ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΙ ΒΟΥΛΗΣ   Διαγωνισμός Στενογράφων Βουλής
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΙ ΒΟΥΛΗΣ - Διαγωνισμός Στενογράφων Βουλής

Τα Πανεπιστημιακά φροντιστήρια atc οργανώνουν τμήματα στενογραφίας, για διαγωνισμούς δημοσίου (Βουλή, Δικαστήρια).

Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 2010 για το atc.  Eίμαστε το μοναδικό φροντιστήριο που είχε διοριστέους στο διαγωνισμό της Βουλής.

Από την κατηγορία ΔΕ Οι 2 από τους 3 διορισθέντες ήταν μαθητές μας. (Η 1η και ο 2ος στη σειρά κατάταξης).

 

Από την κατηγορία ΠΕ Οι 3 από τους 9 διορισθέντες ήταν μαθητές μας. (Οι πιο ψηλές θέσεις στη σειρά ήταν η 1η και η 3η θέση).

 


ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΒΟΥΛΗΣ 2019

Απαραίτητα προσόντα

1. πτυχίο ΤΕΙ

2. καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

3. πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Γενικά προσόντα διορισμού

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1998 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. (ν. 4210/2013,

αρ. 7, παρ. 1).

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 και 9 ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας

υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθΆ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατΆ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

Εξαίρεση:  Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ16 ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ (κωδ. θέσεως 403) θα τύχουν ειδικής δοκιμασίας στη στενογραφία.

Εξέταση στην Ελληνική στενογραφία.

Η εξέταση σε αυτό το αντικείμενο στόχο έχει να διαγνώσει την ικανότητα των υποψηφίων να μεταφέρουν κατά λέξη  σε  γραπτό  κείμενο  ένα  απόσπασμα  ομιλίας.  Για  τις  ανάγκες  της  στενογράφησης  −  αποστενογράφησης  θα  χρησιμοποιηθεί  απόσπασμα  από  τα  Επίσημα  Πρακτικά  της  Βουλής,  έκτασης  230−260  λέξεων,  το  οποίο  θα  εκ-φωνηθεί  δια  του  κατάλληλου  μέσου  υψηλής  πιστότητας  επί  τρία  (3)  λεπτά  περίπου  με  ρυθμό  80−85  λέξεων.

Ο  ακριβής χρόνος που θα παρασχεθεί στους υποψηφίους για την αποστενογράφηση θα τους γνωστοποιηθεί κατά την έναρξη της εξέτασης, η διάρκεια της οποίας θα είναι μία (1) ώρα περίπου. Ορθογραφικά λάθη, παραλείψεις και ασάφειες στο αποστενογραφημένο κείμενο θα αξιολογηθούν αρνητικά.

Η επίδοση στην εξέταση αυτή δεν θα βαθμολογηθεί, αλλά θα κριθεί από την κατωτέρω επιτροπή «ΕΠΙΤΥΧΗΣ» ή «ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ».Οι  υποψήφιοι  των  οποίων  η  επίδοση  θα  κριθεί  «ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ»,  σε  οποιοδήποτε  από  τα  ανωτέρω  αντικείμενα  αποκλείονται από τη διαδικασία με αιτιολογημένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι ανωτέρω δοκιμασίες προκειμένου να κριθεί εάν οι υποψήφιοι έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για τις συγκεκριμένες  θέσεις  θα  διενεργηθούν  από  τριμελή  ή  πενταμελή  επιτροπή  ή  επιτροπές,  οριζόμενη/ες  από  τον  Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.. Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από:• Δύο ή Τρία μέλη οριζόμενα από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. εκ των οποίων το ένα Πρόεδρος της Επιτροπής και •  Ένα  ή  Δύο  μέλη  οριζόμενα  από  το  φορέα,  επιλεγόμενα  μεταξύ  προσώπων  με  εξειδίκευση  ή  επαγγελματική  εμπειρία στο αντικείμενο των προκηρυσσομένων θέσεων.

Αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.  Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΒΟΥΛΗΣ 2010.

Γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση συνολικά δέκα οκτώ θέσεων (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων.
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εννέα (9) θέσεις.
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρεις (3) θέσεις.
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) θέσεις.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2010

EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΒΟΥΛΗΣ

Γ Ρ Α Π Τ Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η

Ι. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ και ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ)
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί για όλους τους κλάδους σε δύο στάδια (Α και Β) και περιλαμβάνει τέσσερα εξεταζόμενα αντικείμενα (Α.1., Β.1., Β.2., Β.3.) ως εξής:
Στάδιο Α:
Α.1. Ελληνική στενογραφία
Στάδιο Β:
Β.1. Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ
Β.2. Περιληπτική απόδοση κειμένου
Β.3. Στοιχεία δημοκρατικών θεσμών και λειτουργίας του Κοινοβουλίου


Το Στάδιο Α έχει προκριματικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν στο αντικείμενο της Ελληνικής στενογραφίας την απαιτούμενη βαθμολογική βάση (60 μονάδες στις 100, βλ. προκήρυξη Κεφάλαιο Γ) αυτομάτως αποκλείονται από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν τη βαθμολογική βάση των εξήντα (60) μονάδων θα κληθούν να εξεταστούν στα αντικείμενα του επόμενου σταδίο
υ.

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

ΒΟΥΛΗΣ

1. Ελληνική Στενογραφία

2. Πληκτρολόγηση και  επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ)

3. Περιληπτική απόδοση κειμένου

4. Στοιχεία των δημοκρατικών θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου

 

0,4

0,2

 

 

0,2

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ διαβάστε

 

 

 ΜΕΘΟΔΟΣ

Στενογραφία με τη μέθοδο GABELSBERGER

Η στενογραφία είναι μέθοδος ταχύτατης γραφής που αποτελείται από ειδικό αλφάβητο.

Το στενογραφικό αλφάβητο έχει 21 γράμματα – σύμβολα, δεν έχει ορθογραφία, αλλά ήχος.  Η στενογραφία γράφεται σε τετράδιο τετράγραμμο που σχηματίζει 3 διαστήματα.
Η μέθοδος είναι απλή, σαφής πλήρως απαλλαγμένη από σχολαστικά στοιχεία.
Με το στενογραφικό αυτό σύστημα GABELSBERGER που προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τον Ιωσήφ Μίνδλερ, τηρούνται από το 1862 τα στενογραφημένα πρακτικά της Βουλής.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ

Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 2010 για το atc.  Eίμαστε το μοναδικό φροντιστήριο που είχε διοριστέους στο διαγωνισμό της Βουλής.

Από την κατηγορία ΔΕ Οι 2 από τους 3 διορισθέντες ήταν μαθητές μας. (Η 1η και ο 2ος στη σειρά κατάταξης).

Από την κατηγορία ΠΕ Οι 3 από τους 9 διορισθέντες ήταν μαθητές μας. (Οι πιο ψηλές θέσεις στη σειρά ήταν η 1η και η 3η θέση).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οκτώβριος 2018

Σε τελική φάση μπαίνει η διαδικασία για την έκδοση της προκήρυξης 17 μόνιμων προσλήψεων στη Βουλή, με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο (16/10), καθορίζεται ο αριθμός θέσεων για τη Βουλή των Ελλήνων, που πληρούνται από πρόσωπα που προστατεύονται από ειδικές κατηγορίες.

Το έγγραφο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, εκδόθηκε σε συνάρτηση με την επικείμενη πλήρωση 17 κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Η ύλη

Σημειώνεται ότι το 2010 προσελήφθησαν στη Βουλή 18 στενογράφοι, με διαδικασία γραπτού διαγωνισμού.

Μέσω της προκήρυξης 1Γ/2010, οι τότε υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα:

  • Ελληνική στενογραφία
  • Επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ
  • Θεωρητική απόδοση κειμένου
  • Στοιχεία δημοκρατικών θεσμών και λειτουργίας κοινοβουλίου

Με τη νέα προκήρυξη δεν προβλέπονται μόνο θέσεις στενογράφων αλλά και άλλων ειδικοτήτων.

Στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν ότι εάν επιλεγεί γραπτός διαγωνισμός, δεν θα έχουμε ουσιαστική διαφοροποίηση στην εξεταστέα ύλη.


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009