ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC προσφέρουν ολοκληρωμένη προετοιμασία για το διαγωνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Έχοντας μαζί μας και Πανεπιστημιακούς καθηγητές, με πολύ μεγάλη εμπειρία στους διαγωνισμούς δημοσίου, πετυχαίνουμε κάθε χρόνο οι υποψήφιοί μας να είναι πρώτοι Πανελληνίως.


ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


Η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκαπαίδευσης (ΤΕ) Δοικητικού πραγματοποιείται με διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο (Προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 185/2008).


διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα

 • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε 2 στάδια
 • Ο αριθμός των θέσεων στον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα είναι περίπου στις 190
 • Γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ
 • Ο διαγωνισμός διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, από πενταμελή Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) η οποία δε δημοσιεύεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.


* Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται απαραίτητα: α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος της, β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και δ) λοιπά απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

 • Η προκήρυξη θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο διαγωνισμός του Υπ. Εξωτερικών διενεργείται σε δύο στάδια: το προκαταρκτικό και το τελικό

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (γραπτή δοκιμασία στα ακόλουθα 4 μαθήματα)
Πρωτεύοντα μαθήματα

Ι. Ελληνικά (διάρκεια εξέτασης 3 ώρες)
Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος σε 550-750 λέξεις (70 μονάδες)    Συνοπτική απόδοση – περίληψη κειμένου έως 2 σελίδες σε 70-100 λέξεις  (30 μονάδες)

ΙΙ. Αγγλικά ή Γαλλικά (διάρκεια εξέτασης 3 ώρες)
Ελεύθερη ανάπτυξη θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος 300-350 λέξεις (50 μονάδες)
Μετάφραση 10-15 στίχων από την ελληνική στην ξένη γλώσσα (25 μονάδες)
Μετάφραση 10-15 στίχων από την ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα (25 μονάδες)

Δευτερεύοντα μαθήματα

Ι. Δίκαιο (διάρκεια εξέτασης 2,5 ώρες)
α) Δημόσιο Δίκαιο (25 μονάδες)
Πολίτευμα-οργανωτικές βάσεις, πηγές δικαίου-ιεραρχία των κανόνων δικαίου, όργανα και οργάνωση κράτους, οργάνωση δημόσιας διοίκησης

β) Αστικό Δίκαιο (25 μονάδες)
Κανόνες  του  δικαίου   εν  γένει, φυσικά  και   νομικά   πρόσωπα,  γενικά στοιχεία δικαιοπραξιών,
αντιπροσώπευση  και πληρεξουσιότητα, συναίνεση  και έγκριση, στοιχεία   κληρονομικού δικαίου

γ) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (25 μονάδες)
Ιθαγένεια (κτήση, αποβολή, αναγνώριση και ανάκτηση), γενικά χαρακτηριστικά της έννοιας της δημόσιας τάξης, κατοικία και διαμονή ως συνδετικά στοιχεία

δ) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (25 μονάδες)
Βασικοί  θεσμοί Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου (Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Δικαστήριο,
κατηγορίες κανόνων δικαίου, προσφυγή για μη συμμόρφωση κράτους-μέλους

ΙΙ. Οικονομία και Δημόσια Οικονομική (100 μονάδες) (διάρκεια εξέτασης 2,5 ώρες)
Βασικές οικονομικές έννοιες, προσδιορισμός τιμών, μορφές αγοράς, συνολική ζήτηση και προσφορά, προσδιορισμός εθνικού εισοδήματος, οικονομική ανάπτυξη, δημόσια οικονομικά, δημόσια έξοδα, βασικά μεγέθη ελληνικής οικονομίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ –Προφορική εξέταση (100 μονάδες)
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική εξέταση των γενικών τους γνώσεων στα πεδία της ελληνικής πολιτικής ιστορίας από ίδρυσης του Ελληνικού κράτους, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της παγκόσμιας γεωγραφίας.
Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προκαταρκτικού σταδίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Παρέχουμε:

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

 • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
 • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
 • τεστ προσομοίωσης
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων απο τους καθηγητές.


Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και οι περισσότεροι απ΄ αυτούς κατέχουν την Πανεπιστημιακή ιδιότητα.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ!

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

 

 

 

ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2002

κατεβάστε τα παλιά θέματα


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009