ.


Εξεταστέα Ύλη

Α. Ηλεκτρονικά
1. Τελεστικοί ενισχυτές
• Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής.
• Ανάλυση κυκλωμάτων ιδανικών και πραγματικών Τελεστικών Ενισχυτών.
• Αναστρέφουσα - Μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία (επίδραση του πεπερασμένου κέρδους ανοικτού βρόχου, κέρδος κλειστού βρόχου, αντιστάσεις εισόδου – εξόδου, απόκριση συχνότητας, ανάδραση, χαρακτηριστική μεταφοράς).
• Λειτουργία μεγάλου σήματος των Τελεστικών Ενισχυτών (Κορεσμός εξόδου, ρυθμός ανόδου, εύρος ζώνης πλήρους ισχύος).
•  Προβλήματα λειτουργίας dc Τελεστικών ενισχυτών (Τάση εκτροπής, ρεύματα πόλωσης εισόδου).

2. Διπολικά τρανζίστορ ένωσης (ΒJT)
•  Φυσική δομή περιοχές λειτουργίας
•  Παράμετροι τρανζίστορ
•  Ανάλυση κυκλωμάτων σε DC λειτουργία
•  Το τρανζίστορ ως ενισχυτής (σταθεροποίηση σημείου λειτουργίας)
•  Βασικές συνδεσμολογίες ενισχυτών (κοινού εκπομπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη)
•  Το τρανζίστορ ως διακόπτης (λειτουργία στην περιοχή κόρου και αποκοπής)

3. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET)
•  Φυσική δομή περιοχές λειτουργίας
•  Παράμετροι τρανζίστορ
•  Ανάλυση κυκλωμάτων σε DC λειτουργία
•  Το τρανζίστορ ως ενισχυτής (σταθεροποίηση σημείου λειτουργίας)
•  Βασικές συνδεσμολογίες ενισχυτών (κοινού εκπομπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη)
•  Το τρανζίστορ ως διακόπτης (λειτουργία στην περιοχή κόρου και αποκοπής)
•  MOSFET απογύμνωσης - πύκνωσης

4. Ενισχυτές
•  Χαρακτηριστικά ενισχυτών
•  Τάξεις λειτουργίας ενισχυτών (τάξη Α, Β, ΑΒ, C)
•  Ανάδραση. (Βασικές τοπολογίες ανάδρασης, προσδιορισμός του κέρδους βρόχου, ευστάθεια, επίδραση της ανάδρασης στους πόλους του ενισχυτή, αντιστάθμιση συχνότητας)
•   Συντονισμένοι ενισχυτές
•   Σύζευξη ενισχυτών δύο ή περισσοτέρων βαθμίδων

5. Φίλτρα (παθητικά – ενεργά)
•   Τύποι και προδιαγραφές φίλτρων
•   Συνάρτηση μεταφοράς φίλτρου 1ου και 2ου βαθμού
•   Παθητικά φίλτρα ( Βutterworth, Chebyshev, RCL)
•   Ενεργά φίλτρα 1ης και 2ης τάξης.
•   Κυκλώματα διαφόρισης – ολοκλήρωσης
•   Μηχανικά Φίλτρα

6. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
•   Αριθμητικά Συστήματα (Δυαδικό, δεκαδικό, Δεκαεξαδικό). Πράξεις -Μετατροπές.
•   Κυκλώματα λογικών πυλών
•   Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων (Άλγεβρα Boole – Πίνακες Carnaught) και Υλοποίηση κυκλωμάτων.
•   Flip- Flop
•   Καταχωρητές
•   Αριθμητικά κυκλώματα (ημιαθροιστής -  αθροιστής, αφαιρέτης, συγκριτής, πολλαπλασιαστής)
•   Μνήμες (RAM -  ROM – EPROM)
•   Μετατροπείς από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα και αντίστροφα (A/D και D/A)

Β. i. Επικοινωνίες
1. Βασικές Αρχές μετάδοσης ηλεκτρικών σημάτων
•   Στοιχεία συστήματος επικοινωνιών
•   Τρόποι ηλεκτρονικών επικοινωνιών
•   Μέσα μετάδοσης (ασύρματα, ενσύρματα, οπτικά)
•   Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
•   Πολυπλεξία (TDM, FDM)
•   Θόρυβος και παραμορφώσεις

2.Γραμμές Μεταφοράς
•   Ισοσταθμισμένες και μη γραμμές μεταφοράς
•   Χαρακτηριστική αντίσταση
•   Εύρος ζώνης
•   Ανακλώμενη ισχύς και στάσιμο κύμα
•   Τύποι καλωδίων

3. Κεραίες και διάδοση Η/Μ κύματος
•   Διάδοση Η/Μ κύματος στο γήινο χώρο
•   Μικροκύματα
•   Τύποι και χαρακτηριστικά κεραιών
•   Μικροκυματικές κεραίες

4. Αναλογικές Διαμορφώσεις - Αποδιαμορφώσεις
•   Διαμόρφωση – αποδιαμόρφωση πλάτους (AM) – συμπίεση φορέα
•   Διαμόρφωση – αποδιαμόρφωση συχνότητας (FM)
•   Διαμόρφωση – αποδιαμόρφωση φάσης (PM).

