ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας


ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016

Αφορά την πλήρωση τριάντα δύο (32) θέσεων μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με γραπτό διαγωνισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

κατεβάστε την προκήρυξη 1Γ/2015

προσόντα για το διορισμό
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2.  Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1985 έως και το έτος 1994
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.αυτές.
6. Πιστοποιητικό Υγείας Γ ́ Κατηγορίας, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 890/1962 «Περί Υγειονομικής εξετάσεως Ιπταμένων Πολιτικής Αεροπορίας»
7. Να κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών (Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
8. Να έχουν τα ειδικά πρόσθετα προσόντα διορισμού (άριστη γνώση ξένης γλώσσας*, χειρισμού Η/Υ).
9. Τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις  του ν. 2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους (παρ. 5 άρθρο 10 του ν. 2839/2000).

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων, με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό.

Συνολική βαθμολογία- προσαυξήσεις
Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, ο τελικός βαθμός της γραπτής εξέτασης προσαυξάνεται λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο:

α) το βαθμό του βασικού του πτυχίου,
β) τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές,
γ) τυχόν εξειδικευμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και
δ) τυχόν εντοπιότητα .

Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού
για τον κάθε υποψήφιο είναι ο τελικός βαθμός της γραπτής εξέτασης, προσαυξημένος με βάση τα ανωτέρω υπό στοιχεία α, β, γ, και δ κριτήρια, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά ακολούθως:
1. Βαθμός τίτλου σπουδών.
Προστίθεται ο βαθμός σε δεκάβαθμη κλίμακα του βασικού τίτλου, ακέραιος ή κλασματικός [με δύο (2) δεκαδικά ψηφία], αφού αφαιρεθεί το πέντε (5) που αποτελεί τη βάση για την απονομή του. Αν ο βαθμός του τίτλου είναι σε άλλη κλίμακα ανάγεται στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα (10).
2. Μεταπτυχιακές σπουδές
α) Για διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, προσαύξηση τέσσερις (4) μονάδες.
β) Για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης προσαύξηση δύο (2) μονάδες.
Σημείωση: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο,
δεν λογίζεται και ως μεταπτυχιακός τίτλος (αφορά κυρίως πτυχία του εξωτερικού).
3. Εμπειρία
Για εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου: μισή (0.5) μονάδα.
Για εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων: μία (1) μονάδα.
Για εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων: μιάμιση (1,5

Περιγραφή της θέσεως εργασίας του κλάδου ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών προσόντων που επιλέγονται μετά από αυστηρές εξετάσεις ως προς τις γνώσεις, την αντίληψη του χώρου, την ευφυΐα, την ψυχραιμία, την ικανότητα διεκπεραίωσης πολλαπλών νοητικών εργασιών συγχρόνως, τη μνήμη, την ψυχραιμία υπό πιεστικές συνθήκες, την παρατηρητικότητα, τη σωστή άρθρωση του λόγου (στα Αγγλικά κυρίως αλλά και στα Ελληνικά) και την προσήλωση στη λεπτομέρεια.
Εξετάζονται σε τακτές και αυστηρά καθορισμένες περιόδους ως προς τη σωματική και ψυχική υγεία τους και επαναξιολογούνται τακτικά ως προς τις δεξιότητες και γνώσεις τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς.
Είναι υπεύθυνοι για: την αποφυγή σύγκρουσης αεροσκαφών στον αέρα και στο έδαφοςτην παροχή πληροφοριών στα πληρώματα τη Συνέγερση Υπηρεσιών Διάσωσης.
Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με άμεση ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία με τους πιλότους των αεροσκαφών και με τη βοήθεια ορισμένων συστημάτων επιτήρησης (Radar), όπου είναι διαθέσιμα.
Στελεχώνουν 19 Αεροδρόμια στην Ελλάδα καθώς και το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας από το οποίο ελέγχονται και επιτηρούνται όλες οι πτήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο ATHINAI FIR/HELLAS UIR, μια περιοχή που περιλαμβάνει Εθνικό αλλά και Διεθνή Εναέριο χώρο.
Ελέγχουν και είναι υπεύθυνοι για περίπου 700,000 πτήσεις (στοιχεία 2014) τον χρόνο που είτε προσγειώνονται και απογειώνονται από Ελληνικά Αεροδρόμια, είτε υπερίπτανται του εναερίου χώρου μας.
Συνεργάζονται στενά με τις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας συμβάλλοντας αποφασιστικά στην Εθνική Άμυνα της Χώρας.
Ειδικότερα O Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Control – ATC) είναι μία διεθνής υπηρεσία (εξυπηρέτηση / service) που παρέχεται στους αεροναυτιλόμενους με σκοπό την εξασφάλιση του αναγκαίου − για την αποφυγή συγκρούσεων − διαχωρισμού μεταξύ των πτήσεων.
Ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας αποτελεί ένα κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου υπηρεσιών προς τους αεροναυτιλόμενους που αναφέρονται ως υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Services)
Οι υπηρεσίες ΕΚ είναι:
Η υπηρεσία Έλεγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Control service − ATC)
Η υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσης (Flight information service − FIS) Η υπηρεσία Συνέγερσης (Alerting service)

