ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc οργανώνουν τμήματα προετοιμασίας για το διαγωνισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Ανακοίνωση για την πλήρωση 20 κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων


ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαγωνισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
γ) Πολιτική Δικονομία
δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου
ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι. Προκριματικό  (γραπτή εξέταση)
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
γ) Πολιτική Δικονομία,


ΙΙ. Τελικό στάδιο  (προφορική εξέταση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού)
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
γ) Πολιτική Δικονομία
δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου
ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και
στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

ΓΕΝΙΚΑ

Διαγωνισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 17/09/2012 στην Αθήνα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

έχουν οι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί που έχουν συμπληρώσει το (26°) έτος και δεν έχουν υπερβεί το (35) έτος της ηλικίας τους.

Για τους δικηγόρους απαιτείται 2ετής άσκηση δικηγορίας και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος αρκεί ετήσια άσκηση.

Απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

Περαιτέρω απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3086/2002, και δεν πρέπει να υπάρχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του ίδιου νόμου.


Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Αίτηση προς τον Πρόεδρο του ΝΣΚ,  η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  10 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του διαγωνισμού.

2. Αστυνομική ταυτότητα

3. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γέννησης, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε 90 ημέρες από την ημέρα γέννησης.

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα αρρένων για τους άνδρες, ή στα γενικά Μητρώα των δημοτών για τις γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει το έτος γεννήσεως, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο να φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντος ως εν ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.

Προκειμένου περί Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν, η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.

6. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ για τους άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε 2 στάδια:

το προκριματικό (είναι γραπτή εξέταση)

και το τελικό (προφορική εξέταση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού)


Η βαθμολόγηση
Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από μηδέν (0) έως και δέκα πέντε (15).
Στο τελικό στάδιο γίνονται δεκτοί  οι υποψήφιοι που το άθροισμα της τελικής γραπτής εξέτασης δίνει μέσο όρο (8) και σε καμία από τις γραπτές δοκιμασίες δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο του (6).
Ο τελικός βαθμός θα είναι ο βαθμός του μέσου όρου βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου και του μέσου όρου της προφορικής εξετάσεως, οι οποίοι αθροίζονται και διαιρούνται δια του 2.

Θεωρείται επιτυχών ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση.  Για τη σειρά κατατάξεως συντάσσεται πίνακας

 

προκήρυξη Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διαγωνισμός 2012


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009