ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ


ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 5Π/2008

κατεβάστε εδώ

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψήφιων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο κεφάλαιο Ε’.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
4. Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
5. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989.
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών:


ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ.1201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,  ΠΕ.1202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,  ΠΕ.1203 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα
1. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.

2. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, κατά  τα ισχύοντα στη νομοθεσία ΑΣΕΠ, να ζητήσει τον ορισμό συντελεστή κατά γνωστικό αντικείμενο.
Πρώτη θεματική ενότητα
Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει τον βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Υποχρεωτικό μάθημα:
Κτιριακά-Οικοδομική                                                

Εξεταστέα ύλη

Μορφές και είδη κτιρίων, στάδια κατασκευής, προγραμματισμός -μελέτη, χωματουργικές εργασίες, θεμελίωση, φέρων οργανισμός, στοιχεία πλήρωσης, εγκαταστάσεις, οικοδομικές εργασίες-τελειώματα, κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, συντήρηση του έργου.

Κατάταξη εδαφών, μηχανικές ιδιότητες του εδάφους, βελτίωση του εδάφους.
Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ο σκελετός του κτιρίου, πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, πλαίσια, θεμέλια, σκάλες.
Ξυλότυποι, μέθοδοι κατασκευής.
Σκυρόδεμα, παραλαβή, διάστρωση, συμπύκνωση.
Μεταλλικές κατασκευές.
Στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματεος.
Τοιχοποιίες, λιθοδομές.
Επιχρίσματα
Δάπεδα
Κουφώματα
Στέγες
Τζάκια
Επενδύσεις
Κλίμακες
Κιγκλιδώματα
Χρωματισμοί

Μαθήματα επιλογής:
Συγκοινωνιακά-Υδραυλικά  έργα                                                     
Τοπογραφία                                                                                                
Αρχές Μορφολογίας

Eξεταστέα ύλη
Ι. Συγκοινωνιακά-Υδραυλικά έργα
Στοιχεία πολεοδομίας, οικισμοί, κατοικία, κεντρικές λειτουργίες, βιομηχανίες, ελεύθεροι χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, μεταφορές-κυκλοφορία.

Μορφολογία της οδού, οδόστρωμα, πλάτος, επιφάνεια, κλίση, ερείσματα, στερεά εγκιβωτισμού, τάφροι, πρανή εκχωμάτων και επιχωμάτων, περιφράγματα.

Σχεδίαση οδών, τοπογραφία της περιοχής, στοιχεία κυκλοφορίας, παράγοντες κόστους, στοιχεία κλωθοειδούς και κυκλικών τόξων.

Χάραξη οδού, οριζοντιογραφία, μηκοτομή, εργασίες γραφείου, εργασίες υπαίθρου.

Προμελέτη οδού, πολυγωνική όδευση, αποτύπωση λεπτομερειών, αποτύπωση στο έδαφος, σύνταξη και σχεδίαση του διαγράμματος της υψομετρικής οριζοντιογραφίας.

Οριστική μελέτη οδού , οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διατομές, κτηματολογικό διάγραμμα, εργασίες υπαίθρου, καθορισμός ευθυγραμμιών της πολυγωνικής, μέτρηση των γωνιών της πολυγωνικής, πασσάλωση των κυρίων σημείων των καμπύλων του άξονα της οδού, πασσάλωση των ευθυγραμμιών της χάραξης

Χωματουργικές εργασίες, οδοστρωσία, τεχνικά έργα.

Υδροστατική πίεση, υδροδυναμική, υδραυλικά έργα, η έννοια της παροχής,   ροή σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς, αντλίες, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα, αρδεύσεις.

ΙΙ. Τοπογραφία
Η φυσική γήινη επιφάνεια και η κατακόρυφος, η μορφή και το μέγεθος της γης, το οριζόντιο επίπεδο ως επιφάνεια αναφοράς, κεκλιμένο και οριζόντιο μήκος, οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες, υψόμετρα-υψομετρικές διαφορές, η ευθεία στο χώρο, βασικές τριγωνομετρικές σχέσεις, βασικές σχέσεις στο τρίγωνο, ορθογώνια συστήματα συντεταγμένων στην τοπογραφία, η αποτύπωση, τριγωνομετρικά και πολυγωνικά σημεία.

Μονάδες μέτρησης γωνιών, μηκών, εμβαδών.
Μετρούμενα μεγέθη και βασικά τοπογραφικά όργανα.
Απλές τοπογραφικές εφαρμογές (πύκνωση, επέκταση ευθυγραμμίας, χάραξη καθέτων γραμμών, χάραξη ευθείας παράλληλης προς δοσμένη ευθεία .
Μέθοδοι αποτύπωσης οικοπέδων.
Υπολογισμοί εμβαδών και όγκων.
Χάρτες-διαγράμματα, εφαρμογές τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών, κτηματολογική αποτύπωση, ρυμοτομικά διαγράμματα.

ΙΙΙ. Αρχές Μορφολογίας
Η έννοια, η διαδικασία και τα στοιχεία της Σύνθεσης.
Το σημείο, η γραμμή, το σχήμα, το στερεό (μορφές, ιδιότητες, μετασχηματισμοί, ισορροπία, συνθέσεις).
Το Χρώμα. Η σημασία του στη σύνθεση, στη μορφή. Κατηγορίες, Είδη, Ιδιότητες χρωμάτων.
Υλικά στοιχεία. Ο ρόλος τους στη μορφή, στη σύνθεση, ιδιότητες, σημασία.
Θεμελιώδεις Αρχές Σύνθεσης. Αξονικότητα. Ασυμμετρία. Ρυθμός. Επανάληψη. Ιεραρχία.
Ανθρωπομετρικά στοιχεία. Κλίμακα.
Αρμονικά συστήματα. Κάναβος.
Η σημασία της προοπτικής στη σύνθεση.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά τα παρακάτω πεδία:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:
α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:

 • (i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και
 • (ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.
γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.
δ) να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
ε) να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:

 • α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους.
 • β) Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ειδικότερα:
Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α1. Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).
α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:

 • 1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές-ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών
 • 2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην τάξη ή στο σχολείο τους.
Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας ?επί χάρτου? εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.
Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών].
Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.

 

ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ.1201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,  ΠΕ.1202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,  ΠΕ.1203 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π/2008 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 13&14/6/2009

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 2009

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 2009

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 2009

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  2005

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 2005

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕ.1201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,  ΠΕ.1202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,  ΠΕ.1203 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

ΤΜΗΜΑ Ι

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

10.30 - 14.30

 

ΕΝΑΡΞΗ 6/12/2011

ΤΜΗΜΑ  ΙΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

10.30 - 14.30

ΕΝΑΡΞΗ 10/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IANOYAΡΙΟΥ 2012

ΤΜΗΜΑ Ι


ΤΜΗΜΑΙΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 10.30 - 14.30

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

18.00 - 22.00

ΕΝΑΡΞΗ 16/01/2012

ΕΝΑΡΞΗ

17/01/2012

ΤΜΗΜΑ  ΙΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

10.30 - 16.30

ΕΝΑΡΞΗ 21/01/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, με πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και γνωστοί Πανεπιστημιακοί.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Παρέχουμε:
Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για την επιτυχία τους.

 • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
 • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
 • τεστ προσομοίωσης
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ!

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009