Σκοπός των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας είναι η:
Α) Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών
Β) Αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών στο πεδίο ελιγμών και μεταξύ αεροσκαφών και εμποδίων στην περιοχή αυτή (διάδρομοι και τροχόδρομοι)
Γ) Επιτάχυνση και διατήρηση της ομαλής ροής στην κυκλοφορία
Δ) Παροχή συμβουλών και πληροφοριών που είναι χρήσιμες στην ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή μιας πτήσης
Ε) Ειδοποίηση των κατάλληλων φορέων σχετικά με αεροσκάφη που χρειάζονται Έρευνα και Διάσωση και συνδρομή στο έργο των φορέων αυτών όπου απαιτείται.

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

εκδοθηκε η προκήρυξη για το διαγωνισμό του 2016

 

Έργο του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας είναι ο έλεγχος του εθνικού εναερίου χώρου και η ασφάλεια των πτήσεων. Οι κυριότερες δραστηριότητες ενός ελεγκτή είναι ο έλεγχος προσέγγισης (συνομιλία με πιλότους αεροσκαφών), ο έλεγχος του αεροδρομίου, η ενημέρωση πληρωμάτων και η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του αεροδρομίου.
Συγκεκριμένα ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δίνει άδεια για την έναρξη λειτουργίας των κινητήρων του αεροσκάφους, καθοδηγεί το αεροπλάνο προς το διάδρομο απογείωσης και δίνει τελική εντολή για την απογείωση.

Ο τελευταίος διαγωνισμός για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχε γίνει το 2008. Μετά την αποδοχή των αιτημάτων τους από πλευράς υπουργείου, Η ΥΠΑ ακύρωσε την στάση εργασίας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2008

2Γ/2007 : αποτελέσματα γραπτού διαγωνισμού ΥΠΑ

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2008 2Γ/2007 : Ολοκληρώθηκε η εξέταση του Γ’ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 2Γ/2007 : Εξέταση ορθοφωνίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015

διαβάστε την προκήρυξη εδώ

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2015
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση τριάντα δύο (32) θέσεων μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με γραπτό διαγωνισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

κατεβάστε εδώ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2007

διαβάστε την προκήρυξη εδώ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας θα διαγωνισθούν σε τρία στάδια. Τα Α και Β ́ στάδια θα διεξαχθούν με γραπτή δοκιμασία και το Γ ́ στάδιο με προφορική εξέταση Ορθοφωνίας. Το  περιεχόμενο κάθε σταδίου περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Α ́ Στάδιο: «ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» (συντελεστής βαρύτητας 1).
Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξετασθεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.

Β ́ Στάδιο: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (ΓΡΑΠΤΟ TEST)» (συντελεστής βαρύτητας 2).
Γραπτή δοκιμασία για την αξιολόγηση των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που περιλαμβάνει: μνήμη, προσοχή − συγκέντρωση, αντίληψη χώρου, χρόνου και προσανατολισμού, εγρήγορση, αντίληψη και κατανόηση οπτικών και ακουστικών πληροφοριών τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, την αίσθηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου και τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων.

Προσοχή: Στο Β ́ στάδιο δύνανται να συμμετάσχουν μόνον οι υποψήφιοι που θα λάβουν στο Α ́ στάδιο βαθμολογία, μεγαλύτερη ή ίση της βάσης βαθμολογίας [πενήντα (55) μονάδες] (εδ.6, παρ.Ι, Κεφ. Γ ́ της παρούσας).

Γ ́ Στάδιο: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ»
Η εξέταση Ορθοφωνίας θα γίνει από ειδική επιτροπή για τη διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων, σε σχέση με την άρθρωση του λόγου και τη μεταφορά μηνυμάτων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Η επίδοση στην εξέταση αυτή κρίνεται ως «επιτυχής» ή «μη επιτυχής».

Προσοχή: Στο Γ ́ στάδιο θα κληθούν οι υποψήφιοι που θα καταταγούν σε φθίνουσα σειρά στους πίνακες κατάταξης και μέχρι του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων τουλάχιστον, βάσει του τελικού βαθμού της γραπτής εξέτασης (εδ. 5 παρ.Ι, Κεφ.Γ ́ της παρούσας).


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009