5. Ψηφιακές Διαμορφώσεις - Αποδιαμορφώσεις
•   Διαμόρφωση – αποδιαμόρφωση πλάτους παλμών (PAM)
•   Διαμόρφωση – αποδιαμόρφωση διάρκειας παλμών (PDM)
•   Διαμόρφωση – αποδιαμόρφωση θέσης παλμών (PPM).
•   Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM)

6. Πομποί – Δέκτες επικοινωνιών
•   Πομποί ΑΜ, FM, FM stereo
•   Δικτυώματα προσαρμογής – σύνθετης αντίστασης
•   Δέκτες ΑΜ, FM, FM stereo
•   Επιλογή ενδιάμεσης συχνότητας και είδωλα
•   Χαρακτηριστικά δεκτών (πιστότητα, ευαισθησία, επιλεκτικότητα)

ii. Δίκτυα Η/Υ
1. Τεχνικές μεταγωγής
•   Μεταγωγή κυκλώματος
•   Μεταγωγή πακέτου
•   Μεταγωγή μηνύματος
•   Πολυπλεξία FDM, TDM (σύγκριση αυτών)

2. Μέσα μετάδοσης
•   Κατηγορίες καλωδίων UTP
•   Ομοαξονικά καλώδια
•   Οπτικές ίνες
•   Επίγειες μικροκυματικές ζεύξεις
•   Χωρητικότητα καναλιού (θεώρημα Shannon)

3.Τύποι καθυστερήσεων μετάδοσης δεδομένων στα δίκτυα
•   Καθυστέρηση ουράς
•   Καθυστέρηση επεξεργασίας
•   Καθυστέρηση μετάδοσης
•   Καθυστέρηση διάδοσης

4. Τοπικά Δίκτυα και Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
•   Τοπολογίες δικτύων
•   Τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων ευρείας περιοχής. Κριτήρια επιλογής
•   Τοπικά δίκτυα (LAN), Μητροπολιτικά (ΜΑΝ)

5. Το μοντέλο O.S.I.
•   Επίπεδο μεταφοράς (Transport Layer)
•   Connectionless Transport UDP – δομή πεδίου, έλεγχος λάθους
•   Αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων (Gο-Back-N,Selective Repeat)
•   Connection-Oriented Transport TCP – Η λειτουργία της σύνδεσης TCP, δομή πεδίου, έλεγχος ροής, λειτουργία Telnet, Round Trip Time and Timeout (RTT), έλεγχος συμφόρησης (congestion control)
•   Eπίπεδο δικτύου (Network Layer)
•   Αλγόριθμοι δρομολόγησης ( Link state, Distance Vector)
•   Πρωτόκολλο ΙP, IP διευθυνσιοδότηση, δομή διαγράμματος, κατακερματισμός και επανένωση διαγράμματος, ICMP
•   Αλγόριθμοι RIP, OSPF, IGRP
•   Router (λειτουργία – πόρτες εισόδου, εσωτερική δρομολόγηση, πόρτες εξόδου, χρησιμότητα)
•   LINK LAYER
•   Μodem (λειτουργία, χρησιμότητα)
•   Τεχνικές ελέγχου λαθών και διόρθωσή τους (error detection and correction) - CRC
•   Αλγόριθμοι ALOHA, CSMA, CSMA/CD, Taking turns
•   Διευθυνσιοδότηση LAN και ARP
•   Ethernet (δομή του frame, τεχνολογίες Ethernet)
•   HUBS, Βridges and Switches (χαρακτηριστικά και κριτήρια επιλογής τους)
•   Διαφορά των δομικών στοιχείων (bridges – router, router – hub)
•   802.11 (αρχιτεκτονική LAN)
•   ATM αρχιτεκτονική

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά τα παρακάτω πεδία:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:
α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:

 • (i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και
 • (ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.
γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.
δ) να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
ε) να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:

 • α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους.
 • β) Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ειδικότερα:
Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α1. Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).
α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:

 • 1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές-ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών
 • 2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην τάξη ή στο σχολείο τους.
Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας ?επί χάρτου? εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.
Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών].
Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.

 

ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΕ 1206 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 2009

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 2009

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 2009


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕ 1206 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

ΤΜΗΜΑ Ι

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

10.30 - 14.30

 

ΕΝΑΡΞΗ 6/12/2011

ΤΜΗΜΑ  ΙΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

10.30 - 14.30

ΕΝΑΡΞΗ 10/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IANOYAΡΙΟΥ 2012

ΤΜΗΜΑ Ι


ΤΜΗΜΑΙΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 10.30 - 14.30

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

18.00 - 22.00

ΕΝΑΡΞΗ 16/01/2012

ΕΝΑΡΞΗ

17/01/2012

ΤΜΗΜΑ  ΙΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

10.30 - 16.30

ΕΝΑΡΞΗ 21/01/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, με πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και γνωστοί Πανεπιστημιακοί.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Παρέχουμε:
Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για την επιτυχία τους.

 • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
 • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
 • τεστ προσομοίωσης
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ!

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009